Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Corporate governance

Transparant bestuur

Jumbo is een familiebedrijf dat een goed en transparant bestuur van de onderneming belangrijk vindt. Zij laat zich hierbij niet uitsluitend leiden door belangen van aandeelhouders, maar neemt belangen van alle stakeholders in overweging. Jumbo streeft er naar een zo goed mogelijke afweging te maken tussen de verschillende belangen. Een heldere verslaglegging naar alle stakeholders speelt ook een belangrijke rol. Naast het jaarverslag streeft Jumbo naar een meer frequente informatievoorziening gedurende het jaar, waarvoor gebruikt wordt gemaakt van de website van Jumbo (www.jumbo.com). Ook maakt de website het mogelijk onderwerpen in het jaarverslag toegankelijk te maken en geïnteresseerden van specifieke informatie te voorzien.

Nederlandse Corporate Governance Code

Jumbo past zo veel mogelijk de Nederlandse Corporate Governance Code toe. Met de naleving van deze code laat Jumbo als familiebedrijf zien dat zij breed gedragen algemene beginselen van goede corporate governance op waarde schat en naleeft. De - beperkte - afwijkingen op toepassing van de Code vinden hun grondslag in het karakter van het bedrijf als familiebedrijf. Kenmerkend is de sterke betrokkenheid van de familie Van Eerd die het bedrijf leidt vanuit een langetermijnperspectief.

Aandeelhouders

De aandelen van Jumbo zijn geheel in handen van de familie Van Eerd. Verkort weergegeven worden de aandelen gelijkelijk gehouden door Karel van Eerd en zijn kinderen Colette, Frits en Monique. In het zogeheten familiestatuut zijn de onderlinge verhoudingen en afspraken tussen de familieleden gericht op continuering van het karakter van familiebedrijf vastgelegd. Dit familiestatuut is sinds 2012 van kracht.

Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in 2015 niet gewijzigd. Karel van Eerd is President- Commissaris. De andere commissarissen zijn Antony Burgmans, Harry Bruijniks (voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad), Wilco Jiskoot en Leon van den Boom (voorgedragen door de Ondernemersvereniging Jumbo). De commissarissen beschikken over een ruime bestuurlijke ervaring. Ook is in de Raad van Commissarissen veel expertise aanwezig op het gebied van foodretail, consumermarketing, Supply Chain Management, financiering, fusies en overnames alsmede corporate governance. Vanwege deze sterke combinatie van kwaliteiten binnen de Raad van Commissarissen is afgezien van een invulling van de verplichting inzake de evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen (artikel 2:391 BW lid7).

Audit Committee

Het Audit Committee wordt gevormd door Wilco Jiskoot (voorzitter) en Leon van den Boom.

Commercial Committee

Het Commercial Committee wordt gevormd door Karel van Eerd (voorzitter), Antony Burgmans en Harry Bruijniks.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit Frits van Eerd (CEO en voorzitter), Ton van Veen (CFO) en Colette Cloosterman-van Eerd (CCO).

Directie

De statutaire directie bestaat uit Frits van Eerd (CEO), Ton van Veen (CFO) en Colette Cloosterman-van Eerd (CCO). Naast de statutaire directie bestaat het directieteam van Jumbo uit directieleden voor de disciplines Commercie (Ed van de Weerd), Winkeloperatie (Duncan Hoy), Marketing (Wim Junte a.i.), Supply Chain Management (Karel de Jong), Finance (Peter van Erp), Vastgoed en Ondernemerszaken (Jan Heuving), HR (Gea Kuiper), ICT (Dick Dijkstra) en E-commerce (Roland van den Berg).

De samenstelling van de verschillende (bestuurs)organen is weergegeven per einde verslagjaar.