Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Over deze rapportage

Deze rapportage is geschreven voor alle Jumbo medewerkers, klanten, maatschappelijke organisaties, supermarktondernemers, geldverstrekkers, leveranciers, overheden en andere geïnteresseerden. De reikwijdte van deze rapportage omvat Jumbo Groep Holding B.V., waaronder de Jumbo filialen en winkels van zelfstandige ondernemers, de hoofdkantoren, distributiecentra en de centrale Jumbo slagerij in Beilen. La Place is in 2016 niet meegenomen in deze rapportage omdat dit op 1 januari 2016 nog geen onderdeel was van Jumbo Groep Holding B.V. Jumbo rapporteert naast haar eigen activiteiten ook over ontwikkelingen in haar waardeketen die plaatsvinden buiten Jumbo.

Jumbo streeft ernaar dat de inhoud van deze rapportage voor iedereen leesbaar en interessant is. Bij elk hoofdstuk waarin een thema wordt behandeld, worden de resultaten toegelicht.

De richtlijnen voor duurzame verslaglegging van het Global Reporting Initiative zijn aangepast. Jumbo heeft besloten dit jaar de indeling van haar verslaglegging aan te passen op basis van GRI 4 score.

De zes thema's voor verduurzaming zijn de huidige prioriteiten van het MVO-beleid. Ze zijn vastgesteld op basis van de relevantie voor de bedrijfsvoering, klanten, de branche, medewerkers en overige stakeholders. Daarbij houdt Jumbo ook rekening met de mogelijke impact van deze thema’s en de invloed die zij er als organisatie op kan hebben. Per thema wordt toegelicht waarom het belangrijk is, wat er in 2016 aan gedaan is, hoe het zich verhoudt tot de doelstellingen en wat er nog aan gedaan wordt.

De omzetaandelen duurzame en biologische producten zijn gebaseerd op externe, steekproefsgewijze metingen van de samenstellingen van het Jumbo assortiment. De gerapporteerde omzetaandelen kunnen hierdoor mogelijk afwijken van de werkelijke omzetgegevens. Het gebruik van deze data biedt echter wel de mogelijkheid om het Jumbo assortiment te vergelijken met dat van andere supermarktketens en de trends binnen de Nederlandse markt.

Jumbo is zo compleet mogelijk en baseert zich op de nu beschikbare gegevens. Dit zijn gegevens uit eigen systemen zoals ErBis, SIM, PIM, IRI en Profit. De basis van de in deze rapportage genoemde bedragen en getallen vormt het financiële boekjaar 2016, tenzij anders aangegeven. Het boekjaar van Jumbo Groep Holding B.V. omvat een periode van 52 of 53 weken en eindigt op de zondag die het dichtst bij 31 december van het desbetreffende jaar ligt. Het boekjaar 2016 bestond uit 52 weken en eindigde op 1 januari 2017. Het vergelijkende boekjaar 2015 bestond uit 53 weken. Boekjaar 2015 eindigde op 3 januari 2016 en begon op 29 december 2014. De rapportage kwam tot stand met betrokkenheid van de verantwoordelijken voor de afdelingen binnen de Jumbo organisatie. De data in deze rapportage hebben betrekking op de prestaties van Jumbo en niet op de prestaties van andere partijen in de waardeketen, tenzij anders vermeld. Deze rapportage is niet extern geverifieerd.

Correctie resultaten afval 2015

Jumbo heeft met terugwerkende kracht een correctie moeten toepassen op de indicatorwaarden voor de afvalproductie in 2015. Bij de berekening is namelijk een verkeerde VVO-waarde gebruikt.

Gecombineerde financiële en MVO-rapportage online

Sinds 2012 publiceert Jumbo haar MVO-rapportage online. Zo zijn haar ambities en resultaten op het gebied van duurzaamheid toegankelijk voor een breed publiek. Hierin vertelt Jumbo wat ze doet, waarom en hoe. Zij vindt openheid erg belangrijk en probeert elk jaar haar rapportage te verbeteren. In nauwe samenwerking met Royal HaskoningDHV heeft Jumbo onder andere de dataverzameling en -controle de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit jaar wordt de volgende stap gezet. Voor de derde keer worden de financiële resultaten ook online gerapporteerd. In de komende jaren zullen de rapportages verder geïntegreerd en geverifieerd worden.

Bij vragen over de MVO-rapportage kan contact worden opgenomen met mvo@jumbo.com