Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Over deze rapportage

Deze rapportage is geschreven voor al onze stakeholders: onze medewerkers, klanten, NGO’s, consumenten, supermarktondernemers en onze leveranciers. De reikwijdte van de rapportage  omvat de volledige Jumbo Groep Holding B.V., waaronder de Jumbo en C1000 filialen en winkels van zelfstandige ondernemers, de in het eerste kwartaal van 2012 nog actieve Super de Boer winkels, onze hoofdkantoren, distributiecentra en de centrale Jumbo slagerij in Beilen.

We hebben gekozen voor een makkelijk navigeerbare online rapportage. Zowel de rapportage van 2011 als 2012 is hierin ontsloten. Hiermee is het voor  stakeholders en andere geïnteresseerden makkelijk selectief te lezen. Bovendien voorkomen we hiermee overbodig afdrukken en uitprinten.

De inhoud van deze rapportage is gebaseerd op de richtlijnen voor duurzame verslaglegging van het Global Reporting Initiative en de duurzame principes en thema’s van Jumbo Groep Holding. Deze zijn vastgesteld op basis van de relevantie voor de bedrijfsvoering, onze klanten, de branche en overige stakeholders, rekening houdend met de (potentiële) impact en invloed die wij als organisatie op deze thema’s hebben. Binnen ieder thema zijn de in 2012 uitgevoerde activiteiten toegelicht en wordt tevens vooruitgeblikt naar onze doelen voor 2013.

Jumbo heeft in 2012 C1000 overgenomen. Daarmee heeft een grote verandering in onze organisatie plaatsgevonden. Deze heeft ook gevolgen voor het proces van verslaglegging. Op basis van de beschikbare gegevens zijn wij zo compleet mogelijk geweest voor zowel Jumbo als C1000. Bij het verzamelen van informatie bleek dat het niet altijd mogelijk is een scheiding te maken tussen eigen filialen en zelfstandige ondernemers. Daar waar cijfers ook gegevens van de zelfstandige ondernemers omvatten, wordt dit apart vermeld. De basis van de in deze rapportage genoemde bedragen en getallen vormt het financiële boekjaar 2012, tenzij anders aangegeven. Het boekjaar 2012 van Jumbo Groep Holding B.V. bestond uit 52 weken en eindigde op 30 december 2012. Het vergelijkende boekjaar 2011 bestond eveneens uit 52 weken en eindigde op 1 januari 2012. Informatie is waar mogelijk afkomstig uit interne administratie systemen. Informatie over de productieketen van onze leveranciers is in veel gevallen kwalitatief gerapporteerd. Kwantitatief zijn bijvoorbeeld extern ingehuurd transport en geleverde energie meegenomen in de CO2 footprint.

Het verslag is tot stand gekomen met betrokkenheid van de verantwoordelijken van de verschillende afdelingen binnen de Jumbo en C1000 organisatie. Deze MVO jaarrapportage is niet extern geverifieerd. Daaraan is dit jaar geen prioriteit gegeven, in de toekomst zal dit opnieuw bekeken worden.

C1000 in de rapportage

Het merendeel van de winkels van C1000 zullen de komende jaren (tot medio 2015) omgebouwd worden naar een Jumbo winkel. De gehele Jumbo Groep Holding inclusief C1000 is in dit verslag het uitgangspunt. De inkoop van huismerk wordt stapsgewijs geïntegreerd. Dit geldt ook voor de doelstellingen op verduurzaming daarvan.