Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Algemene toelichting

De onderneming en haar activiteiten

De activiteiten van Jumbo Groep Holding B.V. (KvK-nummer 17136209), statutair gevestigd te Veghel, Rijksweg 15, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit foodretail en horeca.

Deze geconsolideerde jaarrekening is door de Raad van Bestuur opgesteld en is op 27 februari 2018 ondertekend. De jaarstukken 2017 zullen ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 8 maart 2018.

Overeenstemmingsverklaring met International Financial Reporting Standards

De geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen zijn in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW (Nederlandse verslaggevingsregels).

Algemene grondslagen

De geconsolideerde jaarrekening van Jumbo Groep Holding B.V. is opgesteld op basis van historische kostprijs voor zover IFRS de waardering en resultaatbepaling van specifieke posten niet op andere wijze voorschrijft. Dit laatste geldt voor: voor verkoop aangehouden activa, latente belastingverplichtingen, participatieregeling Jumbo, afgeleide financiële instrumenten en toegezegde-pensioenregelingen.  

Het boekjaar van Jumbo Groep Holding B.V. omvat een periode van 52 of 53 weken en eindigt op de zondag die het dichtst bij 31 december van het desbetreffende jaar ligt. Het boekjaar 2017 bestond uit 52 weken en eindigde op 31 december 2017. Het vergelijkende boekjaar 2016 bestond ook uit 52 weken. Boekjaar 2016 eindigde op 1 januari 2017 en begon op 4 januari 2016.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s. Dit is tevens de functionele valuta. De bedragen in de jaarrekening zijn afgerond op € 1.000,-, behalve waar dit anders is aangegeven.

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo Groep Holding B.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de Groep behorende vennootschappen en andere rechtspersonen, waarin Jumbo een overheersende zeggenschap heeft op het financiële en operationele beleid.

Er is sprake van overheersende zeggenschap op het moment dat Jumbo de zeggenschap over de deelneming kan uitoefenen, is blootgesteld aan variabele opbrengsten uit hoofde van haar betrokkenheid bij de deelneming en Jumbo in staat is om de relevante activiteiten van de deelneming aan te sturen. Wanneer Jumbo niet over de meerderheid van de stemrechten of gelijksoortige rechten in een deelneming beschikt, betrekt zij alle relevante feiten en omstandigheden in de beoordeling of zij zeggenschap over de deelneming kan uitoefenen.

De financiële gegevens van de geconsolideerde groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen rekening houdend met de eliminatie van onderlinge verhoudingen en transacties.

In de consolidatie met Jumbo Groep Holding B.V. zijn de volgende deelnemingen begrepen:

Vennootschap

Plaats van vestiging

2017

2016

Jumbo Food Groep B.V.

Veghel

100%

100%

- Jumbo Distributiecentrum B.V.

Veghel

100%

100%

> Jumbo Logistiek Vastgoed B.V.

Veghel

100%

100%

- Jumbo Supermarkten B.V.

Veghel

100%

100%

> Jumbo Supermarkten Vastgoed B.V.

Veghel

100%

100%

- Euroselect B.V.

Veghel

100%

100%

- Jumbo Omnichannel B.V.

Veghel

100%

100%

> Jumbo Omnichannel Vastgoed B.V.

Veghel

100%

100%

La Place Food Groep B.V.

Veghel

100%

100%

- La Place Food B.V.

Veghel

100%

100%

- La Place Food GmbH

Montabaur

100%

100%

- La Place Food Vastgoed B.V.

Veghel

-

100%

La Place Food Groep B.V. heeft per 9 augustus 2017 La Place Food Vastgoed B.V. verkocht.

Hierna wordt Jumbo Groep Holding B.V. tezamen met haar deelnemingen aangeduid als Jumbo of Groep, tenzij anders is aangegeven.

