Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Interne beheersing

Jumbo beschikt over verschillende instrumenten die zorgen voor een accurate en toereikende interne risicobeheersing binnen Jumbo. Jumbo blijft deze instrumenten voortdurend ontwikkelen en beschouwt haar instrumenten als adequaat en effectief.

Controleomgeving

De controleomgeving heeft betrekking op de deskundigheid, houding en het controlebewustzijn van de directie, het management en overige medewerkers. De directie en het management stellen hoge eisen aan de administratieve organisatie en een goed functionerend stelsel van interne controlemaatregelen. Onderdeel van de controleomgeving zijn het Audit Committee en de Raad van Commissarissen. Het Audit Committee heeft onder meer als aandachtsgebied de onderkende risico’s en risicobeheersing binnen Jumbo. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de directie, in overeenstemming met het vastgestelde directiebeleid.

Internal Control Framework

Het Internal Control Framework sluit aan bij de door Jumbo onderkende risicogebieden en bevat de internal controls die vanuit financieel en compliance-perspectief zijn onderkend. De internal controls zijn bovendien één-op-één opgenomen in het Jumbo Procesmodel en onderdeel van processen en procedures. De afdeling Internal Audit ziet door de uitvoering van haar Audit Plan toe op een adequate werking van de internal controls.

Processen, procedures en interne controlemaatregelen

Het Jumbo Procesmodel vormt het ‘hart’ van de processen binnen Jumbo. Alle processen zijn in het procesmodel opgenomen, waarbij de bijbehorende procedures, eigenaren, ICT-applicaties en internal controls zijn benoemd. De processen, procedures en internal controls waarborgen onder meer dat transacties juist, volledig en tijdig worden geregistreerd. Hiermee is een betrouwbare interne en externe informatievoorziening en goede besluitvorming gewaarborgd. De proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor de naleving van processen en procedures en het functioneren van de internal controls. Afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en gerapporteerd.

Planning- en controlcyclus

De planning- en controlcyclus bestaat onder meer uit business reviews waarbij vanuit strategisch, operationeel, risico en financieel perspectief relevante thema’s door de directie met de Raad van Bestuur worden besproken. Het jaarplan en de prognoses op kwartaalbasis zijn voor de directie en het management instrumenten om te bewaken dat de bedrijfsvoering binnen de gestelde kaders wordt uitgevoerd. Afwijkingen tussen realisatie en prognoses worden per periode beoordeeld en diepgaand geanalyseerd. Deze analyses vormen de basis voor eventuele maatregelen of bijsturing door het management en de directie. Gedurende het jaar wordt op basis van de ontwikkelingen in de markt en binnen de onderkende risicogebieden beoordeeld of een bijstelling van het jaarplan noodzakelijk is en/of strategische doelstellingen worden gerealiseerd.

Bedrijfsvergelijking op winkelniveau

De executie van de formule vindt plaats in de winkels. Inzicht hierin is van groot belang voor de realisatie van de doelstellingen. Jumbo beschikt over verschillende instrumenten om de prestaties in haar winkels aan te sturen. Eén van de belangrijkste instrumenten is de bedrijfsvergelijking op winkelniveau.

Door investeringen in het datawarehouse en een rechtstreekse koppeling met het kassasysteem in de winkel is het mogelijk op verschillende manieren de realisatie te meten en te vergelijken. De uitkomsten hiervan zijn waardevolle informatie voor alle directiegebieden.

Bedrijfsvergelijking tussen distributiecentra

Naast de executie van de formule in de winkel is het logistieke netwerk een belangrijke schakel in de bedrijfsvoering. Het logistieke netwerk bestaat uit een aantal distributiecentra van waaruit de winkels worden bevoorraad. Kwalitatief hoge dienstverlening en efficiënte uitvoering van de logistieke processen zijn van belang voor de realisatie van de doelstellingen. Jumbo beschikt over verschillende instrumenten om de prestaties van het logistieke netwerk aan te sturen. Een belangrijk instrument is de bedrijfsvergelijking tussen distributiecentra. Door voortdurende investeringen in het warehouse managementsysteem en de productiviteit is het mogelijk om de realisatie te meten en te vergelijken.