Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Bericht van de Raad van Commissarissen

Met genoegen stelt de Raad van Commissarissen vast dat Jumbo in 2017 haar strategische doelstellingen voor dit verslagjaar heeft gerealiseerd. Dat is onder meer terug te zien in het resultaat over 2017.

Met grote droefheid en verslagenheid nam de Raad van Commissarissen daarentegen afscheid van Leon van den Boom, lid van de Raad van Commissarissen. Leon overleed op 16 mei 2017 op 64-jarige leeftijd. De Raad van Commissarissen kijkt met grote waardering terug op de samenwerking met Leon en herinnert zich hem als een betrokken en gedreven commissaris en bovenal als een aimabel mens. Ons medeleven gaat uit naar de familie en andere nabestaanden van Leon.

Jumbo heeft in 2017 in al haar kanalen groei laten zien, in de bestaande winkels, online, en met het nieuwe gemakswinkelconcept in binnensteden. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor verdere groei en het realiseren van de ambitie om uit te groeien tot de leidende omnichannel-speler op de Nederlandse foodmarkt. Er liggen veel kansen voor Jumbo om innovatieslagen te maken op het vlak van ‘foodbeleving’. De intensieve samenwerking op allerlei fronten met La Place zal deze vernieuwingsdrang verder versterken. Focus op de klant is een kernwaarde die altijd aan de basis heeft gestaan van Jumbo. In 2017 is hier weer nadrukkelijk aan gewerkt, onder meer door een prijsverlaging door te voeren van honderden dagelijkse producten en tegelijkertijd fors te investeren in de kwaliteit van deze producten.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. Deze bijeenkomsten zijn op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema of vinden plaats als daar een speciale aanleiding voor is.

In het verslagjaar 2017 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: de ontwikkeling van de foodretailmarkt in het algemeen, de implementatie van de bedrijfsstrategie zoals vastgelegd in het strategisch meerjarenplan en nader geconcretiseerd in het jaarplan, initiatieven ten behoeve van de Jumbo formule en differentiatie, de marketingcampagnes, de periodieke bespreking van de resultaten, de financiering van de onderneming, risicobeheersings- en controlesystemen, het besturingsmodel van Jumbo en overige onderwerpen met betrekking tot de toezichthoudende functie van de Raad van Commissarissen.

De online propositie, de ontwikkeling en uitrol van gemakswinkels, de optimalisatie van Vers, het prijsbeleid en het proces inzake het ArbeidsVoorwaarden Regeling (AVR) kregen in het bijzonder aandacht. Ook is het strategisch meerjarenplan 2018-2022 goedgekeurd, inclusief het jaarplan en de begroting voor 2018.

De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van één of meerdere leden is geen sprake. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de Raad van Bestuur bijeen. Door het overlijden van commissaris Leon van den Boom is een vacature ontstaan. De procedure voor de invulling hiervan is in volle gang.

Audit Committee

Het Audit Committee kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op de gebieden financial reporting, verslaglegging, jaarrekening, financiering, fiscaliteit en het systeem van interne beheersing en risicomanagement. In 2017 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Audit Committee besproken: de financiële resultaten, de jaarrekening 2016, de selectie van PwC als nieuwe accountant, de managementletter van de externe accountant, risicomanagement, fiscaliteit, financiering, het meerjaren- en jaarplan en de kwartaalrapportages Risk & Audit.

Commercial Committee

Het Commercial Committee kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen. Het Commercial Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op het gebied van de commerciële strategie en de daartoe behorende deelgebieden. In 2017 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Commercial Committee besproken: het formulebeleid, het marketingbeleid, het assortimentsbeleid en het prijsbeleid.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in het verslagjaar gewijzigd vanwege het overlijden van de heer Van den Boom. De procedure voor de vervulling van de door het overlijden van de heer Van den Boom ontstane vacature is in volle gang. De heren Van Eerd, Jiskoot en Bruijniks waren in 2017 aftredend en zijn herbenoemd.

Algemene Vergadering, jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

De jaarrekening 2017 is voorzien van een goedkeurende verklaring door PwC.

De Raad van Commissarissen adviseert de Algemene Vergadering de jaarrekening 2017 vast te stellen en in overeenstemming met het voorstel van de Raad van Bestuur het resultaat over 2017 toe te voegen aan de overige reserves. Tevens adviseert de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid, alsmede decharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen hecht eraan haar waardering te uiten voor de grote inspanningen die de Raad van Bestuur en alle medewerkers in het verslagjaar hebben geleverd, alsook voor het in dit jaar bereikte resultaat.

Veghel, 27 februari 2018

Raad van Commissarissen