Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Vennootschappelijke balans per 31 december 2017

Voor winstbestemming, in € 1.000

   
    

ACTIVA

Noot

31 december 2017

1 januari 2017

Vaste activa

   

Financiële vaste activa

1

616.812

458.592

  

616.812

458.592

    

Vlottende activa

   

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

342.622

559.990

Overige vorderingen en overlopende activa

 

122

221

Liquide middelen

 

4.907

882

  

347.651

561.093

TOTAAL ACTIVA

 

964.463

1.019.685

    
    

PASSIVA

Noot

31 december 2017

1 januari 2017

Eigen vermogen

   

Geplaatst kapitaal

 

8

8

Wettelijke reserve

 

80.763

65.443

Algemene reserves

 

199.093

143.989

Onverdeeld resultaat

 

156.446

109.437

Totaal eigen vermogen

2

436.310

318.877

    

Voorzieningen

3

172.291

179.608

    

Langlopende verplichtingen

4

258.121

423.895

    

Kortlopende verplichtingen

   

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

 

46.933

44.151

Kredietinstellingen

 

33.164

35.524

Vennootschapsbelasting

 

16.656

14.906

Overige schulden en overlopende passiva

 

988

2.724

  

97.741

97.305

Totaal verplichtingen

 

528.153

700.808

TOTAAL PASSIVA

 

964.463

1.019.685