Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

GRI Tabel 2013

GRI code Indicator Toelichting
  Profiel  
  Strategie en analyse  
1.1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. Onze duurzame boodschap
1.2 Belangrijke gevolgen, risico’s en kansen Onze duurzame boodschap
Verduurzamen met de klant centraal
Waarom vinden we gezond eten en leven belangrijk?
Waarom vinden we het verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Waarom vinden we efficient energie en materiaalgebruik belangrijk?
Waarom vinden we het verminderen van voedselverspilling belangrijk?
Waarom vinden we goed werkgeverschap belangrijk?
Waarom vinden we lokaal betrokken ondernemen belangrijk?
  Organisatieprofiel  
2.1 Naam van de organisatie Jumbo Groep Holding B.V.
2.2 Voornaamste merken, producten en diensten Ons bedrijfsmodel
Over het assortiment
2.3 Operationele structuur Ons bedrijfsmodel
Onze organisatie
2.4 Locatie van het hoofdkantoor Veghel
2.5 Aantal en namen van landen waar de organisatie actief is Ons bedrijfsmodel Jumbo is enkel in Nederland actief.
2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm De aandelen van Jumbo zijn voor 100% in handen van de familie Van Eerd. De gewone aandelen zijn qua eigendom evenwichtig verdeeld tussen de heer C.J.M. van Eerd en zijn drie kinderen Colette Cloosterman-van Eerd, Frits van Eerd en Monique Groenewoud-van Eerd. Daarnaast houdt C.J.M. van Eerd via zijn houdstermaatschappij Van Eerd Beheer bv nog een preferent aandelenbelang in Jumbo Groep Holding. Jumbo Groep Holding is een B.V.
2.7 Afzetmarkten Ketenplaatje en beschrijving
2.8 Omvang van de organisatie Feiten en cijfers
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom. Over deze rapportage
2.10 Onderscheidingen tijdens de verslagperiode toegekend Prijzen
  Verslag parameters  
  Rapportageprofiel  
3.1 Rapportageperiode Kalenderjaar 2013
3.2 Datum van meest recente verslag juli 2013
3.3 Rapportagecyclus Jaarlijks
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of inhoud ervan MVO manager Cindy van Lieshout
  Reikwijdte en afbakening van het verslag  
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag Over deze rapportage
3.6 Afbakening van het verslag Over deze rapportage
3.7 Beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag Over deze rapportage
3.8 Basis voor verslaggeving die vergelijkbaarheid aanzienlijk beïnvloeden Over deze rapportage
3.9 Technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmeting Over deze rapportage
3.10 Gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie Herformuleringen worden aangegeven bij de data waar van toepassing.
3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden Over deze rapportage Significante veranderingen ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden worden aangegeven bij de data waar van toepassing.
  GRI inhoudsopgave  
3.12 Tabel met GRI inhoudsopgave GRI tabel
  Assurance  
3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot externe assurance van het verslag Er zit geen assurance op het MVO verslag van Jumbo.
  Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid  
  Bestuursstructuur  
4.1 Bestuursstructuur Organisatie van MVO binnen Jumbo
Onze organisatie
4.2 Functie voorzitter hoogste bestuurslichaam Onze organisatie
4.3 Aantal en geslacht van onafhankelijke en niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam, inclusief commissies Onze organisatie
4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam RvC, COR, OR Jumbo en OR C1000
4.8 Missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten die van belang zijn voor de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties Onze duurzame boodschap
Verduurzamen met de klant centraal
Onze formule
7 zekerheden
4.9 Procedures voor het hoogste bestuurslichaam voor het overzien van de inventarisatie en het beheer door de organisatie van economische, milieugerelateerde en sociale prestaties Organisatie van MVO binnen Jumbo
  Overleg met stakeholders  
4.14 Lijst van groepen stakeholders die de organisatie heeft betrokken Doorlopend in gesprek met onze stakeholders
4.15 Inventarisatie en selectie van stakeholders Doorlopend in gesprek met onze stakeholders
4.16 Benadering van het betrekken van stakeholders Doorlopend in gesprek met onze stakeholders
4.17 Voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van stakeholders en de reactie van de organisatie hierop Doorlopend in gesprek met onze stakeholders
Kinderen denken mee over gezond eten en leven
Gratis vleesvervangers uitdelen met Stichting Natuur en Milieu
Succesvolle gezamenlijke actie voor promoten vleesvervangers
Verduurzamen soja
"Jumbo zet zich in voor duurzame kweekvis en tropische groente en fruit"
‘’Duurzame aanpak Jumbo doelgericht en praktisch’’
"Jumbo heeft beleid verduurzaming in de keten snel ontwikkeld"
Aan de slag met nieuwe criteria duurzamer varkensvlees
Visbeleid voor de middellange termijn (2013-2017)
“Samenwerking bij inzameling spaarlampen goed voor milieu en klant’’
‘’Tevreden medewerkers zorgen voor betere resultaten’’
Jumbo’s op Texel voortvarend aan de slag met MVO
  Prestatie Indicatoren  
  Economische prestatie  
  Economische prestaties  
EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden Feiten en cijfers
  Milieuprestatie  
  Management benadering Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen verduurzamen grondstoffem, productie en inkoop
Waarom vinden we efficient energie- en materiaalgebruik belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen efficient energie- en materiaalgebruik
Waarom vinden we verminderen van voedselverpilling belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen verminderen van voedselverpilling
  Energie  
EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron Grafieken Gasverbruik
Totaal Energieverbruik
EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron Grafieken Elektriciteitsverbruik
Totaal Energieverbruik
EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen Minder energieverbruik op de Jumbo distributiecentra
Besparingen door gebruik LED-verlichting.
Plaatsing WarmteKoudeOpslag (WKO) en zonnepanelen in winkels
  Biodiversiteit  
EN14 Strategie, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen van de gevolgen van de biodiversiteit Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen verduurzamen grondstoffem, productie en inkoop
De balans tussen Mens, Dier, Natuur en Milieu
  Luchtemissies, afvalwater en afvalstoffen  
EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht Grafieken absolute Carbon Footprint Jumbo en C1000
Grafieken specifieke Carbon Footprint Jumbo en C1000
EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen Sterke reductie Carbon footprint
Koelen met CO2
Distributiedashboard voor efficient rijgedrag
Mogelijkheden geinventariseerd voor verminderen CO2, Nox, Sox en fijnstof in de transportketen
EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Grafiek totale afvalproductie Jumbo
Grafiek typen afvalstromen Jumbo
  Producten en diensten  
EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie. Waarom vinden we verminderen van voedselverpilling belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen verminderen van voedselverpilling
Nieuw beleid voedselverspilling opgezet
Centrale aanpak doneren aan voedselbanken nog in ontwikkeling
Waarom vinden we efficient energie- en materiaalgebruik belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen efficient energie- en materiaalgebruik
Betere inzameling oude lampen, kleine elektrische apparaten en batterijen
Inzamelen frituurvet bij winkels
  Transport  
EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden Grafieken absolute Carbon Footprint Jumbo en C1000
Grafieken specifieke Carbon Footprint Jumbo en C1000
Distributiedashboard voor efficient rijgedrag
Brandstofbesparing door extra zuinige Scania trucks
Mogelijkheden geinventariseerd voor verminderen CO2, Nox, Sox en fijnstof in de transportketen
Minder lege kilometers vrachtauto's
Verduurzamen logistieke keten door samenwerking
Test met milieuvriendelijker LNG trucks
  Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk  
  Management benadering Waarom vinden we goed werkgeverschap belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen goed werkgeverschap
Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen verduurzamen grondstoffem, productie en inkoop
  Werkgelegenheid  
LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio Grafiek aantal werknemers
Grafiek samenstelling personeelsbestand
  Gezondheid en veiligheid  
LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht Ziekteverzuim
  Opleiding en onderwijs  
LA11 Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Pilot Nieuwe werken succes
Opleidingsaanbod uitgebreid
  Diversiteit en gelijke kansen  
LA13 Samenstelling bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per medewerkerscategorie naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot bepaalde maatschappelijke minderheid en andere diversiteitindicatoren Grafieken Man-vrouw verhouding
Leeftijdopbouw personeelsbestand
  Mensenrechten  
  Management benadering Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
  Investerings- en inkoopbeleid  
HR2 Percentage significante leveranciers, contractors en andere business partners waarvan naleving van mensenrechten is getoets en ondernomen acties. Jumbo rapporteert geen percentage leveranciers maar wel het omzetaandeel duurzame producten en percentages van duurzaam ingekochte producten: Grafieken omzetaandeel vers vlees, verse vis, zuivel, eieren, producten met een keurmerk Gecertificeerd duurzame groente en fruit uit hoog risico landen
Vooruitstrevend in duurzame palmolie
Barbeque artikelen over op FSC
Duurzame koffiebekers bij Jumbo
  Maatschappelijke prestatie  
  Management benadering Waarom vinden we gezond eten en leven belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
Start werkgroep gezonder eten en leven
Het belang van lokaal betrokken ondernemen
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
  Gezond en betaalbaar voedsel  
FP4 Aard, reikwijdte en effectiviteit van programma's en methoden (bijdragen in natura, vrijwilligerinitiatieven, kennisoverdracht, partnerships en productontwikkeling) die de toegang tot een gezonde levensstijl bevorderen; de preventie van chronische ziekten Waarom vinden we gezond eten en leven belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Feestelijk Jumbo ontbijt bij koningsspelen
Reductie e-nummers, allergenen en zout in gekruid en gepaneerd vlees
Communicatieve aandacht voor gezonder eten en leven
Workshops over gezonde voeding bij Jumbo Foodmarkt
Jumbo Daalhuizen helpt klanten met vitaliteitsplan
Workshop gezond eten bij Jumbo Carnisse Veste
Introductie gezonde kant-en-klaarmaaltijden
Gratis vleesvervangers uitdelen met Stichting Natuur en Milieu
Jumbo steunt Kidsrun Oirsbeek
  Product verantwoordelijkheid  
  Management benadering Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
Waarom vinden we gezond eten en leven belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
Efficient samen verduurzamen
  Gezondheid en veiligheid van consumenten  
PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbetering en het percentage van belangrijke product- en dienstencategorieën die aan dergelijke procedures onderhevig zijn Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Waarom vinden we gezond eten en leven belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
FP6 Percentage van het verkoopvolume van consumentenproducten, waarvan de verzadigde vetten, transvetten, natrium en toegevoegde suikers zijn verlaagd, per productcategorie. Grafiek omzet aandelen producten met een kenmerk
FP7 Percentage van het verkoopvolume van consumentenproducten, dat meer voedzame ingrediënten bevat. Grafiek omzet aandelen producten met een kenmerk
  Etikettering van Producten en diensten  
PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid 7 zekerheden
Verduurzamen met de klant centraal
FP8 Beleid en maatregelen voor communicatie naar de consument over ingrediënten en voedingswaarde die verder gaat dan de wettelijke eisen Waarom vinden we gezond eten en leven belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
  Sourcing  
  Management benadering Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
FP1 Percentage van inkoopvolume van leveranciers die voldoen aan het inkoopbeleid van de organisatie Gecertificeerd duurzame groente en fruit uit hoog risico landen
RSPO gecertificeerde palmolie Grafiek omzet aandeel duurzame producten
FP2 Percentage van het inkoopvolume dat is geverifieerd in overeenstemming met internationaal erkende normen voor verantwoorde productie. Gecertificeerd duurzame groente en fruit uit hoog risico landen
RSPO gecertificeerde palmolie Grafiek omzet aandeel duurzame producten
  Dierenwelzijn  
  Management benadering Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
De balans tussen Mens, Dier, Natuur en Milieu
  Veehouderij  
FP10 Beleid en maatregelen, per soort en type ras, m.b.t. fysieke aanpassingen en het gebruik van verdoving. Aan de slag met nieuwe criteria duurzamer varkensvlees
Aan de slag met nieuwe criteria duurzamer kippenvlees
De balans tussen Mens, Dier, Natuur en Milieu
FP12 Beleid en maatregelen, per soort en type ras, m.b.t. antibiotica, ontstekingsremming, hormonen, en/of groeibevordering behandelingen Aan de slag met nieuwe criteria duurzamer varkensvlees
Aan de slag met nieuwe criteria duurzamer kippenvlees
De balans tussen Mens, Dier, Natuur en Milieu