Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017

Volgens indirecte methode, in € 1.000

Noot

2017

2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

   
    

Bedrijfsresultaat

 

204.110

177.565

    

Aanpassingen voor:

   

Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa

1, 2

135.873

127.743

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

1, 2

10.257

6.948

Resultaat op desinvesteringen activa

 

-13.642

-

Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen

 

-540

-11.752

  

336.058

300.504

Mutaties in werkkapitaal:

   

Mutatie voorraden

 

-5.330

-116

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

 

11.974

-50.143

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

 

71.341

159.914

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

414.043

410.158

    

Betaalde vennootschapsbelasting

 

-37.690

-47.088

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

 

376.353

363.070

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

Investeringen in (im)materiële vaste activa

1, 2

-156.813

-121.001

Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa

1, 2

2.245

3.590

Investeringen in voor verkoop aangehouden activa

 

-36.622

-

Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa

 

55.572

6.046

Verwervingen van belangen

1, 2

-27.100

-52.426

Vervreemdingen van belangen

1, 2

1.553

1.142

Verstrekte langlopende vorderingen

3

-22.975

-11.695

Aflossingen langlopende vorderingen

3

25.914

9.597

Ontvangen rente

 

2.243

762

Overige mutaties

 

-

-9.154

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-155.983

-173.139

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Aflossingen langlopende leningen

9

-150.000

-148.063

Betalingen uit hoofde van financiële leaseverplichtingen

 

-776

-700

Betaalde rente

 

-6.530

-19.457

Uitgekeerd dividend

8

-40.000

-20.000

Participatieregeling Jumbo

 

-20.175

-1.434

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-217.481

-189.654

    

Totale netto kasstroom

 

2.888

277

Beginsaldo geldmiddelen

 

93.520

93.243

Eindsaldo geldmiddelen

7

96.409

93.520