Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

GRI tabel 2014

Download XLS
GRI code Indicator Toelichting
  Profiel  
  Strategie en analyse  
1.1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. Onze duurzame boodschap
1.2 Belangrijke gevolgen, risico’s en kansen MVO jaarverslag:
Onze duurzame boodschap
Verduurzamen met de klant centraal
Waarom vinden we gezond eten en leven belangrijk?
Waarom vinden we het verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Waarom vinden we efficient energie en materiaalgebruik belangrijk?
Waarom vinden we het verminderen van voedselverspilling belangrijk?
Waarom vinden we goed werkgeverschap belangrijk?
Waarom vinden we lokaal betrokken ondernemen belangrijk?

Financieel jaarverslag:
Voorwoord
  Organisatieprofiel  
2.1 Naam van de organisatie Jumbo Groep Holding B.V.
2.2 Voornaamste merken, producten en diensten Ons bedrijfsmodel
Soorten winkels
2.3 Operationele structuur Ons bedrijfsmodel
Organisatie
2.4 Locatie van het hoofdkantoor Financieel jaarverslag: Profiel Jumbo Groep Holding
2.5 Aantal en namen van landen waar de organisatie actief is MVO jaarverslag: Ons bedrijfsmodel
Financieel jaarverslag: Profiel Jumbo Groep Holding
2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Financieel jaarverslag: Profiel Jumbo Groep Holding
2.7 Afzetmarkten Ketenplaatje en beschrijving
2.8 Omvang van de organisatie Feiten en cijfers
Financieel jaarverslag: Kerngegevens
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom. Over deze rapportage
Vergelijken van jaarresultaten tijdens de ombouw van alle C1000 winkels
2.10 Onderscheidingen tijdens de verslagperiode toegekend MVO jaarverslag:
Jumbo ontvangt tweede Lean & Green Star
Aan de slag met nieuwe criteria duurzamer vers varkensvlees
Introductie klimaat-neutrale huismerk koffie
Landelijke introductie insectenproducten

Financieel jaarverslag:
Jumbo winnaar vernieuwd GfK Kerstrapport
Beste Supermarkt Tros Radar
Jumbo Huismerk in de prijzen
2014 in vogelvlucht: NFV Franchise Trofee
  Verslag parameters  
  Rapportageprofiel  
3.1 Rapportageperiode Kalenderjaar 2014
3.2 Datum van meest recente verslag juni 2014
3.3 Rapportagecyclus Jaarlijks
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of inhoud ervan MVO manager Cindy van Lieshout
  Reikwijdte en afbakening van het verslag  
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag Over deze rapportage
3.6 Afbakening van het verslag Over deze rapportage
3.7 Beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag Over deze rapportage
3.8 Basis voor verslaggeving die vergelijkbaarheid aanzienlijk beïnvloeden Over deze rapportage
Vergelijken van jaarresultaten tijdens de ombouw van alle C1000 winkels
3.9 Technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmeting Over deze rapportage
3.10 Gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie Herformuleringen worden aangegeven bij de data waar van toepassing.
3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden Over deze rapportage
Vergelijken van jaarresultaten tijdens de ombouw van alle C1000 winkels
Significante veranderingen ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden worden aangegeven bij de data waar van toepassing.
  GRI inhoudsopgave  
3.12 Tabel met GRI inhoudsopgave GRI tabel
  Assurance  
3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot externe assurance van het verslag Er zit geen assurance op het MVO verslag van Jumbo.
  Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid  
  Bestuursstructuur  
4.1 Bestuursstructuur MVO jaarverslag: Organisatie van MVO binnen Jumbo
Organisatie
Financieel jaarverslag: Personalia
Corporate governance
4.2 Functie voorzitter hoogste bestuurslichaam Financieel jaarverslag: Corporate governance
4.3 Aantal en geslacht van onafhankelijke en niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam, inclusief commissies Financieel jaarverslag: Corporate governance
4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam RvC, COR, OR Jumbo en OR C1000
4.8 Missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten die van belang zijn voor de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties MVO jaarverslag: Onze duurzame boodschap
Verduurzamen met de klant centraal

