Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Risicogebieden

Jumbo heeft de volgende risicogebieden benoemd en heeft hiervoor mitigerende maatregelen getroffen.

Reputatieschade

Jumbo is de tweede foodretailer van Nederland en de grootste foodretailer onder zelfstandige ondernemers. Hiermee is zij een belangrijke speler in het economisch en maatschappelijk verkeer. Als gevolg van de sterke groei van Jumbo, haar grote rol binnen de foodsector in combinatie met de sterke betrokkenheid van NGO’s, is reputatieschade voor Jumbo één van de belangrijkste risico’s. Jumbo investeert in een proactief beleid en open dialoog met een focus op duurzaamheid, transparantie en het verantwoord invullen van haar rol binnen de foodsector.

Loyaliteit consument

De klant blijft in het huidige economische klimaat prijssensitief. Jumbo is vanuit haar propositie als EDLP-formule gericht op ‘de laagste prijs’. Zij ondervindt onder meer door het wegvallen van de C1000-formule een sterkere en structurele focus op acties door haar concurrenten. Jumbo heeft een primaire focus op de klant. Dit blijft zij expliciet vertalen in haar commerciële en marketingbeleid door een structurele, niet actiegerichte, actuele en scherpe prijsstrategie.

Concurrentie

De groei van discounters, de toetreding van non-food partijen en online spelers tot de foodsector in Nederland heeft zich in 2015 verder voortgezet. Jumbo is vanuit haar unieke formule een sterke speler, maar de afstand naar discounters op het gebied van assortiment, versbeleving en laagste prijs in de perceptie van de klant wordt kleiner. De opkomst van nieuwe concepten als maaltijdboxen en nieuwe concurenten onderstrepen de ambitie van Jumbo om te blijven innoveren.

Bedrijfsprofiel

Jumbo is de grootste foodretailer voor zelfstandige ondernemers in Nederland. Jumbo heeft een duidelijk en transparant conditiestelsel, een gedragen overlegstructuur en een proactieve afstemming over actuele ontwikkelingen, strategie en realisatie van de doelstellingen tussen Jumbo en haar aangesloten ondernemers. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de uitrol van het online kanaal via het netwerk van filialen en franchisewinkels.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Jumbo is als één van de grootste foodretailers in Nederland een belangrijke speler in het maatschappelijke verkeer. Zij investeert in haar relatie met NGO’s en werkt nauw samen met haar ondernemers, klanten, leveranciers en ketenpartners. Het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen richt zich op de actuele thema’s van medewerkers en klanten.

‘Every Day Low Cost ‘ (EDLC)

Jumbo is een EDLP-formule waarbij de focus op kosten ‘Every Day Low Cost’ (EDLC) essentieel is. De loonkosten zijn een belangrijk onderdeel van deze kosten. Een juiste sturing op loonkosten gecombineerd met een goede kwalitatieve bezetting van de organisatie is één van de kernelementen. Naast de loonkosten vormen de logistieke kosten en de overheadkosten de basis van het kostenmodel. Met de afronding van de integratie van C1000 in 2015 streeft Jumbo de komende jaren naar een verdere optimalisering van de logistieke keten en de overheadkosten als randvoorwaarde voor het versterken van de EDLP-formule.

Out-of-stock

Out-of-stock is één van de drivers voor klanttevredenheid en voor Jumbo een belangrijk aandachtsgebied, gezien haar strategische focus op de klant. Om het risico van omzetderving en een mogelijk verlies van klanten te beperken, is de gehele keten (van leverancier tot winkel) gericht op het optimaliseren van de goederenstroom.

Veiligheid klanten en personeel

Een belangrijk uitgangspunt van Jumbo is dat klanten en personeel in een veilige omgeving kunnen winkelen en werken. Jumbo investeert hiertoe in de zichtbare en onzichtbare beveiliging van haar winkels, distributiecentra en hoofdkantoor. In 2015 werd Jumbo en daarmee haar klanten en personeel slachtoffer van een substantiële bedreiging in Noord-Nederland met veel impact voor klanten en medewerkers. Naar aanleiding hiervan zijn maatregelen getroffen en is de beveiliging verder aangescherpt.

Medewerkers

De medewerkers zijn voor Jumbo haar belangrijkste bedrijfskapitaal. De kwaliteit en klantvriendelijkheid van haar medewerkers is voor Jumbo van groot belang. Jumbo investeert veel tijd en geld in de opleiding en ontwikkeling van haar personeel. De Jumbo formule vraagt veel van medewerkers qua kennis, klantvriendelijkheid en inzet. Jumbo voert onder meer een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit in haar winkels, distributiecentra en op het hoofdkantoor en ontwikkelt gerichte acties op basis van de uitkomsten.

