Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Interne beheersing

Jumbo beschikt voor de beheersing van de onderkende risico’s over verschillende instrumenten die zorgdragen voor een adequate en toereikende interne beheersing binnen Jumbo. Jumbo blijft deze instrumenten continue ontwikkelen en beschouwt haar instrumenten als adequaat en effectief.

Controle omgeving

De controle omgeving heeft betrekking op de deskundigheid, houding en het controlebewustzijn van de directie, het management en overige medewerkers. De directie en het management stellen hoge eisen aan de administratieve organisatie en een goed functionerend stelsel van interne controlemaatregelen. Onderdeel van de controleomgeving is het Audit Committee en de Raad van Commissarissen. Het Audit Committee heeft onder meer als aandachtsgebied de onderkende risico’s en risicobeheersing binnen Jumbo. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de directie, in overeenstemming met het vastgestelde directiebeleid.

Internal Control Framework

Het Internal Control Framework sluit aan bij de door Jumbo onderkende risicogebieden en bevat de internal controls die vanuit financieel en compliance perspectief zijn onderkend. De in het Internal Control Framework opgenomen internal controls zijn integraal opgenomen in het Jumbo Procesmodel en daarmee onderdeel van de binnen Jumbo ingerichte processen en procedures. De afdeling Internal Audit ziet middels de uitvoering van haar Audit Plan toe op een adequate werking van de internal controls.

Processen, procedures en interne controlemaatregelen

Het Jumbo Procesmodel vormt het ‘hart’ van de processen binnen Jumbo. Alle processen zijn in het procesmodel opgenomen waarbij tevens de bijbehorende procedures, eigenaren, ICT-applicaties en internal controls zijn benoemd. De processen, procedures en internal controls waarborgen onder meer dat transacties juist, volledig en tijdig worden geregistreerd waarmee een betrouwbare interne en externe informatievoorziening en daarop gebaseerde besluitvorming is gewaarborgd. De proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor de naleving van processen en procedures en het functioneren van de internal controls. Afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en gerapporteerd.

Planning & control cyclus

Het planning & control proces is ook in 2014 een krachtig beheersingsinstrument gebleken. In de periodieke business reviews worden vanuit strategisch, operationeel, risico en financieel perspectief de relevante thema’s door de portefeuille directeur met de Raad van Bestuur besproken. Het jaarplan en de forecasts op kwartaalbasis zijn voor de directie en het management belangrijke instrumenten om te bewaken dat de operatie binnen de daarvoor gestelde kaders wordt uitgevoerd. Afwijkingen tussen realisatie en forecast worden per periode beoordeeld en diepgaand geanalyseerd. Deze analyses vormen de basis voor eventuele maatregelen of bijsturing door het management en directie. Gedurende het jaar wordt op basis van de ontwikkelingen in de markt en binnen de onderkende risicogebieden nader beoordeeld in hoeverre bijstelling van het jaarplan noodzakelijk is en in hoeverre de strategische doelstellingen worden gerealiseerd.

Bedrijfsvergelijking op winkelniveau

De executie van de formule vindt plaats in de winkels. Inzicht in deze executie is daarmee van groot belang voor de realisatie van de doelstellingen. Jumbo beschikt over verschillende instrumenten om de performance in haar winkels te besturen. Een van de belangrijkste instrumenten is de bedrijfsvergelijking op winkelniveau. Door de investeringen in het datawarehouse en de directe koppeling met het kassasysteem in de winkel is het mogelijk om op verschillende manieren de realisatie te meten en te vergelijken. De uitkomsten van deze vergelijkingen zijn waardevolle input voor alle directiegebieden.

Bedrijfsvergelijking tussen distributiecentra

Naast de executie van de formule in de winkel vormt het logistieke netwerk een belangrijke schakel in de bedrijfsvoering. Het logistieke netwerk bestaat uit een aantal distributiecentra van waaruit de winkels worden bevoorraad. Kwalitatief hoge dienstverlening en efficiënte uitvoering van de logistieke processen zijn van belang voor de realisatie van de doelstellingen. Jumbo beschikt over verschillende instrumenten om de performance van het logistieke netwerk te besturen. Een belangrijk instrument hiervoor is de bedrijfsvergelijking tussen de distributiecentra. Door investeringen in het warehouse management systeem en het urenregistratiesysteem met koppelingen naar het datawarehouse is het mogelijk om de realisatie te meten en te vergelijken.