Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Risicogebieden

Jumbo heeft onderstaande risicogebieden benoemd. Op al deze gebieden zijn voorzieningen en maatregelen getroffen die de mogelijk nadelige effecten van de risico’s kunnen beperken.

Reputatie

Jumbo is de tweede foodretailer van Nederland en de grootste ondernemersorganisatie. Dit maakt Jumbo tot een belangrijke speler in het economische en maatschappelijke verkeer. Als gevolg van de sterke groei van Jumbo en haar grote rol binnen de foodsector is reputatieschade een van de belangrijkste risico’s. Jumbo investeert in een proactief beleid met een focus op duurzaamheid, transparantie en het op verantwoorde wijze invullen van haar rol binnen de foodsector. Hierover gaat Jumbo de dialoog aan met verschillende NGO’s en bouwt zo aan wederzijdse betrokkenheid.

Loyaliteit consument

De klant blijft ondanks de aantrekkende economie prijssensitief. Jumbo is vanuit haar formule gericht op de laagste prijs en vertaalt haar klantfocus expliciet naar haar commerciële en marketingbeleid met een scherpe, niet actiegerichte, prijsstrategie die aansluit bij de behoefte van haar klanten.

Concurrentie

De groei van discounters heeft zich in 2016 verder voortgezet, naast de toetreding van non-food en online spelers tot de foodsector in Nederland. Met haar unieke formule blijft Jumbo een sterke speler, maar de concurrentie neemt toe, met name op het gebied van assortiment, het aanbod en de beleving van verse producten, en de beeldvorming bij klanten over de laagste prijs. Deze ontwikkelingen, en de komst van nieuwe marktspelers en concepten zoals convenience stores (gemakswinkels in binnenstedelijke gebieden), beantwoordt Jumbo met een sterke ambitie om te blijven investeren in de eigen formule.

Franchiseorganisatie

Jumbo is de grootste franchiseformule in foodretail van Nederland. Met haar zelfstandige ondernemers zijn duidelijke, transparante afspraken gemaakt. De ondernemers nemen actief deel aan regelmatig overleg over verschillende actuele ontwikkelingen, alsmede over de strategie en realisatie van de doelstellingen zoals overeengekomen tussen Jumbo en de ondernemers. Als recent voorbeeld geldt de implementatie van het online winkelkanaal dat is aangesloten op het netwerk van zowel de eigen filialen als de winkels van zelfstandig ondernemers.

Hygiëne en voedselveiligheid

Hygiëne en voedselveiligheid zijn voor Jumbo cruciaal. De afdeling Kwaliteit is verantwoordelijk voor het testen, beoordelen en controleren van de private label producten. Als er sprake is van afwijkingen, onderneemt Jumbo direct actie. Dit gebeurt in nauw overleg met leveranciers en betrokken instanties en altijd met het doel de voedselveiligheid te waarborgen. Ook op het gebied van hygiëne gelden strenge eisen, in het bijzonder voor het schoonmaken van winkels en distributiecentra. Jumbo verricht interne controles op de naleving van hygiënestandaarden in aanvulling op controles die externe toezichthouders uitvoeren. Daarnaast zijn in het kader van voedselveiligheid in 2016 maatregelen getroffen om het risico op voedselfraude verder te verkleinen.

Out-of-stock en derving

Het verschijnsel out-of-stock is van grote invloed op de klanttevredenheid en daarom voor Jumbo met haar strategische focus op de klant een belangrijk aandachtsgebied. Om het risico van omzetderving en een mogelijk verlies van klanten te beperken, is de gehele keten - van leverancier tot winkel - gericht op het optimaliseren van de goederenstroom. Het voorkomen van derving is naast het financiële aspect ook uit oogpunt van voedselverspilling een belangrijke drijfveer voor Jumbo. Daar waar derving ontstaat, zet Jumbo maximaal in op het voorkomen van voedselverspilling door onder meer afspraken met (lokale) voedselbanken.

