Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

9. Leningen en overige verplichtingen

De leningen en overige verplichtingen bestaan uit:

 

2017

2016

Langlopende leningen en overige verplichtingen

  

Bankleningen

236.026

385.590

Participatieregeling

21.933

38.303

Verplichtingen uit hoofde van triple-net distributiecentra

5.392

5.929

Verplichtingen uit hoofde van triple-net winkelpanden

20.925

21.068

Financiële leaseverplichtingen

6.882

7.740

 

291.158

458.630

   

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

  

Bankleningen

25.000

25.000

Participatieregeling

21.933

19.151

Verplichtingen uit hoofde van triple-net distributiecentra

538

493

Verplichtingen uit hoofde van triple-net winkelpanden

143

83

Financiële leaseverplichtingen

858

777

 

48.472

45.504

Totaal rentedragende leningen

339.630

504.134

Het verloop van de bankleningen kan als volgt worden weergegeven:

 

2017

2016

Bruto saldo per begin boekjaar

412.500

560.563

Aflossingen

-150.000

-573.063

Opnamen

-

475.000

Verlaging faciliteit

-

-50.000

Bruto saldo per einde boekjaar

262.500

412.500

Kortlopende aflossingsverplichtingen

-25.000

-25.000

Uitgestelde bankenfee

-1.474

-1.910

Netto saldo per einde boekjaar

236.026

385.590

De aangegane bankleningen maken onderdeel uit van de op 11 mei 2016 afgesloten 5-jarige financieringsovereenkomst. Over de aangegane bankleningen is een rentevergoeding verschuldigd die gelijk is aan het Euribor-tarief, vermeerderd met een opslag. Het gemiddelde rentepercentage in 2017 bedroeg 1,07% (2016: 1,73%).

De op de leningen gesaldeerde bankenfee betreffen de kosten die aan de banken bij aangaan van de kredietfaciliteit zijn betaald. Deze kosten zullen gedurende de looptijd van de financieringsovereenkomst evenredig ten laste van de post financiële baten en lasten in de winst- en verliesrekening worden gebracht.

Participatieregeling

De participatieregeling van Jumbo kwalificeert als financieel instrument en wordt geclassificeerd onder de langlopende en kortlopende verplichtingen.

In 2012 heeft Jumbo zelfstandige ondernemers en het management de mogelijkheid gegeven te participeren in de vennootschap door middel van winstbewijzen. Ook een deel van de leden van de Raad van Bestuur is in het bezit van winstbewijzen. De winstbewijzen hebben geen stemrechten en bedragen nominaal € 50 per winstbewijs. Vanaf 2013 tot medio 2015 konden nieuwe participanten toetreden tegen de reële waarde op het moment van toetreding.

In de jaren 2017 t/m 2019 zal Jumbo gebruik maken van haar recht om jaarlijks 1/3-deel van de uitstaande participaties in te kopen. Als gevolg hiervan zal in elk van deze jaren derhalve 1/3-deel van de participaties de waarde worden uitgekeerd aan de participanten. Ultimo boekjaar zijn cumulatief 311 participatiebewijzen uitgegeven voor een inlegwaarde van € 16.279 (2016: 502 participatiebewijzen voor een inlegwaarde van € 26.113).

Triple-net verplichtingen

Onder de verplichtingen is inzake triple-net verplichtingen een bedrag van € 681 (2016: € 576) opgenomen, dat binnen 1 jaar zal worden aangewend in de exploitatie. Dit bedrag bestaat uit een vrijval van € 3.638 (2016: € 3.587) en een discontering van € 2.957 (2016: € 3.011 negatief). De triple-net verplichtingen komen voort uit leaseovereenkomsten, aangegaan op basis van zogenaamde triple-net voorwaarden, waarbij Jumbo zich heeft verplicht tot het betalen van alle eigenaarslasten verbonden aan het gehuurde onroerend goed gedurende de looptijd van de leaseovereenkomsten. De verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten heeft Jumbo verantwoord als langlopende verplichtingen en betreffen de contante waarde van toekomstige geschatte kasstromen. Het contant maken geschiedt tegen een disconteringsvoet gebaseerd op een rente die geldt voor gelijksoortige financieringsovereenkomsten en past bij de gemiddelde verwachte resterende looptijd. De resterende looptijd van de verplichtingen uit hoofde van triple-net distributiecentra bedraagt 8 jaar en de resterende looptijd van de verplichtingen uit hoofde van triple-net winkelpanden bedraagt 17 jaar.

Financiële leaseverplichtingen

De financiële leaseverplichtingen betreffen de verplichtingen uit hoofde van aangegane financiële leaseovereenkomsten inzake onroerende zaken. Het contant maken van deze verplichtingen geschiedt tegen een disconteringsvoet gebaseerd op een rente die geldt voor gelijksoortige financieringsovereenkomsten en past bij de gemiddelde verwachte resterende looptijd.