Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Dilemma

Van cao naar AVR

In het verleden heeft Jumbo constructief samengewerkt met de vakorganisaties bij het maken van cao-afspraken voor Jumbo Logistiek. Helaas is dat in 2017 niet gelukt. Jumbo had erop gerekend in 2017 samen te kunnen werken met de bonden aan de uitvoering van in 2016 gemaakte afspraken. Die afspraken gingen uit van goede arbeidsvoorwaarden met een duurzame loonontwikkeling voor de logistieke medewerkers zonder daarbij de grote beloningsverschillen in de sector verder te laten oplopen. Aangezien de vakorganisaties niet aan konden geven hoe zij deze afspraken ten uitvoer zouden brengen, kwam Jumbo in de positie om de arbeidsvoorwaarden op een andere wijze te regelen. Jumbo stelde nadrukkelijk als voorwaarde dat een nieuwe opzet moest kunnen rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak in het bedrijf. Met het oog op de grote maatschappelijke veranderingen vond Jumbo het bovendien noodzakelijk om modernisering van de arbeidsvoorwaarden na te streven. Uitgangspunt was steeds dat medewerkers recht hebben op een goed pakket arbeidsvoorwaarden dat zekerheid biedt voor de toekomst.

Tweedeling medewerkers

Voorafgaand aan deze beslissing hadden de bonden opgeroepen tot stakingen, waaraan uiteindelijk 5 tot 10 procent van de medewerkers deelnam. Dit leidde in sommige gevallen tot een grimmige situatie en een onprettige tweedeling tussen werkenden en stakers. Jumbo heeft zich tot het uiterste ingespannen om de sfeer op de werkvloer ten tijde van de acties zo goed als mogelijk te houden. Er is onder meer opgeroepen tot het tonen van wederzijds respect. Ook is nazorg verleend aan stakers die na verloop van tijd weer aan het werk gingen.

Belang van medezeggenschap

Jumbo heeft een duidelijke voorkeur om tot overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden te komen volgens het in Nederland beproefde poldermodel. Jumbo hecht immers veel waarde aan een sterke en professionele vertegenwoordiging van haar medewerkers. Maar Jumbo heeft moeten constateren dat een cao-akkoord met de bonden deze keer niet mogelijk was. Na lang en rijp beraad is ervoor gekozen om een alternatieve route te bewandelen teneinde de medewerkers een goed, eigentijds en toekomstbestendig pakket arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden. Jumbo vond het belangrijk om zich in dit traject te verzekeren van de toewijding en de betrokkenheid van haar medewerkers. Om dat te kunnen realiseren, moest de medezeggenschap deels op een andere wijze worden georganiseerd. Naast de onderhandelingen met de Centrale Ondernemingsraad en de Ondernemingsraad Jumbo Logistiek, was er een uitvoerige consultatie van alle medewerkers en advisering door speciaal gevormde klankbordgroepen op de distributiecentra. Eind 2017 bereikte Jumbo een overeenkomst op hoofdlijnen. De arbeidsvoorwaarden die hierin zijn opgenomen, behoren tot de beste in de sector en steunen op een zo breed mogelijk draagvlak in de organisatie. Hierbij staan zowel de belangen van de medewerkers als die van Jumbo voorop.

Jumbo is onder de indruk van de voortvarende wijze waarop de medezeggenschapsorganen hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Weloverwogen hebben de Centrale Ondernemingsraad en de Ondernemingsraad Jumbo Logistiek zich ingespannen om de belangen van de medewerkers naar beste kunnen te vertegenwoordigen nadat definitief vast kwam te staan dat er geen nieuwe cao zou komen. Beide organen hebben zich tijdens het gehele traject zeer professioneel opgesteld. Zo kwamen zij al in een vroeg stadium met het voorstel een Convenant te sluiten waarin heldere afspraken zijn vastgelegd over het onderhandelingsproces en toekomstige aanpassingen van de overeenkomst. Op deze basis is evenwichtig en steeds met oog voor de belangen van de Jumbo medewerkers gewerkt aan de totstandkoming van een goede arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) die voor een langere periode van minimaal vijf jaar rust schept en zekerheden biedt.