Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

GRI Index

Algemene standaard informatievoorziening

GRI Code

Indicator

Beschrijving

Strategie en analyse

G4-1

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

Inleiding Raad van Bestuur

Organisatieprofiel

G4-3

Naam van de organisatie

Organisatie en processen

G4-4

Voornaamste merken, producten en diensten

Organisatie en processen

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor

Organisatie en processen

G4-6

Aantal en namen van landen waar de organisatie actief is

Jumbo Supermarkten is alleen actief in Nederland

G4-7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Jumbo Groep Holding is een B.V. zoals staat vermeld in de introductie door de Raad van Bestuur.

G4-8

Afzetmarkten

De afzetmarkt van Jumbo Supermarkten is Nederland zoals vermeld staat in Organisatie en processen

G4-9

Omvang van de organisatie

Organisatie en processen

G4-10

Samenstelling van en significante variaties in het werknemersbestand

MVO in cijfers

G4-11

Percentage werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

100%

G4-12

Beschrijf de toeleveringsketen van de organisatie

Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom

Over deze rapportage

G4-14

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

De organisatie en haar stakeholders

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

Waar Jumbo bij het verduurzamen van grondstoffen, productie en inkoop op stuurt

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale organisaties

Organisatie en processen
Binnen Organisatie en processen staan er in een hoofdstuk samenwerkingsverbanden en publiek private samenwerking een aantal voorbeelden van samenwerkingsverbanden. Deze lijst is echter niet volledig.

Materiële onderwerpen en afbakening

G4-17

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

Over deze rapportage

G4-18

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Over deze rapportage

G4-19

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling avn de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Materialiteitsmatrix

G4-20

Afbakening per materieel onderwerp binnen de organisatie en specifieke beperkingen hiervan

De Materialiteitsmatrix is dit jaar voor het eerst opgenomen in het verslag en zal komend jaar verder worden aangescherpt en verbeterd. De afbakening van de materiele onderwerpen zal hierbij als aandachtspunt worden meegenomen.

G4-21

Afbakening per materieel onderwerp buiten de organisatie en specifieke beperkingen hiervan

De Materialiteitsmatrix is dit jaar voor het eerst opgenomen in het verslag en zal komend jaar verder worden aangescherpt en verbeterd. De afbakening van de materiele onderwerpen zal hierbij als aandachtspunt worden meegenomen.

G4-22

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag in verstrekt en de redenen voor deze herformulering

MVO in Cijfers (Energie / CO2 / Afval)

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening

Over deze rapportage

Overleg met belanghebbenden

G4-24

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Organisatie en processensamenwerking met maatschappelijke organisaties

G4-25

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

In dialoog met stakeholders

G4-26

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

In dialoog met stakeholders

G4-27

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

In dialoog met stakeholders, samenwerking met maatschappelijke organisaties, samenwerking met leveranciers

Verslagprofiel

G4-28

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Over deze rapportage

G4-29

Datum van het meest recente, vorige verslag

Over deze rapportage

G4-30

Verslaggevings-cyclus

Over deze rapportage

G4-31

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

Over deze rapportage

G4-32

GRI-toepassingsniveau en GRI-tabel

Over deze rapportage

G4-33

Scope van beleid en activiteiten rondom externe assurance van het rapport en de relatie tussen de organisatie en assurance leveranciers

Over deze rapportage

Bestuursstructuur

G4-34

De bestuursstructuur van het hoogste bestuurslichaam en de commissies die verantwoordelijk zijn voor het besluitvorming ten aanzien van sociale, ecologische en economische impact

Organisatie van MVO binnen Jumbo

Ethiek en integriteit

G4-56

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode

Visie

Specifieke standaard informatievoorziening

 

Economische prestaties

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016

G4-EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden.

Jaarrekening
Financieel Jaarverslag 2016

 

Marktaanwezigheid

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016

G4-EC5

Ratio tussen aanvangssalaris en minimumloon

De startsalarissen van onze supermarktmedewerker liggen boven het wettelijk minimumloon.

 

Inkoopbeleid

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016
Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-EC9

Aandeel van lokale leveranciers in totale inkoopvolume

Op dit moment is dat niet bekend. Voor de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd om meer informatie over het inkoopbeleid op te nemen.

 

Materialen

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Efficiënt energie- en materiaalgebruik

G4-EN1

Totale hoeveelheid gebruikte materiaal naar gewicht en volume

Materiaalgebruik is erg belangrijk voor Jumbo en in ons streven naar circulair ondernemen is het belangrijk om scherp te zijn op het materiaalgebruik. Op dit moment is de data over het totale materiaalverbruik nog niet beschikbaar, maar dit heeft de aandacht van Jumbo voor volgend jaar.

 

Energie

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Efficiënt energie- en materiaalgebruik

G4-EN3

Energieverbruik binnen de organisatie

MVO in cijfers

 

Emissies

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Efficiënt energie- en materiaalgebruik

G4-EN15

Directe GHG emissies

MVO in cijfers

 

Afvalwater en afval

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Efficiënt energie- en materiaalgebruik

G4-EN23

Totaal gewicht per afvalstroom en per eindbestemming

MVO in cijfers
Het totaal gewicht per afvalstroom wordt gerapporteerd, echter is de eindbestemming bij Jumbo niet altijd bekend. Het achterhalen van de eindbestemming van elke afvalstroom wordt meegenomen als aandachtspunt in de verslaggeving van volgend jaar.

 

Producten en diensten

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-EN27

Compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie

MVO in cijfers (omzetaandelen van producten met een keurmerk)

 

Compliance

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016Interne beheersing

G4-EN29

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en regelgeving

In 2016 heeft Jumbo geen boetes en/of sancties opgelegd gekregen voor het niet naleven van milieuwet- en regelgeving.

