Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

3. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan volledig uit leningen u/g. Het verloop van de leningen u/g is als volgt:

 

2017

2016

Bruto saldo per begin boekjaar

39.839

48.525

Nieuwe verstrekkingen

22.975

11.695

Ontvangen aflossingen

-25.914

-9.597

Kwijting leningen

-5.002

-6.281

Overige mutaties

777

-4.503

Bruto saldo per einde boekjaar

32.675

39.839

Voorziening

-4.721

-4.293

Netto saldo per einde boekjaar

27.954

35.546

De leningen u/g betreffen leningen aan ondernemers, leningen aan verbonden partijen en overige leningen. Van de huidige leningen aan ondernemers wordt in 2018 naar verwachting € 5.840 afgelost. Het merendeel van de leningen aan ondernemers is niet-rentedragend.

Onder de leningen u/g is een vordering op verbonden partijen opgenomen van € 2.325 (2016: € 5.200). Deze vordering is direct opeisbaar en over deze vordering wordt een zakelijke rente berekend.

Onder de overige mutaties zijn onder andere de contante waardemutaties opgenomen. De disconteringsvoet is gebaseerd op de marktrente van 3,25%.