Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Corporate governance

Transparant bestuur

Jumbo is een familiebedrijf dat waarde hecht aan een transparant bestuur van de onderneming. Zij neemt daarbij de belangen van alle stakeholders in overweging. Jumbo streeft ernaar een goede afweging te maken tussen de verschillende belangen. Op diverse manieren legt Jumbo aan de verschillende stakeholders verantwoording af over het bestuur. De informatieverstrekking is daarbij zoveel mogelijk afgestemd op de verschillende groepen stakeholders. Informatie wordt gedeeld in het jaarverslag, op www.jumbo.com en via andere externe publicaties.

Nederlandse Corporate Governance Code

Jumbo past zoveel mogelijk de Nederlandse Corporate Governance Code toe. Het bedrijf laat hiermee zien dat het de breed gedragen algemene beginselen van goede corporate governance op waarde schat. De beperkte afwijkingen op de toepassing van de Code vinden hun grondslag in het feit dat Jumbo een familiebedrijf is. Kenmerkend is de betrokkenheid van de familie Van Eerd, die het bedrijf leidt vanuit een langetermijnperspectief.

Aandeelhouders

De aandelen van Jumbo zijn geheel in handen van de familie Van Eerd, en zijn gelijkelijk verdeeld over Karel van Eerd en zijn kinderen Colette, Frits en Monique. In het zogeheten familiestatuut zijn de onderlinge verhoudingen en afspraken vastgelegd. Deze zijn gericht op continuering van Jumbo als familiebedrijf. Het familiestatuut is sinds 2012 van kracht.

Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in 2017 gewijzigd vanwege het overlijden van Leon van den Boom op 16 mei 2017. De procedure voor de vervulling van de vacature die hierdoor is ontstaan, is in volle gang. Karel van Eerd is President-Commissaris. De andere commissarissen zijn Antony Burgmans, Harry Bruijniks (voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad) en Wilco Jiskoot. De commissarissen beschikken over ruime bestuurlijke ervaring. Ook is in de Raad van Commissarissen veel expertise aanwezig op het gebied van foodretail, consumentenmarketing, supply chain management, financiering, fusies en overnames en corporate governance. Vanwege deze sterke combinatie van kwaliteiten binnen de Raad van Commissarissen is op dit moment geen invulling gegeven aan de wettelijke verplichting (artikel 2:391 BW lid7) om het aantal zetels evenwichtig te verdelen tussen mannen en vrouwen.

Audit Committee

Het Audit Committee wordt gevormd door Wilco Jiskoot (voorzitter) en Harry Bruijniks.

Commercial Committee

Het Commercial Committee wordt gevormd door Karel van Eerd (voorzitter), Antony Burgmans en Harry Bruijniks.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit Frits van Eerd (CEO), Ton van Veen (CFO) en Colette Cloosterman-van Eerd (CCO).

Secretaris van de vennootschap

Claire Saes is Secretaris van de vennootschap. Zij is tevens als General Legal Counsel eindverantwoordelijk voor juridische zaken binnen Jumbo.

Externe Accountant

Jumbo heeft in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code en met het oog op de onafhankelijkheid besloten om met ingang van boekjaar 2017 PwC Accountants als nieuwe externe accountant te benoemen. De voormalige externe accountant Deloitte Accountants heeft naar volle tevredenheid gefunctioneerd en heeft Jumbo altijd zeer goed ondersteund, ook tijdens de sterke strategische groei van de afgelopen jaren. Gezien de jarenlange betrokkenheid van Deloitte en de waarborging van de onafhankelijkheid is Deloitte niet betrokken in het offertetraject en heeft Jumbo bewust gekozen voor een ander accountantskantoor.

De samenstelling van de verschillende (bestuurs)organen is weergegeven per einde verslagjaar.