Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

11. Latente belastingverplichtingen

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zijn gevormd over de tijdelijke verschillen die bestaan tussen de commerciële en fiscale grondslagen van waardering en resultaatbepaling. De verschillen zijn voornamelijk ontstaan uit de verwerking van acquisities. De voorziening voor belastingverplichtingen heeft overwegend een langlopend karakter. Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen binnen fiscale eenheden worden in de balans gesaldeerd gepresenteerd.

Het verloop van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

  

2016

 

Mutaties gedurende
het boekjaar

 

2017

  

Vordering

Verplichting

 

Via winst- en
verlies­rekening

Via totaal-
resultaat

 

Vordering

Verplichting

Immateriële vaste activa

 

-8.926

152.347

 

792

-

 

-6.028

150.241

Materiële vaste activa

 

-3.835

5.085

 

-2.328

-

 

-3.372

2.294

Financiële vaste activa

 

-

195

 

-30

-

 

-

165

Pensioenen en overige
uitgestelde beloningen

 

-2.827

-

 

-168

369

 

-2.626

-

Voorzieningen

 

-220

1.376

 

-408

-

 

-219

967

Langlopende verplichtingen

 

-

-

 

244

-40

 

-41

245

Overige activa en passiva

 

-2.015

905

 

109

-

 

-1.014

13

Herinvesteringsreserve

 

-

37.523

 

-5.857

-

 

-

31.666

Saldering latente vorderingen
en verplichtingen

 

17.823

-17.823

 

-

-

 

13.300

-13.300

Netto latente belastingsaldi

 

-

179.608

 

-7.646

329

 

-

172.291

In het regeerakkoord zijn wijzigingen van het belastingtarief aangekondigd. Aangezien deze wijzigingen nog niet formeel zijn aangenomen zijn de latente belastingverplichtingen opgenomen tegen een belastingtarief van 25%.

De latente belastingverplichting is voor € 15.266 (2016: € 15.756) kortlopend.

Er zijn geen latente belastingverplichtingen of -vorderingen die niet zijn opgenomen op de balans.

De mutatie van de latente belastingen in het overzicht van het totaalresultaat betreffen de belasting over de actuariële resultaten op de toegezegde-pensioenregelingen van € 369 (2016: € -347) en de belastingen op de ongerealiseerde herwaarderingen van de afgeleide financiële instrumenten van € -40 (2016: € nihil).

Fiscale eenheid

Ultimo boekjaar 2017 zijn in de fiscale eenheid Jumbo Groep Holding B.V. voor de omzetbelasting opgenomen alle in de consolidatie begrepen Nederlandse groepsmaatschappijen, met uitzondering van Euroselect B.V.

Ultimo boekjaar 2017 zijn in de fiscale eenheid Jumbo Groep Holding B.V. voor de vennootschapsbelasting opgenomen alle in de consolidatie begrepen Nederlandse groepsmaatschappijen.

Door opname in een fiscale eenheid zijn de groepsmaatschappijen van Jumbo Groep Holding B.V. ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de betreffende fiscale eenheid.