Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Resultaten

 

2017

 

2016

 
 

in € 1.000

in %

in € 1.000

in %

     

Consumentenomzet

7.133.669

 

6.762.401

 

Jaarrekeningomzet

5.768.557

100%

5.443.156

100%

     

Normalised EBITDA

354.212

6,1%

315.254

5,8%

     

Reported EBITDA

350.240

6,1%

312.256

5,7%

Afschrijvingskosten

-146.130

-2,5%

-134.691

-2,5%

     

EBIT

204.110

3,5%

177.565

3,3%

     

Financiële baten en lasten

-15.352

-0,3%

-34.976

-0,6%

     

Resultaat voor belastingen

188.758

3,3%

142.589

2,6%

     

Belastingen

-32.312

-0,6%

-33.152

-0,6%

     

Resultaat na belastingen

156.446

2,7%

109.437

2,0%

Consumentenomzet

Bij een beperkt toegenomen aantal winkels tot 585 en een sterk gegroeid aantal restaurants tot 92, nam in 2017 de consumentenomzet ten opzichte van het boekjaar 2016 toe met € 371 miljoen. De omzet van Jumbo groeide met 5 procent tot € 7,010 miljard en Jumbo realiseerde daarmee een marktaandeel van ruim 19 procent. De omzetstijging komt grotendeels voor rekening van de autonome groei in de bestaande Jumbo winkels. Deze is uitgekomen op 4,2 procent en ligt wederom ruim boven het marktgemiddelde. De omzet van restaurantketen La Place groeide met maar liefst 34 procent tot € 124 miljoen. De omzet van La Place groeide in 2017 sterk door een hogere omzet in de bestaande restaurants (autonome omzetgroei van 5,2 procent) en de overname van 18 AC restaurants die in 2017 grotendeels zijn omgebouwd tot La Place restaurant. Met deze resultaten legt Jumbo een stevig fundament voor verdere groei. 

Normalised EBITDA

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten in verband met de overname en integratie van AC restaurants. De normalised EBITDA steeg in 2017 naar 6,1 procent van de jaarrekeningomzet (2016: 5,8 procent). Deze toename is voornamelijk omzetgerelateerd. Daarnaast dragen het commerciële beleid bij Jumbo en La Place, de gerealiseerde synergievoordelen en de optimalisatie van de organisatie bij aan deze toename.

Reported EBITDA

Het gerapporteerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen is inclusief de eenmalige posten in verband met de overname en integratie van AC restaurants. De toename van de reported EBITDA in 2017 ten opzichte van 2016 wordt verklaard conform hetgeen onder de normalised EBITDA is toegelicht.

Afschrijvingen

De toename van de afschrijvingen wordt verklaard door het structureel hoge investeringsniveau in Online, onze winkels en restaurants.

EBIT

De stijging van het bedrijfsresultaat in 2017 ten opzichte van 2016 is voornamelijk omzetgerelateerd. Daarnaast dragen het commerciële beleid bij Jumbo en La Place, de gerealiseerde synergievoordelen en de optimalisatie van de organisatie bij aan deze toename. Het afschrijvingsniveau ligt in 2017 hoger dan 2016 als gevolg van het structureel hoge investeringsniveau in Online, onze winkels en restaurants.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten daalden in 2017 sterk met per saldo circa € 20 miljoen. Deze daling wordt voornamelijk verklaard door een daling van de rentelasten als gevolg van een lagere schuld en lagere rentetarieven. In totaal werd in 2017 € 150 miljoen afgelost op de bankleningen.

Belastingen

De effectieve belastingdruk bedroeg in 2017 17 procent en ligt hiermee onder het geldende tarief voor de vennootschapsbelasting. De lagere effectieve belastingdruk wordt verklaard doordat een deel van het resultaat tegen een lager tarief vennootschapsbelasting belast wordt (Innovatiebox) en een deel van het resultaat van belastingheffing is vrijgesteld.