Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

16. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke vorderingen

Jumbo heeft voorwaardelijke vorderingen op voormalige en bestaande ondernemers inzake naverrekeningsregelingen van onder meer koopsommen en investeringsbijdragen. De voorwaardelijke vorderingen worden contractueel overeengekomen waarbij afgesproken is dat, indien er in de toekomst in enig jaar sprake is van overwinst en/of stakingswinst, de ondernemer een deel van deze voorwaardelijke vordering aan Jumbo voldoet. De omvang van de toekomstige economische voordelen, welke samenhangen met bovenvermelde vorderingen, zijn deels niet betrouwbaar te bepalen. Alleen voor het betrouwbaar in te schatten gedeelte is in de balans een vordering voor de naverrekeningsregelingen opgenomen.

Onder de overige vorderingen en overlopende activa is dienaangaande in 2017 en voorgaande verslagjaren een bedrag van € 2.679 (2016: € 2.030) opgenomen. Voor de jaren 2018 en verder kan Jumbo met onvoldoende zekerheid inschatten hoeveel de vordering bedraagt.

Desinvesteringsverplichtingen voor winkelpanden

Ultimo 2017 is Jumbo voor € 3.375 (2016: € 9.095) aan desinvesteringsverplichtingen voor onroerende zaken aangegaan. Deze zullen naar verwachting volledig in 2018 worden geëffectueerd (2016: € 7.595). Het restant van € nihil (2016: € 1.500) zal in de jaren daarna volgen.

Investeringsverplichtingen voor vestigingspunten

Ultimo 2017 is Jumbo voor € 37.168 (2016: € 51.914) aan investeringsverplichtingen inzake verwerving van nieuwe vestigingspunten aangegaan. In 2018 zal € 29.793 (2016: € 24.609) worden geëffectueerd. Het restant van € 7.375 (2016: € 27.305) zal in de jaren daarna volgen.

Inkoopcontracten

Met derden zijn contracten aangegaan met een omvang van € 1.000 of meer.

De verplichtingen vervallen als volgt:

 

2017

2016

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

47.056

22.555

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

116.059

48.097

Termijnen vervallend na 5 jaar

11.010

470

 

174.125

71.122

Daarnaast heeft Jumbo ultimo boekjaar 2017 diverse inkoopcontracten afgesloten voor de levering van goederen en diensten welke in redelijke verhouding staan tot de normale bedrijfsomvang.

Koop- en terugkoopverklaringen en andere garanties

Ten behoeve van de financiering van ondernemers hebben ondernemers inventarisgoederen aan derden financiers verpand. Jumbo geeft, met betrekking tot deze inventarisgoederen, aan deze derden financiers terugkoopverklaringen af. Tegenover deze verplichtingen staan de terug te verkrijgen inventarisgoederen, zodat de kredietrisico’s worden gemitigeerd.

Ten behoeve van eerder genoemde derden financiers zijn door Jumbo bovendien garanties verstrekt en rechtstreekse borgstellingen afgegeven in verband met door ondernemers opgenomen financieringen. Bij afgegeven borgstellingen aan derden financiers zijn de inventarisgoederen van de betreffende ondernemers direct verpand aan Jumbo.

Ultimo 2017 zijn door Jumbo koop- en terugkoopverklaringen en andere garanties afgegeven tot een bedrag van € 46.079 (2016: € 67.499).

Operationele lease- en huurverplichtingen

Jumbo heeft operationele leaseovereenkomsten afgesloten met betrekking tot in gebruik zijnde distributiecentra, intern transport, vervoermiddelen en overige activa. Daarnaast worden door Jumbo onroerende zaken (hierna: winkelvastgoed) gehuurd en deels onderverhuurd aan, voornamelijk, ondernemers. Een deel van de leaseovereenkomsten met betrekking tot distributiecentra en winkelvastgoed is afgesloten op basis van zogenaamde ‘triple-net’ voorwaarden. Daarbij neemt Jumbo de volledige eigenaarslasten voor haar rekening. De condities waaronder leaseovereenkomsten worden afgesloten, zijn voornamelijk gebaseerd op bedrijfseconomische overwegingen en marktomstandigheden op het moment van het sluiten van leaseovereenkomsten, ongeacht de uiteindelijke classificatie van de overeenkomst als operationele dan wel financiële lease.