Financieel jaarverslag: Jumbo supermarkten

Formule
Jumbo's 7 zekerheden
4.9 Procedures voor het hoogste bestuurslichaam voor het overzien van de inventarisatie en het beheer door de organisatie van economische, milieugerelateerde en sociale prestaties MVO jaarverslag: Organisatie van MVO binnen Jumbo

Financieel jaarverslag: Corporate governance
  Overleg met stakeholders  
4.14 Lijst van groepen stakeholders die de organisatie heeft betrokken Doorlopend in gesprek met onze stakeholders
4.15 Inventarisatie en selectie van stakeholders Doorlopend in gesprek met onze stakeholders
4.16 Benadering van het betrekken van stakeholders Doorlopend in gesprek met onze stakeholders
4.17 Voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van stakeholders en de reactie van de organisatie hierop Doorlopend in gesprek met onze stakeholders
Interview VWS
Interview dierenbescherming
Interview Fairtrade
Interiew WeCycle
Interview Voedselbank
Interview COR
Interview Jumbo ondernemers

Ketensamenwerking met stakeholders:
Gericht werken aan betere arbeidsomstandigheden
Implementatie visbeleid voor de middellange termijn
Jumbo founding partner in UTZ hazelnoten pilotprogramma
Verbeteren gezondheid en veiligheid in de teelt van bananen
Introductie klimaatneutrale huismerkkoffie
Deelname initiatief verbetering leefomgeving van bijen
Verbeterd welzijn paarden
Aan de slag met nieuwe criteria duurzamer vers varkensvlees
  Prestatie Indicatoren  
  Economische prestatie  
  Economische prestaties  
EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden Financieel jaarverslag
  Milieuprestatie  
  Management benadering Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen verduurzamen grondstoffen, productie en inkoop
Waarom vinden we efficient energie- en materiaalgebruik belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen efficient energie- en materiaalgebruik
Waarom vinden we verminderen van voedselverpilling belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen verminderen van voedselverpilling
  Energie  
EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron Grafieken Gasverbruik en Totaal Energieverbruik
EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron Grafieken Elektriciteitsverbruik en Totaal Energieverbruik
EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen Verdere verbetering van Energie Efficiency Index
Energieverbruik gedaald
Grafieken Elektriciteitsverbruik en Totaal Energieverbruik
  Biodiversiteit  
EN14 Strategie, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen van de gevolgen van de biodiversiteit Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen verduurzamen grondstoffem, productie en inkoop
De balans tussen Mens, Dier, Natuur en Milieu
  Luchtemissies, afvalwater en afvalstoffen  
EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht Grafieken Carbon Footprint Jumbo en C1000
EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen Ontwikkeling carbon footprint
Verdere verbetering van Energie Efficiency Index
Stappen gezet binnen Energy Efficiency plan
Energieverbruik gedaald
Training in plaats van distributiedashboard voor efficiënt rijgedrag
Minder foodmiles door integratie distributienetwerken
Lager brandstofverbruik per getransporteerde rolcontainer
EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Grafiek totale afvalproductie Jumbo + Grafiek typen afvalstromen Jumbo
  Producten en diensten  
EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie. Waarom vinden we verminderen van voedselverpilling belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen verminderen van voedselverpilling Waarom vinden we efficient energie- en materiaalgebruik belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen efficient energie- en materiaalgebruik
  Transport  
EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden Grafieken Carbon Footprint Jumbo en C1000
Training in plaats van distributiedashboard voor efficiënt rijgedrag
Minder foodmiles door integratie distributienetwerken
Lager brandstofverbruik per getransporteerde rolcontainer
  Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk  
  Management benadering Waarom vinden we goed werkgeverschap belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen goed werkgeverschap
Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen verduurzamen grondstoffen, productie en inkoop
  Werkgelegenheid  
LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio Grafiek aantal werknemers + Grafiek samenstelling personeelsbestand
  Gezondheid en veiligheid  
LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht Grafiek ziekteverzuim
  Opleiding en onderwijs  
LA11 Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren Goed werkgeverschap:
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
  Diversiteit en gelijke kansen  
LA13 Samenstelling bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per medewerkerscategorie naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot bepaalde maatschappelijke minderheid en andere diversiteitindicatoren Grafieken Man-vrouw verhouding
Leeftijdopbouw personeelsbestand
  Mensenrechten  
  Management benadering Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
  Investerings- en inkoopbeleid  
HR2 Percentage significante leveranciers, contractors en andere business partners waarvan naleving van mensenrechten is getoets en ondernomen acties. Jumbo rapporteert geen percentage leveranciers maar wel het omzetaandeel duurzame producten en percentages van duurzaam ingekochte producten:
Grafieken omzetaandeel vers vlees, verse vis, zuivel, eieren, producten met een keurmerk
  Maatschappelijke prestatie  
  Management benadering Waarom vinden we gezond eten en leven belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
Waarom vinden we lokaal betrokken ondernemen belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
  Gezond en betaalbaar voedsel  
FP4 Aard, reikwijdte en effectiviteit van programma's en methoden (bijdragen in natura, vrijwilligerinitiatieven, kennisoverdracht, partnerships en productontwikkeling) die de toegang tot een gezonde levensstijl bevorderen; de preventie van chronische ziekten Waarom vinden we gezond eten en leven belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
  Product verantwoordelijkheid  
  Management benadering Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
Waarom vinden we gezond eten en leven belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
Efficient samen verduurzamen
  Gezondheid en veiligheid van consumenten  
PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbetering en het percentage van belangrijke product- en dienstencategorieën die aan dergelijke procedures onderhevig zijn Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Waarom vinden we gezond eten en leven belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
FP6 Percentage van het verkoopvolume van consumentenproducten, waarvan de verzadigde vetten, transvetten, natrium en toegevoegde suikers zijn verlaagd, per productcategorie. Grafiek omzet aandelen producten met een kenmerk
FP7 Percentage van het verkoopvolume van consumentenproducten, dat meer voedzame ingrediënten bevat. Grafiek omzet aandelen producten met een kenmerk
  Etikettering van Producten en diensten  
PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid MVO jaarverslag: Verduurzamen met de klant centraal