Jumbo is de moedermaatschappij van de Groep. Stichting Jumbo Groep beheert 100% van de geplaatste aandelen en is opgericht om de belangen van de ultieme aandeelhouders van Jumbo Groep Holding B.V. te behartigen. Stichting Jumbo Groep is geen moedermaatschappij, aangezien Stichting Jumbo Groep niet gerechtigd is tot of is blootgesteld aan variabele opbrengsten uit hoofde van haar betrokkenheid bij Jumbo.

Bedrijfscombinatie

Een bedrijfscombinatie wordt verwerkt op basis van de ‘purchase accounting’ methode per overnamedatum. Dit is de datum waarop de overheersende zeggenschap naar Jumbo Groep Holding B.V. is overgegaan.

Jumbo waardeert de goodwill per overnamedatum als het positieve verschil tussen de overgedragen vergoeding minus de reële waarde van de identificeerbare verworven activa en aangegane verplichtingen. Indien het verschil negatief is, wordt een boekwinst uit een voordelige koop in de winst- en verliesrekening verantwoord.

In de overgedragen vergoeding is geen bedrag begrepen voor de afwikkeling van bestaande relaties. Een dergelijk bedrag wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen. Door Jumbo gemaakte transactiekosten bij de verwerving van een bedrijfscombinatie, niet zijnde kosten van de uitgifte van vreemd- of eigenvermogensinstrumenten, worden in de winst- en verliesrekening verantwoord wanneer zij worden gemaakt.

Vreemde valuta

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de geconsolideerde jaarrekening in euro’s verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De uit de omrekening voortvloeiende verschillen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Jumbo heeft voornamelijk belangen in vennootschappen die in Nederland gevestigd zijn en die de euro als functionele en rapporteringvaluta hanteren.

Schattingen

Bij de totstandkoming van de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo ultimo boekjaar 2017 heeft het management bepaalde schattingen moeten maken en aannames moeten doen. Deze schattingen en aannames zijn van invloed op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van de niet uit de balans blijkende activa en passiva op balansdatum en op de baten en lasten in de verslagperiode waarover wordt gerapporteerd.

De schattingen hebben met name betrekking op de verwerking van de leveranciersbijdragen, de overige uitgestelde beloningen, de voorzieningen en de bepaling van de reële waarden van de activa, voorzieningen en schulden van via overnames verkregen activiteiten. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en veronderstellingen.

De veronderstellingen, verwachtingen en prognoses welke als basis zijn gebruikt voor de schattingen in de geconsolideerde jaarrekening vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van de vooruitzichten van Jumbo. Het management is van mening dat voor de veronderstellingen, verwachtingen en prognoses een redelijke basis bestaat. De schattingen weerspiegelen de opvattingen van Jumbo op de data waarop ze tot stand zijn gekomen. Schattingen hebben betrekking op bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren. Dit houdt in dat de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten.

Effecten van invoering van herziene grondslagen voor toekomstige jaren

De volgende standaarden, wijzigingen in standaarden en interpretaties zijn in 2017 nog niet van kracht en zijn daarom niet toegepast op deze geconsolideerde jaarrekening. Jumbo past deze standaarden en interpretaties niet vervroegd toe.

De voor Jumbo mogelijk belangrijkste veranderingen kunnen als volgt worden samengevat:

  • IFRS9 ‘Financial instruments’: classificatie en waardering is van toepassing op boekjaren die ingaan op of na 1 januari 2018. Naar verwachting heeft IFRS9 geen materiële impact op waardering en classificatie van de activa en verplichtingen zoals verantwoord in de jaarrekening.

  • IFRS15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ geeft een raamwerk voor verantwoording van opbrengsten en zal de huidige standaarden voor opbrengsten (IAS18) en onderhanden werken (IAS11) vervangen. De standaard is van toepassing vanaf 1 januari 2018. IFRS15 zal niet leiden tot materiële aanpassingen in de huidige manier van opbrengstverantwoording.

