Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

In dialoog met stakeholders

Jumbo staat midden in de samenleving en vindt het van het grootste belang om goede relaties te hebben met haar stakeholders. Jumbo luistert naar haar omgeving om zo van anderen te leren, maar ook om relaties aan te gaan. Door inzichten met elkaar te delen en kennis uit te wisselen, kan Jumbo beter inspelen op verschillende ontwikkelingen in de maatschappij.

Het afgelopen jaar ging Jumbo gestructureerd aan de slag om de betrokkenheid van stakeholders verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Jumbo gelooft dat samenwerken een sleutel tot succesvol ondernemen is. Daarom besteedt het bedrijf veel tijd aan gesprekken met haar klanten, medewerkers, leveranciers en maatschappelijke organisaties.

In contact met klanten

Jumbo is óm de klant heen gebouwd. Het onderhouden van nauwe contacten met de klant is essentieel om te kunnen meebewegen met veranderende wensen en behoeften. Klantcontacten vinden niet alleen plaats in de winkels of via de klantenservice. Ook houdt Jumbo verschillende onderzoeken, zoals het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Zo blijft het bedrijf op de hoogte van wat er speelt bij de klanten. Sociale media is in toenemende mate een belangrijker middel om met klanten in contact te zijn en te komen. Jumbo investeert in gesprekken met klanten via dit medium.

Ondernemersorganisatie

Jumbo is de grootste franchiseformule in foodretail van Nederland. Het bedrijf werkt intensief samen met haar zelfstandig ondernemers en voert regelmatig overleg met de Ondernemersvereniging Jumbo. Bij dit orgaan zijn alle zelfstandige Jumbo ondernemers aangesloten. In 2016 ondertekenden Jumbo en haar ondernemers een strategische samenwerkingsovereenkomst met als doel gezamenlijk te blijven ondernemen en innoveren. Jumbo en haar zelfstandig ondernemers zijn van mening dat onderling vertrouwen van grote betekenis is, juist in een samenleving en branche waar de ontwikkelingen steeds sneller gaan en onzekerheden toenemen. Beide partijen erkennen met de overeenkomst de kracht van het gezamenlijke ondernemerschap in combinatie met de succesvolle Jumbo formule.

Medewerkers maken Jumbo

Bij Jumbo werken ruim 32.814 medewerkers. Voor Jumbo zijn haar medewerkers onmisbaar in het excellent uitvoeren van de formule en om die reden hecht Jumbo veel waarde aan hun mening. In 2016 werd een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers in de winkels, distributiecentra en op het hoofdkantoor. De resultaten, met inbegrip van verbeterpunten, worden begin 2017 gepresenteerd aan de organisatie. Het project ‘Werken in de winkel’ werd in 2016 gecontinueerd. In het kader hiervan werkten ongeveer 600 medewerkers van het hoofdkantoor één dag op de winkelvloer. Geïnspireerd door dit project, is in 2016 ook ‘Samen op de DC vloer’ geïntroduceerd. Dit project heeft als doel de samenwerking binnen de organisatie te bevorderen en het bewustzijn te vergroten over het effect dat organisatorische beslissingen kunnen hebben op het dagelijkse werk.

Maatschappelijke organisaties

In 2016 kreeg een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en onderwerpen in het publieke debat meer nadruk. Dat was ook het geval bij de interactie met stakeholders van Jumbo. De belangrijkste onderwerpen waren dierenwelzijn, ketentransparantie en traceerbaarheid, arbeidsomstandigheden en lonen in productketens, voedselvertrouwen, herkomst en etikettering van ingrediënten, claims, gezonde productsamenstelling en de veiligheid van verpakkingsmaterialen.

Jumbo onderhoudt regelmatig contact met onder andere Wakker Dier, het Wereld Natuur Fonds, de Dierenbescherming, het Voedingscentrum, Stichting Ik Kies Bewust, Foodwatch, Max Havelaar, UTZ Certified, Rainforest Alliance, Solidaridad, RSPO, RTRS, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, WeCycle, Fairfood International, Greenpeace, World Animal Protection, Natuur en Milieu, MSC, ASC, Food Fish Foundation en de Consumentenbond. Met meerdere van deze organisaties is regelmatig contact op directieniveau om langetermijnambities op elkaar af te stemmen.

Samenwerking met leveranciers

Jumbo werkt intensief samen met haar leveranciers en streeft hierbij naar een strategisch partnerschap gericht op de langere termijn. Hoewel Jumbo niet rechtstreeks zakendoet met agrarische toeleveranciers, zoals telers of veehouders, is zij zich bewust van haar rol in de keten en neemt zij ook op dit vlak haar verantwoordelijkheid. Daarom ging Jumbo in 2016 onder andere in dialoog over varkensvlees en transparantie in de keten.

Om leveranciers eerder te laten beschikken over het kapitaal dat opgesloten zit in hun openstaande vorderingen op Jumbo, begon Jumbo in 2015 met het aanbieden van de zogenaamde Supplier Financekredietfaciliteit. Dit initiatief werd in 2016 gecontinueerd. Ook de deelname aan het niet-commerciële initiatief Betaalme.nu, opgezet door het ministerie van Economische Zaken, werd vervolgd. Beide initiatieven hebben een positief effect op het werkkapitaal van leveranciers. Hun financieringslasten worden beperkt omdat zij nu minder beroep hoeven te doen op externe financiering.

Contact met de omgeving

Lokaal betrokken ondernemen betekent voor Jumbo in contact staan en rekening houden met haar omgeving. Jumbo wil een goede buur zijn. Een filiaalmanager of zelfstandig ondernemer en de medewerkers in alle geledingen van de organisatie spelen hierbij een belangrijke rol.

Overheid en politiek

Steeds vaker heeft Jumbo contact met overheden en politici. Jumbo streeft ernaar deze partijen zo goed mogelijk te informeren over haar bedrijfsvoering en de keuzes die ze maakt. In 2016 had Jumbo contact met verschillende ministeries, zoals het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast had Jumbo regelmatig contact met de provincie Noord-Brabant en verschillende gemeentes. Op lokaal niveau was er contact over onderwerpen zoals vastgoedlocaties en (her-) bestemmingen.