Financieel jaarverslag: Jumbo Supermarkten, Strategie
FP8 Beleid en maatregelen voor communicatie naar de consument over ingrediënten en voedingswaarde die verder gaat dan de wettelijke eisen Waarom vinden we gezond eten en leven belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
  Sourcing  
  Management benadering Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
FP1 Percentage van inkoopvolume van leveranciers die voldoen aan het inkoopbeleid van de organisatie Vooruitstreven in duurzame palmolie
Grafiek omzet aandeel duurzame producten
FP2 Percentage van het inkoopvolume dat is geverifieerd in overeenstemming met internationaal erkende normen voor verantwoorde productie. Vooruitstreven in duurzame palmolie
Grafiek omzet aandeel duurzame producten
  Dierenwelzijn  
  Management benadering Waarom vinden we verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop belangrijk?
Hoe we het aanpakken
Waar we op sturen
Doelstellingen
De balans tussen Mens, Dier, Natuur en Milieu
  Veehouderij  
FP10 Beleid en maatregelen, per soort en type ras, m.b.t. fysieke aanpassingen en het gebruik van verdoving. Aan de slag met nieuwe criteria duurzamer vers varkensvlees
In 2015 volledig over op vers varkensvlees met 1 ster Beter Leven keurmerk
Introductie van Nieuwe Standaard kip
Verbeterd welzijn vleespaarden
Landelijke introductie zorg eieren
De balans tussen Mens, Dier, Natuur en Milieu
FP12 Beleid en maatregelen, per soort en type ras, m.b.t. antibiotica, ontstekingsremming, hormonen, en/of groeibevordering behandelingen Aan de slag met nieuwe criteria duurzamer vers varkensvlees
In 2015 volledig over op vers varkensvlees met 1 ster Beter Leven keurmerk
Introductie van Nieuwe Standaard kip
Verbeterd welzijn vleespaarden
Landelijke introductie zorg eieren
De balans tussen Mens, Dier, Natuur en Milieu