Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

2. Eigen vermogen

Zie noot 8 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening alsmede het overzicht van het geconsolideerde verloop van het groepsvermogen 2017.

Wettelijke reserve

Conform artikel 2:389 lid 6 BW is een wettelijke reserve deelnemingen gevormd inzake zelfontwikkelde software.

Het verloop van de reserve luidt als volgt:

 

2017

2016

Stand begin boekjaar

65.443

56.194

   

Mutaties ten laste van de reserve ingehouden winsten

15.320

9.249

Stand einde boekjaar

80.763

65.443

De wettelijke reserves komen op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving niet in aanmerking voor uitkering als dividend aan aandeelhouders van Jumbo.