Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

15. Handelscrediteuren en overige schulden

De handelscrediteuren en overige schulden bestaan uit:

 

2017

2016

Handelscrediteuren

992.918

925.918

Personeelsgerelateerde verplichtingen

56.275

52.000

Belastingen en sociale premies

30.493

37.818

Zegelverplichtingen

16.263

15.976

Overlopende passiva

54.096

47.183

 

1.150.045

1.078.895

Onder de handelscrediteuren is een vordering inzake nog te ontvangen inkoopbonussen en promotionele bijdragen opgenomen. Deze vordering bedraagt ultimo boekjaar 2017 € 62.658 (2016: € 50.425). Ultimo 2017 is onder de handelscrediteuren een schuld aan verbonden partijen opgenomen van € 187 (2016: € 2.490).

Jumbo biedt haar leveranciers de mogelijkheid om gebruik te maken van Supply Chain Finance. Hierdoor is het voor leveranciers mogelijk om eerder betaald te krijgen door de banken waarmee Jumbo de faciliteit heeft afgesloten, onder aftrek van een rentevergoeding, terwijl Jumbo op het afgesproken betaalmoment (vervaldatum) blijft betalen. Voornoemde faciliteit heeft een positief effect op het werkkapitaal.

Onder de reserveringen van personeelsgerelateerde verplichtingen is tevens een schuld terzake van pensioenen opgenomen van € 887 (2016: € 152).

Ten aanzien van zegelverplichtingen is in 2017 voor een totaalbedrag van € 46.012 (2016: € 42.329) aan koopzegels uitgegeven, te weten 460.120.000 (2016: 423.290.000) koopzegels.

De overlopende passiva bestaat met name uit te betalen rente, vastgoedgerelateerde posten en overige schulden en overlopende passiva.

Deze kortlopende schulden zijn niet-rentedragend.