De minimale huurverplichtingen onder operationele leaseovereenkomsten vervallen als volgt:

 

2017

2016

Huurverplichtingen (onroerend goed)

  

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

224.071

203.072

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

689.592

695.834

Termijnen vervallend na 5 jaar

478.989

505.280

 

1.392.652

1.404.186

De totale niet uit de balans blijkende verplichting voor operationele leaseovereenkomsten inzake onroerend goed bedraagt € 1.392.652 (2016: € 1.404.186). In deze verplichting is een bedrag begrepen van € 117.778 (2016: € 102.331) uit operationele leaseovereenkomsten met verbonden partijen inzake huur van een aantal filialen, een aantal distributiecentra en het hoofdkantoor. De hieruit voortvloeiende verplichtingen inzake verbonden partijen kunnen als volgt worden samengevat:

 

2017

2016

Huurverplichtingen (verbonden partijen)

  

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

22.319

18.449

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

65.249

61.918

Termijnen vervallend na 5 jaar

30.210

21.964

 

117.778

102.331

In 2017 zijn huurlasten van € 208.392 (2016: € 203.813) voor operationele leaseovereenkomsten inzake onroerend goed ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

De minimale vorderingen uit hoofde van onderverhuur van onroerende zaken, aangehouden onder operationele leaseovereenkomsten, vervallen als volgt:

 

2017

2016

Huurvorderingen (onroerend goed)

  

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

90.586

93.835

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

256.007

278.636

Termijnen vervallend na 5 jaar

135.455

151.591

 

482.048

524.062

De totale niet uit de balans blijkende vordering voor operationele leaseovereenkomsten inzake onroerend goed bedraagt € 482.048 (2016: € 524.062). In deze vorderingen is een bedrag begrepen van € 726 (2016: € 1.171) uit operationele leaseovereenkomsten met verbonden partijen.

In 2017 zijn huuropbrengsten van € 93.016 (2016: € 92.343) voor operationele leaseovereenkomsten inzake onroerend goed ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

De minimale verplichtingen onder operationele leaseovereenkomsten inzake intern transport, vervoermiddelen en overige activa vervallen als volgt:

 

2017

2016

Operationele leaseverplichtingen (intern transport, vervoermiddelen en overige activa)

  

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

10.233

8.985

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

21.398

17.824

Termijnen vervallend na 5 jaar

2.058

1.260

 

33.689

28.069

De totale niet uit de balans blijkende verplichting voor operationele leaseovereenkomsten inzake intern transport, vervoermiddelen en overige activa bedraagt € 33.689 (2016: € 28.069). In deze verplichting is een bedrag begrepen van € 2.292 (2016: € nihil) uit operationele leaseovereenkomsten met verbonden partijen.

In 2017 is een last van € 11.855 (2016: € 11.272) voor operationele leaseovereenkomsten inzake intern transport, vervoermiddelen en overige activa in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Overige verplichtingen

Door Jumbo zijn toezeggingen overeengekomen met ondernemers inzake te verstrekken financiële vergoedingen en bijdragen en daarnaast zijn met derden verplichtingen aangegaan. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt ultimo 2017 € 165.940 (2016: € 175.208) . De toezeggingen aan ondernemers betreffen voornamelijk (des)investeringsbijdragen, gewenningsbijdragen, openingsbijdragen, sluitingskosten, exploitatiebijdragen en goodwillgaranties. Lopende juridische geschillen zijn niet in de balans opgenomen indien de uitgaande kasstromen niet betrouwbaar ingeschat konden worden.