Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Interne beheersing

Jumbo beschikt over verschillende instrumenten die zorgen voor een accurate en toereikende interne risicobeheersing. Jumbo ontwikkelt deze instrumenten voortdurend. Met de sterke groei van E-commerce en de overname van La Place zijn de onderstaande instrumenten in 2016 uitgebreid en zijn specifieke risico’s en internal controls voor La Place en E-commerce vastgesteld en geïmplementeerd.

Controleomgeving

De controleomgeving heeft betrekking op de deskundigheid, de houding en het controlebewustzijn van de Raad van Bestuur, de directie, het management en overige medewerkers. De Raad van Bestuur en directie stellen hoge eisen aan de administratieve organisatie en een goed functionerend stelsel van interne controlemaatregelen. Onderdeel van de controleomgeving zijn het Audit Committee en de Raad van Commissarissen. Het Audit Committee heeft onder meer als aandachtsgebied de onderkende risico’s en risicobeheersing binnen Jumbo. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en directie, in overeenstemming met het vastgestelde beleid.

Internal Control en Tax Framework

Het Internal Control Framework sluit aan bij de door Jumbo onderkende risicogebieden en bevat de internal controls die vanuit financieel, belasting en compliance-perspectief zijn onderkend. De internal controls zijn bovendien een-op-een opgenomen in het Jumbo Procesmodel, waarin de processen en procedures zijn beschreven. De afdeling Internal Audit ziet door de uitvoering van haar Audit Plan toe op een adequate werking van de internal controls. Daarnaast zijn de controls die betrekking hebben op het Tax Control Framework separaat vanuit de afdeling Finance gemonitord en gerapporteerd.

Processen, procedures en interne controlemaatregelen

Het Jumbo Procesmodel vormt het ‘hart’ van de processen binnen Jumbo. Relevante processen zijn in het Procesmodel opgenomen, inclusief een beschrijving van de bijbehorende procedures, eigenaren, ICT-applicaties en internal controls. De processen, procedures en internal controls waarborgen onder meer dat transacties juist, volledig en tijdig worden geregistreerd. Hiermee is een betrouwbare interne en externe informatievoorziening en goede besluitvorming gewaarborgd. De proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor de naleving van processen en procedures, alsmede voor het functioneren van de internal controls. Afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en gerapporteerd.

Planning- en controlecyclus

De planning- en controlecyclus bestaat onder meer uit business reviews waarbij de directie vanuit strategisch, operationeel, risico- en financieel perspectief relevante thema’s met de Raad van Bestuur bespreekt. Het Jaarplan en de prognoses op kwartaalbasis zijn voor de directie en het management instrumenten om te bewaken of de bedrijfsvoering binnen de gestelde kaders wordt uitgevoerd. Afwijkingen tussen realisatie en prognoses worden per periode beoordeeld en diepgaand geanalyseerd. Deze analyses vormen de basis voor eventuele maatregelen of bijsturing door het management en de directie. Gedurende het jaar wordt op basis van de ontwikkelingen in de markt en binnen de onderkende risicogebieden beoordeeld of een bijstelling van het Jaarplan noodzakelijk is en of strategische doelstellingen worden gerealiseerd.

Bedrijfsvergelijking op winkelniveau

De uitvoering van de Jumbo formule vindt plaats in de winkels. Het verkrijgen van een juist inzicht hiervan is van groot belang voor de realisatie van de doelstellingen. Jumbo beschikt over verschillende instrumenten om de prestaties in haar winkels aan te sturen. Eén van de belangrijkste instrumenten is de bedrijfsvergelijking op winkelniveau. Door investeringen in het datawarehouse en een rechtstreekse koppeling met het kassasysteem in de winkels is het mogelijk op verschillende manieren de realisatie te meten en te vergelijken. De uitkomsten hiervan verschaffen waardevolle informatie voor alle directiegebieden.

Bedrijfsvergelijking tussen distributiecentra

Naast de uitvoering van de Jumbo formule in de winkels, is het logistieke netwerk een belangrijke schakel in de bedrijfsvoering. Het logistieke netwerk bestaat uit een aantal distributiecentra van waaruit de winkels worden bevoorraad. Hoogwaardige dienstverlening en efficiënte uitvoering van de logistieke processen zijn van belang voor de realisatie van de doelstellingen. Jumbo beschikt over verschillende instrumenten om de prestaties van het logistieke netwerk aan te sturen. Een belangrijk instrument is de bedrijfsvergelijking tussen distributiecentra. Door voortdurende investeringen in het warehouse managementsysteem en verhoging van de productiviteit is het mogelijk om de realisatie te meten en te vergelijken.