Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

6. Handelsdebiteuren en overige vorderingen

De handelsdebiteuren en overige vorderingen bestaan uit:

 

2017

2016

Handelsdebiteuren

201.818

195.422

Vorderingen op nabetalingen

2.679

2.030

Vooruitbetaling acquisitie

-

22.737

Overlopende activa

16.950

14.695

 

221.447

234.884

In de post handelsdebiteuren is een voorziening wegens oninbaarheid opgenomen van € 13.293 (2016: € 18.395).

Ultimo 2017 zijn onder de handelsdebiteuren vorderingen op verbonden partijen opgenomen van € 389 (2016: € 1.404), hiervoor is geen voorziening wegens oninbaarheid opgenomen (conform 2016).

De vorderingen op nabetalingen betreffen vorderingen op ondernemers inzake nabetalingsregelingen die het komende jaar zullen worden ontvangen. Voor de jaren daarna kan geen betrouwbare inschatting worden gemaakt van de ontvangsten en is uit dien hoofde geen vordering opgenomen.

De overlopende activa betreffen onder andere voorfinanciering van onroerend goed in ontwikkeling, vooruitbetaalde kosten, vorderingen op personeel en overige vorderingen en overlopende activa.