Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

GRI Tabel 2012

GRI code Indicator Toelichting
  Profiel  
  Strategie en analyse  
1.1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. Voorwoord
1.2 Belangrijke gevolgen, risico’s en kansen Voorwoord
  Organisatieprofiel  
2.1 Naam van de organisatie Jumbo Groep Holding B.V.
2.2 Voornaamste merken, producten en diensten Over het assortiment
2.3 Operationele structuur Onze organisatie
2.4 Locatie van het hoofdkantoor Onze organisatie
2.5 Aantal en namen van landen waar de organisatie actief is Onze organisatie
2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Onze organisatie
2.7 Afzetmarkten Onze organisatie
2.8 Omvang van de organisatie Feiten en cijfers
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom. Onze organisatie
Over deze rapportage
2.10 Onderscheidingen tijdens de verslagperiode toegekend Prijzen
  Verslag parameters  
  Rapportageprofiel  
3.1 Rapportageperiode Kalenderjaar 2012
3.2 Datum van meest recente verslag Juni 2012
3.3 Rapportagecyclus Jaarlijks
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of inhoud ervan MVO manager Cindy van Lieshout, e-mail: cindy.vanlieshout@jumbosupermarkten.nl
  Reikwijdte en afbakening van het verslag  
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag Over deze rapportage
3.6 Afbakening van het verslag Over deze rapportage
3.7 Beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag Over deze rapportage
3.8 Basis voor verslaggeving die vergelijkbaarheid aanzienlijk beïnvloeden Over deze rapportage
3.9 Technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmeting Over deze rapportage
3.10 Gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie Rectificatie vis
Langdurig verzuim
3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden Over deze rapportage
  GRI inhoudsopgave  
3.12 Tabel met GRI inhoudsopgave GRI tabel
  Assurance  
3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot externe assurance van het verslag Over deze rapportage
  Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid  
  Bestuursstructuur  
4.1 Bestuursstructuur Onze organisatie
4.2 Functie voorzitter hoogste bestuurslichaam Onze organisatie
4.3 Aantal en geslacht van onafhankelijke en niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam, inclusief commissies RvC leden
4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam RvC, COR, OR Jumbo en OR C1000
4.8 Missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten die van belang zijn voor de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties MVO beleid
4.9 Procedures voor het hoogste bestuurslichaam voor het overzien van de inventarisatie en het beheer door de organisatie van economische, milieugerelateerde en sociale prestaties MVO stuurgroep op directieniveau
Uitbreiding MVO team
  Overleg met stakeholders  
4.14 Lijst van groepen stakeholders die de organisatie heeft betrokken Overleg met stakeholders
4.15 Inventarisatie en selectie van stakeholders Overleg met stakeholders
4.16 Benadering van het betrekken van stakeholders Overleg met stakeholders
4.17 Voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van stakeholders en de reactie van de organisatie hierop Overleg met stakeholders; Samenwerken voor duurzamer vlees; Ketensamenwerking; Dilemma verduurzaming kip; Duurzaam visassortimentDuurzaam groente en fruit; Steeds grotere rol MVO
  Prestatie Indicatoren  
  Economische prestatie  
  Economische prestaties  
EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden Feiten en cijfers
  Indirecte economische effecten  
EC8 Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten die voornamelijk ten behoeve van het algemeen nut worden geboden door middel van verplichtingen van commerciële aard, dan wel in natura of pro bono. Sponsoring en goede doelen voor gezondheid; Hands on Fair trade in Sri Lanka; Sportieve inzet voor het goede doel
EC9 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervan. Sponsoring en goede doelen voor gezondheid; Hands on Fair trade in Sri Lanka; Sportieve inzet voor het goede doel
  Milieuprestatie  
  Management benadering MVO beleid
  Energie  
EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron Dagafdekking succesvol; Ontwikkeling gasverbruik; Grafieken Gasverbruik en Totaal Energieverbruik
EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron Dagafdekking succesvol; Energiedoelstelling kantoren; Grafieken Elektriciteitsverbruik en Totaal Energieverbruik
EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen Dagafdekking succesvol; Energiescans; LED-verlichting bij C1000; Energiedoelstelling kantorenMinder foodmiles; Lean and Green; Vlees anders afgevoerd; Lean and Green star voor 20% minder CO2; Opnieuw ITAS Green Award voor C1000 transport; Monitoren energiegebruik; Zuiniger transport
EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging AGF steeds duurzamer; Minder foodmiles; Lean and Green; Vlees anders afgevoerd; Lean and Green Star voor 20% minder CO2Opnieuw ITAS Green Award voor C1000 transport; Zuiniger transport
  Biodiversiteit  
EN14 Strategie, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen van de gevolgen van de biodiversiteit Meer duurzame vis; Introductie producten Vegetarische Slager; Introductie van ASC-keurmerk kweekvis; Duurzame palmolie; Papierenwaren FSC gecertificeerd
EN15 Aantal planten- en diersoorten vermeld op de IUCN Rode Lijst of op nationale beschermingslijsten met habitats in gebieden binnen de invloedsfeer van de bedrijfsactiviteiten Duurzaam visassortiment
  Luchtemissies, afvalwater en afvalstoffen  
EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht Carbon Footprint; Grafieken Carbon Footprint Jumbo en C1000
EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen Dagafdekking succesvol; Energiescans; LED-verlichting bij C1000; Minder foodmiles; Lean and GreenVlees anders afgevoerd; Lean and Green Star voor 20% minder CO2; Opnieuw ITAS Green Award voor voor C1000 transport; Beter gebruik van energieMonitoren energiegebruik; Zuiniger transport
EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht Carbon Footprint; Grafieken Carbon Footprint Jumbo en C1000
EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Reductie van afval; Grafiek totale afvalproductie JumboGrafiek typen afvalstromen Jumbo
  Producten en diensten  
EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie. Minder verspilling van voedsel; Foodbattle, minder voedselverspilling bij klanten thuis; Aandacht voor voedselverspilling
  Transport  
EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden Carbon Footprint; Minder foodmiles; Lean and Green; Lean and Green Star voor 20% minder CO2; Opnieuw ITAS Green Award voor C1000 Transport; Zuiniger transport
  Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk  
  Management benadering MVO beleid
  Werkgelegenheid  
LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio Grafiek aantal werknemers + Grafiek samenstelling personeelsbestand
  Gezondheid en veiligheid  
LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht Minder langdurig verzuim
LA8 Opleiding, training, advies, preventie in het kader van veiligheid en gezondheid Aandacht voor veiligheid; Minder criminaliteit door klantvriendelijkheid; Veiligheid; Toename overvallen; Beter verzuim- en arbobeleid; Positief effect providerboog; Samenwerken met fysiotherapeuten
  Opleiding en onderwijs  
LA10 Gemiddeld aantal uren dat een medewerker per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar geslacht en werknemerscategorie Ruim aanbod aan opleidingen
LA11 Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren Ruim aanbod aan opleidingen Jumbo managementprogramma JES;
  Diversiteit en gelijke kansen  
LA13 Samenstelling bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per medewerkerscategorie naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot bepaalde maatschappelijke minderheid en andere diversiteitindicatoren Grafieken Man-vrouw verhouding; Leeftijdopbouw personeelsbestandOnze organisatie
  Mensenrechten  
  Management benadering MVO beleid
  Investerings- en inkoopbeleid  
HR1 Percentage en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten en contracten waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan naleving van mensenrechten is getoetst Goede arbeidsomstandigheden bij onze leveranciersSociale omstandigheden in de AGF-keten; Dilemma champignons
  Maatschappelijke prestatie  
  Management benadering MVO beleid
  Gezond en betaalbaar voedsel  
FP4 Aard, reikwijdte en effectiviteit van programma's en methoden (bijdragen in natura, vrijwilligerinitiatieven, kennisoverdracht, partnerships en productontwikkeling) die de toegang tot een gezonde levensstijl bevorderen; de preventie van chronische ziekten Sponsoring en goede doelen voor gezondheid; Raad van Kinderen; Jumbo partner van Nationaal schoolontbijt; Beperkt houdbaar naar Voedselbank
  Product verantwoordelijkheid  
  Management benadering MVO beleid
  Gezondheid en veiligheid van consumenten  
PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbetering en het percentage van belangrijke product- en dienstencategorieën die aan dergelijke procedures onderhevig zijn Formuleren prestatie-indicatoren gezondheid
FP6 Percentage van het verkoopvolume van consumentenproducten, waarvan de verzadigde vetten, transvetten, natrium en toegevoegde suikers zijn verlaagd, per productcategorie. IKB logo op huismerk; Meer gezonde huismerkproducten; Formuleren prestatie-indicatoren gezondheid; Verlaging natrium in vlees
FP7 Percentage van het verkoopvolume van consumentenproducten, dat meer voedzame ingrediënten bevat. IKB logo op huismerk; Meer gezonde huismerkproducten; Formuleren prestatie-indicatoren gezondheid
  Etikettering van Producten en diensten  
PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid Jumbos 7 zekerheden
Prijzen
FP8 Beleid en maatregelen voor communicatie naar de consument over ingrediënten en voedingswaarde die verder gaat dan de wettelijke eisen Meer gezonde huismerkproducten; IKB-logo op huismerk Hulp bij gezondere keuze, het Vinkje; Duidelijke communicatie over duurzaamheid en gezondheid
  Sourcing  
FP1 Percentage van inkoopvolume van leveranciers die voldoen aan het inkoopbeleid van de organisatie Goede arbeidsomstandigheden bij onze leveranciers; Sociale omstandigheden in de AGF-keten
FP2 Percentage van het inkoopvolume dat is geverifieerd in overeenstemming met internationaal erkende normen voor verantwoorde productie. Steeds meer duurzaam vleesDuurzame kip; Meer duurzame vis; Duurzame champignonsGecertificeerde koffie, thee en chocoladeDuurzame palmoliePapierwaren FSC-gecertificeerd; Meer duuzaam varkensvleesIntroductie van ASC-keurmerk kweekvisMSC HaringpartySamenwerken voor duurzamer vlees; Dilemma verduurzaming kipDuurzaam visassortimentDuurzaam groente en fruitSociale omstandigheden in de AGF-ketenDilemma Champignons; Keurmerken
  Dierenwelzijn  
  Veehouderij  
FP10 Beleid en maatregelen, per soort en type ras, m.b.t. fysieke aanpassingen en het gebruik van verdoving. Kip
FP12 Beleid en maatregelen, per soort en type ras, m.b.t. antibiotica, ontstekingsremming, hormonen, en/of groeibevordering behandelingen Doelstelling duurzamer varkensvlees en Doelstelling duurzamer kippenvlees