Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

10. Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

De verplichtingen uit hoofde van pensioenen en overige uitgestelde beloningen bestaan uit:

 

2017

2016

Pensioenverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen

9.112

10.202

Overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

9.734

9.486

 

18.846

19.688

Pensioenverplichting uit hoofde van toegezegde-pensioenregelingen

  1. Toegezegde pensioenverplichtingen

  2. Reële waarde fondsbeleggingen

  3. Netto pensioenvorderingen en -verplichtingen (saldo 1 en 2)

  4. Ten laste van de winst- en verliesrekening

  5. Rechtstreeks verwerkt in het groepsvermogen

2017

 

1

2

3

 

4

5

Stand begin boekjaar

 

49.018

-38.816

10.202

   
        

Mutaties gedurende het boekjaar

       

Aan dienstjaar toegekende pensioenrechten

 

1.327

-

1.327

 

1.431

-

Pensioenkosten van verstreken diensttijd

 

-104

-

-104

 

-104

-

Rentelasten (baten)

 

903

-725

178

 

179

-

Bijdragen door de werkgever

 

-

-663

-663

 

-

-

Bijdragen door de werknemers

 

-

-332

-332

 

-

-

Rendement op fondsbeleggingen

 

-

-2.410

-2.410

 

-

-2.410

Ervaringsaanpassingen

 

2.947

-

2.947

 

-

2.947

Aanpassingen in financiële veronderstellingen

 

-2.015

-

-2.015

 

-

-2.015

Aanpassingen in demografische veronderstellingen

 

-

-

-

 

-

-

Betaalde pensioenuitkeringen

 

-689

689

-

 

-

-

Overige mutaties

 

-18

-

-18

 

-18

-

  

2.351

-3.441

-1.090

 

1.488

-1.478

Stand einde boekjaar

 

51.369

-42.257

9.112

   

2016

 

1

2

3

 

4

5

Stand begin boekjaar

 

43.102

-34.360

8.742

   
        

Mutaties gedurende het boekjaar

       

Aan dienstjaar toegekende pensioenrechten

 

1.053

-

1.053

 

1.053

-

Pensioenkosten van verstreken diensttijd

 

-493

-

-493

 

-493

-

Rentelasten (baten)

 

980

-806

174

 

174

-

Bijdragen door de werkgever

 

-

-629

-629

 

-

-

Bijdragen door de werknemers

 

487

-487

-

 

-

-

Rendement op fondsbeleggingen

 

-

-3.220

-3.220

 

-

-3.220

Ervaringsaanpassingen

 

-411

-

-411

 

-

-411

Aanpassingen in financiële veronderstellingen

 

4.941

-

4.941

 

-

4.941

Aanpassingen in demografische veronderstellingen

 

80

-

80

 

-

80

Betaalde pensioenuitkeringen

 

-686

686

-

 

-

-

Overige mutaties

 

-35

-

-35

 

-35

-

  

5.916

-4.456

1.460

 

699

1.390

Stand einde boekjaar

 

49.018

-38.816

10.202

   

Jumbo heeft haar toegezegde-pensioenregeling ondergebracht bij pensioenverzekeraars. Dit betreffen met name middelloonregelingen met voorwaardelijke indexatie, waar bij enkele verzekerde regelingen de indexatie gekoppeld is aan de indexatie van een bedrijfstakpensioenfonds. De verplichting voor de werkgever bij actieve regelingen bestaat uit de jaarpremie, eventuele indexaties, administratiekosten en koopsommen voor individuele uitgaande waardeoverdrachten. Bij inactieve regelingen bestaan de verplichtingen voor de werkgever uit koopsommen voor uitgaande waardeoverdrachten en eventuele indexaties. De financieringsregelingen zijn vastgelegd in verzekeringscontracten tussen Jumbo en de pensioenverzekeraars. Deze regelingen vallen onder de Pensioenwet. Indien deze contracten aflopen, bestaat het risico dat het afsluiten van nieuwe contracten kan leiden tot hogere pensioenkosten. In 2017 is voor één van de verzekerde regelingen de pensioenleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar.

De verwachte te betalen premiebijdrage van de werkgever in 2018 bedraagt € 663 en van de werknemers € 332.

