Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Corporate governance

Transparant bestuur

Jumbo is een familiebedrijf dat zeer veel waarde hecht aan een transparant bestuur van de onderneming. Zij neemt daarbij de belangen van alle stakeholders in overweging en laat zich niet uitsluitend leiden door de belangen van de aandeelhouders. Jumbo streeft ernaar een zo goed mogelijke afweging te maken tussen de verschillende belangen. Op diverse manieren legt Jumbo aan de verschillende stakeholders verantwoording af over het bestuur. De informatieverstrekking is zoveel mogelijk afgestemd op de verschillende groepen stakeholders. Informatie wordt gedeeld in het jaarverslag, op www.jumbo.com en via andere externe publicaties.

Nederlandse Corporate Governance Code

Jumbo past zoveel mogelijk de Nederlandse Corporate Governance Code toe. Het bedrijf laat hiermee zien dat het de breed gedragen, algemene beginselen van goede corporate governance op waarde schat. De beperkte afwijkingen op de toepassing van de Code vinden hun grondslag in het feit dat Jumbo een familiebedrijf is. Kenmerkend is de betrokkenheid van de familie Van Eerd, die het bedrijf leidt vanuit een langetermijnperspectief.

Aandeelhouders

De aandelen van Jumbo zijn geheel in handen van de familie Van Eerd, en zijn gelijkelijk verdeeld over Karel van Eerd en zijn kinderen Colette, Frits en Monique. In het zogeheten familiestatuut zijn de onderlinge verhoudingen en afspraken vastgelegd. Deze zijn gericht op continuering van Jumbo als specifiek familiebedrijf. Het familiestatuut is sinds 2012 van kracht.

Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in 2016 niet gewijzigd. Karel van Eerd is President- Commissaris. De andere commissarissen zijn Antony Burgmans, Harry Bruijniks (voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad), Wilco Jiskoot en Leon van den Boom (voorgedragen door de Ondernemersvereniging Jumbo). De commissarissen beschikken over ruime bestuurlijke ervaring. Ook is in de Raad van Commissarissen veel expertise aanwezig op het gebied van foodretail, consumentenmarketing, Supply Chain Management, financiering, fusies en overnames en corporate governance. Vanwege deze sterke combinatie van kwaliteiten binnen de Raad van Commissarissen is geen invulling gegeven aan de wettelijke verplichting (artikel2:391BW lid7) om het aantal zetels evenwichtig te verdelen tussen mannen en vrouwen.

Audit Committee

Het Audit Committee wordt gevormd door Wilco Jiskoot (voorzitter) en Leon van den Boom.

Commercial Committee

Het Commercial Committee wordt gevormd door Karel van Eerd (voorzitter), Antony Burgmans en Harry Bruijniks.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit
Frits van Eerd (CEO),
Ton van Veen (CFO) en
Colette Cloosterman-van Eerd (CCO).

Directie Jumbo

Het directieteam van Jumbo bestaat uit vertegenwoordigers van de disciplines
Commercie (Ed van de Weerd),
Winkeloperatie (Theo Willemse),
Marketing (Wim Junte a.i.),
Supply Chain Management (Karel de Jong),
Finance (Peter van Erp),
Vastgoed en Ondernemerszaken (Jan Heuving),
HR (Gea Kuiper),
ICT (Dick Dijkstra) en
E-commerce (Roy van Keulen*).

De samenstelling van de verschillende (bestuurs)organen is weergegeven per einde verslagjaar.

  • *Per 1 januari 2017 in dienst