Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Kerngegevens

 

2016

2015

2015

2014

2013

2012

in € 1.000

IFRS

IFRS

NL GAAP

NL GAAP

NL GAAP

NL GAAP

Consumentenomzet [*1]

      

Consumentenomzet Jumbo

6.678.548

6.249.878

6.249.878

4.823.175

3.837.197

3.251.310

Consumentenomzet C1000

nvt

396.481

396.481

1.992.739

3.254.801

3.730.565

Consumentenomzet La Place

83.853

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

       

Jaarrekeningomzet [*2]

5.443.156

5.320.069

5.320.069

5.468.531

5.720.565

5.681.723

       

Resultaat

      

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen [*3]

315.254

274.875

275.158

252.544

264.297

282.050

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen [*4]

312.256

244.973

245.256

229.342

226.300

274.165

Bedrijfsresultaat [*5]

177.565

123.323

85.512

82.221

76.353

118.607

Resultaat na belastingen

109.437

76.203

42.643

26.836

22.909

24.125

       

Vermogen

      

Eigen vermogen [*6]

318.877

230.483

242.028

199.146

192.883

170.232

Netto schuld

323.302

471.838

471.838

520.253

570.600

664.887

       

Medewerkers [*7]

      

Aantal medewerkers Jumbo

32.814

31.766

31.766

30.322

25.066

21.989

Aantal medewerkers C1000

nvt

nvt

nvt

744

2.551

3.967

Aantal medewerkers La Place

1.805

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

       

Vestigingen [*8]

      

Aantal Jumbo winkels

580

580

580

499

391

309

Aantal C1000 winkels

nvt

nvt

nvt

124

267

385

Aantal La Place restaurants

59

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

       

Verhoudingsgetallen

      

Genormaliseerde EBITDA in % van de jaarrekeningomzet

5,8%

5,2%

5,2%

4,6%

4,6%

5,0%

EBIT in % van de jaarrekeningomzet

3,3%

2,3%

1,6%

1,5%

1,3%

2,1%

Netto schuld/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio)

1,03

1,72

1,71

2,06

2,16

2,29

  Toelichting op kerngegevens

  Vanaf boekjaar 2016 wordt de jaarrekening opgesteld op basis van de IFRS (International Financial Reporting Standards) verslaggevingsvoorschriften en niet meer op basis van de Nederlandse verslaggevingsrichtlijnen (NL GAAP). Deze wijziging heeft impact op het resultaat en het vermogen. Voor het juiste vergelijk zijn in bovenstaande opstelling de vergelijkende cijfers 2015 zowel op basis van IFRS als op basis van NL GAAP gepresenteerd.

  *1 De consumentenomzet betreft de omzet (inclusief BTW) die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels – en in geval van La Place, de eigen restaurants – en via de aangesloten ondernemers. Gecorrigeerd voor de extra omzetweek in 2015 (boekjaar 2015 kende 53 weken) groeide de Jumbo omzet in 2016 met € 565 miljoen, oftewel een stijging van 9 procent. De omzet van La Place over heel 2016 bedroeg € 103 miljoen (vanaf overname datum € 84 miljoen).

  *2 De jaarrekeningomzet is de omzet (exclusief BTW) die is gerealiseerd door Jumbo. Dit betreft de totale omzet die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels en restaurants en via de distributiecentra aan derden (met name ondernemers). In 2016 nam de jaarrekeningomzet ten opzichte van het boekjaar 2015 toe, bij een gemiddeld minder aantal winkels en bij één week minder omzet.

  *3 Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten in verband met de overname en integratie van Super de Boer, C1000 en La Place. De toename van de genormaliseerde EBITDA in 2016 ten opzichte van 2015 is toe te rekenen aan het succesvolle commerciële beleid en de gerealiseerde synergievoordelen.

  *4 De stijging van het gerapporteerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen in 2016 ten opzichte van 2015 is toe te rekenen aan het succesvolle commerciële beleid en de gerealiseerde synergievoordelen. Zie ook de toelichting onder 3.

  *5 De stijging van het bedrijfsresultaat in 2016 ten opzichte van 2015 is toe te rekenen aan het succesvolle commerciële beleid en de gerealiseerde synergievoordelen. Het hogere bedrijfsresultaat onder IFRS (t.o.v. NL GAAP) wordt voornamelijk verklaard doordat onder IFRS over goodwill niet wordt afgeschreven.

  *6 Het verschil in het eigen vermogen tussen IFRS en NL GAAP 2015 wordt verklaard doordat onder IFRS de aan ondernemers en senior management versterkte participaties worden aangeduid als vreemd vermogen en niet, zoals onder NL GAAP, als eigen vermogen.

  *7 Het aantal medewerkers betreft de stand ultimo boekjaar. Dit betreft de medewerkers die aan het einde van het boekjaar in dienst waren van respectievelijk Jumbo en La Place. In deze aantallen zijn niet de medewerkers opgenomen die in dienst zijn bij de per formule aangesloten ondernemers.

  *8 Het aantal winkels betreft de stand ultimo boekjaar. In de vermelde aantallen zijn zowel de eigen als de franchisewinkels opgenomen. Het aantal restaurants betreft de stand ultimo boekjaar. In de vermelde aantallen zijn zowel de eigen als de franchise restaurants opgenomen.