De fondsbeleggingen betreffen 100% verzekerde contracten. De waarde van de fondsbeleggingen is gebaseerd op de garantiewaarden van deze contracten. De pensioenverzekeraar is verantwoordelijk voor de fondsbeleggingen. De fondsbeleggingen worden niet uitgesplitst naar pensioencontract. De pensioenverzekeraars stellen periodiek een analyse op voor de afstemming van de fondsbeleggingen en pensioenverplichtingen op korte en lange termijn. De pensioenverzekeraars passen op basis van de uitkomsten van genoemde analyses, indien noodzakelijk, de aard en samenstelling van de beleggingen aan op de verwachte looptijden van de pensioenverplichtingen. De looptijd van de verplichtingen met betrekking tot de toegezegde-bijdrageregelingen varieert tussen de 10 en 30 jaar.

De voornaamste actuariële veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de berekening van de pensioenverplichtingen zijn hieronder in bandbreedtes weergegeven.

 

2017

2016

Disconteringsvoet

1,5%-2,1%

1,6%-2,0%

Verwachte toekomstige reële loonsverhogingen algemeen

1,8%

1,8%

Verwachte toekomstige reële loonsverhogingen individueel

0%-3,0%

0%-3,0%

Verwachte toekomstige inflatie

1,8%

1,8%

Verwachte pensioenstijging actieve deelnemers

0%

0%

Verwachte pensioenstijging inactieve deelnemers

0%-1,6%

0%-1,7%

Voor 2017 is de Prognosetafel AG 2016 gebruikt (2016: Prognosetafel AG 2016).

De onderstaande gevoeligheidsanalyse is gebaseerd op de meest aannemelijke wijzigingen in de actuariële veronderstellingen die voor zouden kunnen komen aan het einde van de verslagperiode, terwijl de andere actuariële veronderstellingen constant blijven. Het effect op de contante waarde van de toegezegde-pensioenverplichtingen is hieronder weergegeven. Een daling van de disconteringsvoet en een stijging van de indexatie zullen resulteren in een stijging van de pensioenverplichting. Een stijging van de disconteringsvoet en een daling van de indexatie zullen resulteren in een daling van de pensioenverplichting.

 

2017

2016

Daling disconteringsvoet met 0,5%

5.797

5.967

Stijging disconteringsvoet met 0,5%

-5.006

-5.126

Daling indexatie met 0,5%

-2.854

-3.233

Stijging indexatie met 0,5%

5.865

5.918

Bijdrage aan toegezegde-bijdrage pensioenregelingen

De toegezegde-bijdrageregelingen bestaan voor het grootste deel uit regelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen. Jumbo is aangesloten bij meerdere bedrijfstakpensioenfondsen. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen zijn meerdere ondernemingen wettelijk verplicht aangesloten. Alle aangesloten ondernemingen betalen een kostendekkende premie aan de bedrijfstakpensioenfondsen. Ultimo 2017 was het overgrote deel van de medewerkers als deelnemer aangesloten bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf en de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice. De dekkingsgraden van deze fondsen bedragen per balansdatum 2017 respectievelijk 103,4% en 107,3% (2016: respectievelijk 95,9% en 103,9%). Beide bedrijfstakpensioenfondsen hebben een herstelplan waarbij de premie een sturingsmiddel is. De komende jaren worden naast de reguliere kostendekkende premies, geen additionele premies verwacht.

Jumbo verwacht in 2018 een bijdrage te verrichten in de vorm van premies ten bedrage van € 25.502 (2017: € 26.132) aan de toegezegde-bijdrage pensioenregelingen.

Overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

De overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen bestaan uit een voorziening voor jubileumuitkeringen en een voorziening voor arbeidsongeschiktheid.

Het verloop van de overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen is als volgt:

 

Jubileum-
uitkeringen

Arbeids-
ongeschiktheid

Totaal 2017

Totaal 2016

Stand begin boekjaar

6.257

3.229

9.486

11.417

     

Dotaties

1.246

-

1.246

2.391

Vrijvallen

-

-100

-100

-2.427

Onttrekkingen

-458

-660

-1.118

-1.393

Mutaties contante waarde

170

50

220

-502

Mutatie in boekwaarde

958

-710

248

-1.931

Stand einde boekjaar

7.215

2.519

9.734

9.486

     

Langlopend

6.881

1.880

8.761

8.132

Kortlopend

334

639

973

1.354

Stand einde boekjaar

7.215

2.519

9.734

9.486