Every Day Low Cost (EDLC)

De EDLP belofte van Jumbo vraagt om een onvoorwaardelijke focus op kosten, volgens het adagium Every Day Low Cost (EDLC). Een essentieel onderdeel van deze aanpak is de juiste sturing op (loon)kosten in combinatie met een kwalitatief hoogstaande bezetting van de organisatie. Verder gaat de aandacht uit naar de componenten logistieke kosten en overheadkosten. Op deze terreinen streeft Jumbo de komende jaren naar een verdere optimalisering. Dit geldt als randvoorwaarde voor het versterken van de EDLP belofte.

Veiligheid klanten en personeel

Jumbo hanteert als uitgangspunt dat klanten en personeel in een veilige omgeving kunnen winkelen en werken. Investeringen in zichtbare en onzichtbare beveiliging van winkels, distributiecentra en hoofdkantoor maken dit mede mogelijk. Traditioneel zijn winkelovervallen vooral gericht op het kassagebied. Hoewel in 2016 sprake was van minder overvallen, is en blijft de impact van zulke gebeurtenissen groot. In de landelijke Week van de Veiligheid heeft Jumbo hier extra aandacht voor gevraagd. Ook heeft ze trainingen voor veiligheidscoaches verzorgd.

Informatiebeveiliging

Het beveiligen van informatiestromen heeft de volle aandacht van Jumbo. Het verstandig omgaan met data van klanten, medewerkers en leveranciers vraagt immers om een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast wekt de sterke groei van Jumbo, ook in het online winkelkanaal, de ‘interesse’ op van partijen die verkeerde intenties hebben. Om mogelijke kwetsbaarheid van haar informatiesystemen tegen te gaan, investeert Jumbo in beveiliging op het gebied van ICT (techniek), processen (preventie, detectie en beheersing) en bewustwording. Dit heeft ook betrekking op de handelspartners van Jumbo.

Fraude (loss prevention)

De producten in winkels en distributiecentra zijn bestemd voor consumptie. Ze zijn eenvoudig verhandelbaar en gevoelig voor diefstal. Daarom besteedt Jumbo veel aandacht aan het intern beheersbaar houden van de goederenstroom. Dit geldt vanaf de ontvangst in het distributiecentrum tot de verkoop in de winkel. Afwijkingen in de goederenbewegingen worden periodiek beoordeeld, met zo nodig nader onderzoek als gevolg. Cameratoezicht en toegangsbeveiliging kunnen worden ingezet om diefstal te voorkomen. Door de groei van Jumbo wordt ook de stroom emballage steeds groter. De interne beheersing hiervan blijft een aandachtsgebied. In de winkels wordt - ondanks de mogelijkheden voor elektronisch betalen - nog steeds veel contant afgerekend. Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, stelt Jumbo strenge eisen aan kasprocedures en vinden dagelijks analyses plaats van de kassatransacties. Zo worden verdachte transacties in kassasystemen gedetecteerd en wordt fraude adequaat aangepakt.

Kredietrisico

Jumbo heeft te maken met kredietrisico’s op verstrekte financiering aan afnemers en verstrekte zekerheden aan financiële instellingen ten behoeve van de financieringsarrangementen aan afnemers en handelsvorderingen. Om deze risico’s zo goed mogelijk te ondervangen, verlangt Jumbo van de betreffende afnemers bepaalde zekerheden, waaronder hypothecaire inschrijvingen van onroerende zaken, bankgaranties, alsmede verpanding van activa, vorderingen en levensverzekeringsrechten. Daarnaast bewaakt Jumbo voortdurend de incasseerbaarheid van uitstaande vorderingen op haar afnemers.

Renterisico

Jumbo loopt renterisico over het uitstaande bankkrediet. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken, wordt periodiek beoordeeld of afdekking door rentederivaten een verstandige optie is. Ultimo 2016 had Jumbo 70,3 procent van de rentedragende schulden afgedekt door middel van rentederivaten (ultimo 2015: 40,1 procent). Gegeven de renteontwikkeling en de verwachtingen hieromtrent voor de korte en middellange termijn meent Jumbo het renterisico hiermee in voldoende mate te hebben ondervangen.