Continuïteit

Continuïteit van haar dienstverlening aan klanten is voor Jumbo een voorwaarde om iedere dag voor iedere klant het Jumbo assortiment beschikbaar te hebben, in haar winkels en online. Jumbo heeft op alle relevante onderdelen (systemen, logistiek netwerk en winkels) maatregelen getroffen om bij calamiteiten de continuïteit van haar dienstverlening te kunnen waarborgen.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is voor Jumbo een belangrijk aandachtsgebied. In de eerste plaats is Jumbo zich bewust van haar verantwoordelijkheid om op een goede wijze om te gaan met klant-, personeels en leveranciersdata. In de tweede plaats is Jumbo door haar sterke groei een interessante partij voor derden en is zij door groei van haar online retailkanaal kwetsbaarder geworden. Jumbo investeert om deze reden veel in informatiebeveiliging op het gebied van ICT (techniek), processen (preventie, detectie en beheersing) en bewustwording, binnen Jumbo en onder haar handelspartners.

Hygiëne en voedselveiligheid

Hygiëne en voedselveiligheid zijn binnen Jumbo cruciaal. Afdeling Kwaliteit is verantwoordelijk voor het testen, beoordelen en controleren van de kwaliteit van de private label producten. In geval van incidenten handelt Jumbo terstond en heeft zij direct contact met leveranciers en betrokken instanties om de voedselveiligheid te waarborgen.

Ook op het gebied van hygiëne gelden strenge eisen, in het bijzonder voor de schoonmaak van winkels en distributiecentra. Jumbo verricht interne controles op de naleving van hygiënestandaarden in aanvulling op controles die door externe toezichthouders worden uitgevoerd. Daarnaast zijn in het kader van voedselveiligheid in 2015 maatregelen getroffen om het risico op voedselfraude verder te verkleinen.

Fraude (loss prevention)

De producten in winkels en distributiecentra zijn bestemd voor consumptie. Ze zijn eenvoudig verhandelbaar en gevoelig voor diefstal. Daarom besteedt Jumbo veel aandacht aan de interne beheersing van de goederenstroom. Dit geldt vanaf de ontvangst in het distributiecentrum tot de verkoop van producten in de winkel. De verstoringen in de goederenbeweging worden per periode beoordeeld. Indien nodig vindt nader onderzoek plaats. Om diefstal te voorkomen, is waar nodig sprake van cameratoezicht en toegangsbeveiliging. Door de groei van Jumbo wordt de stroom emballage steeds groter. De interne beheersing hiervan blijft een aandachtsgebied. In de winkels wordt - ondanks de mogelijkheden tot elektronisch betalen - nog steeds veel contant afgerekend. Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, stelt Jumbo strenge eisen aan kasprocedures en vinden dagelijkse analyses plaats van de kassatransacties om verdachte transacties in kassasystemen te detecteren en fraude adequaat aan te pakken.

Kredietrisico

De kredietrisico’s bij Jumbo bestaan uit kredietrisico’s op verstrekte financiering aan afnemers, verstrekte zekerheden aan financiële instellingen ten behoeve van de financieringsarrangementen aan afnemers en handelsvorderingen. Om deze risico’s in belangrijke mate te ondervangen verlangt Jumbo van de betreffende afnemers zekerheden retour, waaronder hypothecaire inschrijvingen van onroerende zaken, bankgaranties, alsmede verpanding van activa, vorderingen en levensverzekeringsrechten. Daarnaast wordt op continue basis de incasseerbaarheid van de uitstaande vorderingen op afnemers bewaakt.

Liquiditeitsrisico

Jumbo streeft ernaar om voldoende liquiditeiten aan te houden, zodat zij te allen tijde aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit wordt onder andere bereikt door bij de financiering van de bedrijfsactiviteiten gebruik te maken van met banken overeengekomen kredieten. Op basis van liquiditeitsbegrotingen wordt bewaakt dat Jumbo tijdig aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, waaronder de verplichte aflossingen op het bankkrediet.

Renterisico

Door Jumbo wordt een renterisico gelopen over het uitstaande bankkrediet. Om dit risico zoveel als mogelijk te beperken wordt periodiek beoordeeld of een deel van dit risico moet worden afgedekt door rentederivaten. Ultimo 2015 had Jumbo 40,1% van de rentedragende schulden afgedekt door middel van rentederivaten (ultimo 2014: 76,2%). Gegeven de renteontwikkeling en de verwachtingen hieromtrent voor de korte en middellange termijn, alsmede gezien de beperkte resterende looptijd van de huidige leningen, meent Jumbo het renterisico hiermee in voldoende mate te hebben ondervangen.