Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Bericht van de Raad van Commissarissen

Met genoegen stelt de Raad van Commissarissen vast dat Jumbo in 2016 haar marktpositie wederom heeft weten te versterken. De strategische doelstellingen voor dit verslagjaar zijn gerealiseerd. Dat is onder meer terug te zien in het resultaat over 2016.

Door het verwerven van La Place is Jumbo in staat haar propositie verder te versterken. De aanwinst sluit goed aan bij de gekozen omnichannel-strategie. De traditionele scheiding tussen supermarkt, horeca, catering en speciaalzaak is aan het vervagen. Met La Place beschikt Jumbo nu over meerdere foodserviceconcepten. Hierdoor kan Jumbo weer nieuwe impulsen geven aan de klantbeleving.

Het jaar 2016 stond eveneens in het teken van optimalisatie. Na jaren van acquisitie en integratie is dit jaar met succes de focus gelegd op het optimaliseren van de interne organisatie. Dat resulteerde onder meer in verbetering van systemen en processen, alsmede in een herstructurering van de activiteiten op het hoofdkantoor. Activiteiten die niet langer tot de kerntaken van Jumbo behoren zijn geoutsourcet. Deze herstructurering is aan de klantgerichtheid en wendbaarheid van de Jumbo organisatie ten goede gekomen.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. Deze bijeenkomsten zijn op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema óf vinden plaats als daar een speciale aanleiding voor is.

In het verslagjaar 2016 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: de ontwikkeling van de foodretailmarkt in het algemeen, de implementatie van de bedrijfsstrategie zoals vastgelegd in het Strategisch Meerjarenplan en nader geconcretiseerd in het Jaarplan, initiatieven ten behoeve van de Jumbo formule en lokale differentiatie, de marketingcampagnes, de voortgang van de herstructurering op het hoofdkantoor, de periodieke bespreking van de resultaten, de financiering van de onderneming, risicobeheersings- en controlesystemen, het besturingsmodel van Jumbo en overige onderwerpen met betrekking tot de toezichthoudende functie van de Raad. De overname van La Place, de overname van 18 AC restaurants en de optimalisatie van de logistieke keten kregen in het bijzonder aandacht. Daarnaast is de besluitvorming over de bouw van een geautomatiseerd distributiecentrum aan de orde gekomen. Ook is het Jaarplan van Jumbo goedgekeurd, inclusief de begroting voor 2017.

De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van één of meerdere leden is geen sprake. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de Raad van Bestuur bijeen.

Audit Committee

Het Audit Committee kwam in het verslagjaar driemaal in vergadering bijeen. Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op de gebieden financial reporting, verslaglegging, jaarrekening, financiering, fiscaliteit en het systeem van interne beheersing en risicomanagement. In 2016 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Audit Committee besproken: financiële resultaten, jaarrekening 2015, managementletter van de externe accountant, risicomanagement, fiscaliteit, financiering, Jaarplan, kwartaalrapportages Risk & Audit, benoeming externe accountant (inclusief honorarium controle boekjaar 2016).

Commercial Committee

Het Commercial Committee kwam in het verslagjaar driemaal in vergadering bijeen. Het Commercial Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op het gebied van de commerciële strategie en de daartoe behorende deelgebieden. In 2016 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Commercial Committee besproken: het formulebeleid, het marketingbeleid (jaar- en seizoensaanbiedingen, seizoensthema’s en sponsoring), het assortimentsbeleid (met name lokale differentiatie en optimale relevantie), het prijsbeleid (met name de consistente uitvoering van de EDLP-strategie) en de verdere ontwikkeling en implementatie van de omnichannel-strategie.

Samenstelling Raad van Commissarissen

In het verslagjaar is de samenstelling van de Raad van Commissarissen niet gewijzigd. De heren Burgmans en Van den Boom waren in 2016 aftredend en zijn herbenoemd. Conform het rooster van aftreden zijn in 2017 de heren Van Eerd, Jiskoot en Bruijniks aftredend. Zij worden voor herbenoeming voorgedragen.

Algemene Vergadering, jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

De jaarrekening 2016 is voorzien van een goedkeurende verklaring door Deloitte Accountants B.V.

De Raad van Commissarissen adviseert de Algemene Vergadering de jaarrekening 2016 vast te stellen en in overeenstemming met het voorstel van de Raad van Bestuur het resultaat over 2016 toe te voegen aan de overige reserves. Tevens adviseert de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid, alsmede decharge te verlenenaan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen hecht eraan haar waardering te uiten voor de grote inspanningen die door de Raad van Bestuur en alle medewerkers in het verslagjaar zijn geleverd, alsook voor het in dit jaar bereikte resultaat.

Veghel, 17 februari 2017
Raad van Commissarissen