  • IFRS16 ‘Leases’ vervangt de huidige standaard voor leases (IAS17) en geeft een raamwerk voor de verantwoording van leasecontracten. Deze standaard is van toepassing vanaf 1 januari 2019. De nieuwe standaard vereist lessees tot het activeren van de gebruiksrechten voortvloeiend uit leasecontracten onder de post materiële vaste activa, indien de contractduur langer is dan een jaar. Daarnaast dient de lessee een leaseverplichting uit hoofde van deze contracten te verantwoorden in de balans. Gezien de aard van de aanpassing zal deze een significante impact hebben op het balanstotaal. Jumbo dient veel van haar leasecontracten te verantwoorden op de balans onder de materiële vaste activa; deze contracten zijn onder andere afgesloten voor de huur van kantoor- en winkelpanden, distributiecentra, restaurants, parkeerterreinen, intern transport, vervoermiddelen en ICT apparatuur. Daarnaast heeft Jumbo uithuurcontracten voor vastgoed die verantwoord dienen te worden onder financiële vaste activa indien er sprake is van financiële lease. De huur van vastgoed gerelateerde contracten heeft de grootste financiële impact voor Jumbo. Een eerste indicatie van deze impact wordt vermeld onder noot 16 bij operationele lease- en huurverplichtingen. De financiële impact wordt nader onderzocht en is afhankelijk van onder andere de looptijden van contracten, het inrekenen van verlengingsopties en de te hanteren disconteringsvoet. In 2018 zal Jumbo gedetailleerde analyses maken van de impact van IFRS16, een keuze maken in transitiemethodiek en een volledige lease-administratie conform IFRS16 inrichten voor een juiste en volledige verantwoording van leasecontracten in de jaarrekening.

Bepaling reële waarde

Een aantal grondslagen en de informatieverschaffing van Jumbo vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Hierbij wordt het niveau van de hiërarchie van de reële waarden waarin dergelijke waarderingen worden ingedeeld vermeld. Conform IFRS13 wordt voor de bepaling van de reële waarde van de opgenomen financiële instrumenten een aantal waarderingsniveaus gedefinieerd:

  • Niveau 1: genoteerde marktprijzen (niet gecorrigeerd) in actieve markten voor identieke activa of verplichtingen.

  • Niveau 2: input die geen onder niveau 1 vallende genoteerde marktprijzen betreft en die waarneembaar is voor het actief of de verplichting, hetzij rechtstreeks (in de vorm van een prijs) hetzij indirect (afgeleid van een prijs).

  • Niveau 3: input voor het actief of de verplichting die niet is gebaseerd op waarneembare marktgegevens (niet-waarneembare input). Jumbo maakt bij deze bepaling gebruik van algemeen geaccepteerde waarderingsmodellen.

De methoden waarop de reële waarde is bepaald, zijn hierna voor de relevante posten opgenomen.

Immateriële activa

De reële waarde van immateriële activa verkregen in het kader van bedrijfscombinaties is gebaseerd op de verwachte contante waarde van de kasstromen uit het gebruik van de activa (niveau 3).

Materiële vaste activa

De reële waarde van materiële vaste activa verkregen in het kader van bedrijfscombinaties is gebaseerd op de marktwaarde. De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen het actief zou kunnen worden verhandeld tussen een goed geïnformeerde koper en verkoper in een zakelijke transactie tussen derde partijen (niveau 3).

Voorraden

De reële waarde van de voorraden verkregen in een bedrijfscombinatie wordt vastgesteld op basis van de geschatte verkoopprijs bij normale bedrijfsuitoefening minus de geschatte kosten voor verkoop en verkoop gereed maken en minus een redelijke winstmarge gebaseerd op de inspanningen die nodig zijn voor het verkoop gereed maken en verkopen van de voorraden (niveau 3).

Financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden)

De handels- en overige vorderingen, handelsschulden en overige verplichtingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs waarbij gebruik wordt gemaakt van de effectieve rentemethode, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van de individuele beoordeling van de vorderingen. Bij het bepalen van het effectieve rentepercentage wordt rekening gehouden met opslagen en kortingen op het moment van de acquisitie. De participatieregeling van Jumbo wordt bij eerste verwerking en na eerste verwerking gewaardeerd tegen de contante waarde van het verwachte inkoopbedrag waartegen de participaties worden ingekocht. De waarderingen van genoemde financiële instrumenten vallen onder niveau 3.

Afgeleide financiële instrumenten (zoals derivaten)

De reële waarde van afgeleide financiële instrumenten wordt gevormd door het geschatte bedrag dat Jumbo zou ontvangen of betalen om het contract per balansdatum te beëindigen, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele rente en de actuele kredietwaardigheid van beide contractpartijen. Deze waarderingen worden op redelijkheid gecontroleerd met behulp van technieken gebaseerd op contant gemaakte kasstromen op basis van de voorwaarden en de looptijden van het contract en met gebruikmaking van de marktrente voor een vergelijkbaar instrument per waarderingsdatum (niveau 2).

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de realiseerbare waarde van een vast actief lager is dan de boekwaarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de directe opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde, zijnde de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen uit het gebruik van het vaste actief. De belangrijkste schattingen die worden gemaakt bij de bepaling van de realiseerbare waarde hebben betrekking op de disconteringsvoet, de resterende economische levensduur en het groeipercentage dat in de kasstroomprognoses wordt betrokken, de operationele kosten en de inschattingen van de te behalen toekomstige marges alsmede de restwaarde van de activa (indien van toepassing).

Een bijzondere waardevermindering wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt. In de verslagperioden volgend op een bijzondere waardevermindering wordt beoordeeld of er aanwijzingen bestaan dat een opgenomen bijzondere waardevermindering van een vast actief mogelijk moet worden teruggenomen. Indien dergelijke aanwijzingen bestaan, dan wordt de realiseerbare waarde van dat actief opnieuw berekend en wordt de boekwaarde verhoogd tot de realiseerbare waarde. De toename van de boekwaarde als gevolg van een terugname van een bijzondere waardevermindering beperkt zich tot het bedrag van de boekwaarde van het actief die zou gelden indien de oorspronkelijke bijzondere waardevermindering zich niet zou hebben voorgedaan. Terugnemingen van bijzondere waardeverminderingen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Met betrekking tot goodwill worden geen bijzondere waardeverminderingsverliezen teruggenomen.

Goodwill

De goodwill wordt jaarlijks onderworpen aan een zogenaamde impairmenttest, waarbij wordt berekend of er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Ten aanzien van geactiveerde goodwill worden impairmenttesten uitgevoerd op basis van de toekomstige verwachte kasstromen, rekening houdend met een disconteringsvoet vóór belastingen om de contante waarde van deze toekomstige kasstromen te bepalen. Als blijkt dat op grond van de impairmenttestberekeningen een bijzondere waardevermindering plaats dient te vinden, wordt deze eerst toegerekend aan de gepresenteerde goodwill voor de betreffende kasstroomgenererende eenheid, alvorens toerekening van de bijzondere waardevermindering aan de overige vaste activa plaatsvindt. De kasstroomgenererende eenheid voor goodwill is vastgesteld op het niveau van de betreffende formule.

Overige immateriële vaste activa en materiële vaste activa

Minimaal eenmaal per jaar wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een individueel vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het desbetreffende actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort, bepaald. Ten behoeve van deze beoordeling geldt dat Jumbo de kasstroomgenererende eenheid voor merknamen heeft vastgesteld op basis van alle aanwezige vestigingspunten die opereren onder de betreffende merknaam op het moment van de impairmenttest en voor de overige immateriële vaste activa en de materiële vaste activa het gerelateerde vestigingspunt als kasstroomgenererende eenheid heeft gedefinieerd. Bij de bepaling van de omvang van een bijzondere waardevermindering worden ook de ontwikkelingen in het marktgebied behorende bij een vestigingspunt betrokken.