 

Transport

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Efficiënt energie- en materiaalgebruik

G4-EN30

Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden

MVO in cijfers

 

Beoordeling milieueffecten leveranciers

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-EN32

Percentage nieuwe leveranciers die beoordeeld zijn op milieuaspecten

Op dit moment is dat niet bekend. Voor de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd om meer informatie over het inkoopbeleid en beoordelingen van leveranciers op te nemen.

 

Milieuklachten

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016Risicogebieden

G4-EN34

Aantal milieuklachten

Deze informatie wordt nog niet gerapporteerd. Voor de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd om informatie over het aantal en soort klachten op te nemen.

 

Werkgelegenheid

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Goed werkgeverschap

G4-LA1

Totaal aantal en percentage nieuwe werknemers en personeelsverloop naar leeftijd en geslacht

MVO in cijfers

 

Gezondheid en veiligheid

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Goed werkgeverschap

G4-LA6

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen en verzuimcijfers en het aantal werk gerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht

Deze informatie wordt nog niet gerapporteerd. Voor de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd om verzuimdata op te nemen.

 

Opleiding en onderwijs

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Goed werkgeverschap

G4-LA10

Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren

Goed werkgeverschap

 

Diversiteit en gelijke kansen

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Goed werkgeverschap

G4-LA12

Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van personeelsbestand per werknemerscategorie naar geslacht, leeftijd, het behoren tot een minderheidsgroepering en andere diversiteitsindicatoren

Financieel Jaarverslag 2016Personalia
MVO in cijfers

 

Beoordeling leveranciers op arbeidsomstandigheden

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-LA14

Percentage nieuwe leveranciers die beoordeeld zijn op arbeidsomstandigheden

Op dit moment is dat niet bekend. Voor de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd om meer informatie over het inkoopbeleid en beoordelingen van leveranciers op te nemen.

 

Klachten over arbeidsomstandigheden

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016Risicogebieden / Duurzame inzetbaarheid / Goed werkgeverschap

G4-LA16

Aantal klachten over arbeidsomstandigheden

Deze informatie wordt nog niet gerapporteerd. Voor de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd om informatie over het aantal en soort klachten op te nemen

 

Investerings- en inkoopbeleid

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016Risicogebieden
Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-HR1

Percentage en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten en contracten waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan naleving van mensenrechten is getoetst

Op dit moment is dat niet bekend. Voor de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd om meer informatie over het inkoopbeleid en beoordelingen van leveranciers op te nemen.

 

Anti-discriminatie

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Goed werkgeverschap

G4-HR3

Aantal incidenten en corrigerende maatregelen

Het aantal incidenten en corrigerende maatregelen op het gebied van anti-discriminatie is op dit moment niet bekend voor de hele organisatie. Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor de verslaggeving van komend jaar.

 

Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-HR4

Activiteiten en belangrijke leveranciers die het recht tot vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen kunnen overtreden of waarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden en getroffen maatregelen m.b.t. vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen.

Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

 

Kinderarbeid

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-HR5

Activiteiten en belangrijke leveranciers waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden op incidenten m.b.t. kinderarbeid en getroffen maatregelen die bijdragen aan de afschaffing van kinderarbeid

Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

 

Gedwongen en verplichte arbeid

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-HR6

Activiteiten en belangrijke leveranciers die een aanzienlijk risico lopen op incidenten m.b.t. gedwongen en verplichte arbeid en getroffen maatregelen die bijdragen aan uitbanning van gedwongen en verplichte arbeid

Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

 

Beoordeling leveranciers op mensenrechten

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-HR10

Percentage nieuwe leveranciers die zijn beoordeeld op mensenrechten

Op dit moment is dat niet bekend. Voor de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd om meer informatie over het inkoopbeleid en beoordelingen van leveranciers op te nemen.

 

Klachten over mensenrechten

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016Risicogebieden
Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-HR12

Aantal klachten over schending van mensenrechten

Deze informatie wordt nog niet gerapporteerd. Voor de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd om informatie over het aantal en soort klachten op te nemen.

 

Anti-corruptie

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016Interne beheersing

G4-SO4

Communicatie en training over anti-corruptie beleid en procedures

Goed werkgeverschap

 

Compliance met wet- en regelgeving

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016Interne beheersing

G4-SO8

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en regelgeving

Financieel Jaarverslag 2016Jaarrekening

 

Beoordeling leveranciers op maatschappelijke impact

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-HR10

Percentage nieuwe leveranciers die zijn beoordeeld op maatschappelijke impacts

Op dit moment is dat niet bekend. Voor de verslaggeving van volgend jaar wordt gestreefd om meer informatie over het inkoopbeleid en beoordelingen van leveranciers op te nemen.

 

Gezondheid en veiligheid van consumenten

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Gezonder eten en leven

G4-PR3

Percentage significante product- en dienstcategorieën waarbij de gevolgen op gezondheid en veiligheid worden beoordeeld op verbetering

Gezonder eten en leven

 

Etikettering

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Gezonder eten en leven

G4-PR3

Vereiste etikettering, inclusief percentage van productcategorieën waarbinnen dit toegepast wordt.

Het gehele assortiment van Jumbo is voorzien van de vereiste etikettering.

 

Marketing en communicatie

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Organisatie en processen
Gezonder eten en leven
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

G4-PR6

Verkoop van betwiste producten

Gezonder eten en leven
Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

 

Compliance (producten & diensten)

 

G4-DMA

Materialiteit van dit aspect en managementaanpak

Financieel Jaarverslag 2016Interne beheersing

G4-PR9

Monetaire waarde van het aantal significante boetes voor overtredingen ten aanzien van de aangeboden producten en diensten

Financieel Jaarverslag 2016Jaarrekening.