Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Significante transacties

Acquisitie AC restaurants

Op 13 februari 2017 heeft Jumbo de activiteiten en activa behorende bij de exploitatie van 18 AC restaurants overgenomen, bestaande uit 4 gehuurde locaties en 14 locaties in eigendom. La Place Food B.V. heeft de exploitatie activiteiten verworven en La Place Food Vastgoed B.V. heeft de eigendomspanden verworven. De rechten en verplichtingen die zijn voortgevloeid uit de arbeidsovereenkomsten met de ten tijde van de overname bij AC werkzame medewerkers zijn eveneens van rechtswege overgegaan op Jumbo. Daarnaast is het gerelateerde vastgoed op leveringsdatum in eigendom verkregen. Deze acquisitie kwalificeert als een bedrijfscombinatie en is als zodanig verwerkt.

De aankoop van AC restaurants past in de strategie van Jumbo en La Place. De restaurants van La Place en de supermarkten van Jumbo versterken elkaar door uitwisseling van modules, producten, concepten voor de klant en andere synergievoordelen tussen beide formules.

De verkregen AC restaurants zijn omgebouwd tot La Place vestigingen. De goodwill, bepaald op € 6.072, voortkomend uit de acquisitie bestaat voornamelijk uit verwachte synergievoordelen. De goodwill is fiscaal aftrekbaar.

De betaalde koopsom voor het verkrijgen van AC restaurants op 13 februari 2017 bedroeg € 31.433. De acquisitie is gefinancierd uit eigen middelen. De kosten samenhangend met de acquisitie bedroegen € 144 en zijn in de geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen onder de algemene beheerkosten.

Als gevolg van de overname zijn onderstaande activa verworven en verplichtingen aangegaan:

Op 13 februari 2017

Goodwill

6.072

Voor verkoop aangehouden activa:

 

- Bedrijfsgebouwen en terreinen

25.682

- Inventarissen en installaties

122

Voorraden

165

Personeelsverplichtingen

-608

Totaal geïdentificeerde activa en verworven verplichtingen

31.433

De waarderingstechnieken die zijn gebruikt voor het bepalen van de reële waarde zijn als volgt:

  • Goodwill: de reële waarde van goodwill is bepaald op basis van de geschatte toekomstige vrije kasstromen met de zogenoemde discounted cashflow methode.

  • Voor verkoop aangehouden activa:

    • bedrijfsgebouwen en -terreinen: de reële waarde is bepaald aan de hand van, door onafhankelijke taxateurs opgestelde, taxatierapporten inzake de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat, zijnde de prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed en waarbij de overdrachts- en/of omzetbelasting alsmede notariskosten voor rekening van de koper komen.

    • inventarissen en installaties: de reële waarde is bepaald op basis van het geschatte bedrag waartegen het actief zou kunnen worden verhandeld tussen een goed geïnformeerde koper en verkoper in een zakelijke transactie tussen derde partijen en opbrengsten vanuit geveilde activa, rekening houdend met verkoopkosten.

  • Voorraden: de reële waarde is bepaald op basis van de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten voor verkoop en een redelijke winstmarge.

  • Personeelsverplichtingen: bestaande uit jubileumuitkeringen, gewaardeerd tegen de beste schatting van het bedrag dat noodzakelijk is om de verplichting op balansdatum af te wikkelen, en overige personeelsgerelateerde verplichtingen die gewaardeerd zijn tegen reële waarde, zijnde de waarde waartegen naar verwachting afwikkeling zal plaatsvinden.

De verkregen bedrijfsgebouwen en terreinen zijn ondergebracht in La Place Food Vastgoed B.V. Per 9 augustus 2017 is La Place Food Vastgoed B.V. verkocht aan Jumbo Onroerend Goed B.V. De boekwinst op deze transactie is verantwoord onder de overige opbrengsten in de winst- en verliesrekening.