Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Toelichting op kerngegevens

  1. De consumentenomzet betreft de omzet (inclusief BTW) die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels – en in geval van La Place, de eigen restaurants – en via de aangesloten franchisenemers. De Jumbo omzet groeide in 2017 met € 331 miljoen tot € 7,010 miljard, oftewel een stijging van 5 procent. De omzet van La Place groeide in 2017 met € 40 miljoen tot € 124 miljoen, een groei van 48 procent (rekening houdend met de omzet 2016 van voor overnamedatum, bedraagt de stijging 34 procent).

  2. De jaarrekeningomzet is de omzet (exclusief BTW) die is gerealiseerd door Jumbo en La Place. Dit betreft de totale omzet die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels en restaurants en via de distributiecentra aan derden (met name franchisenemers). In 2017 nam de jaarrekeningomzet ten opzichte van het boekjaar 2016 toe, bij een beperkt toegenomen aantal Jumbo winkels en een sterke groei in het aantal La Place restaurants.

  3. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten in verband met de overname en integratie van AC restaurants. De toename van de genormaliseerde EBITDA in 2017 ten opzichte van 2016 is voornamelijk omzetgerelateerd. Daarnaast dragen het commerciële beleid bij Jumbo en La Place, de gerealiseerde synergievoordelen en de optimalisatie van de organisatie bij aan deze toename.

  4. De toename van het gerapporteerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen in 2017 ten opzichte van 2016 wordt verklaard conform hetgeen onder punt 3 is toegelicht.

  5. De stijging van het bedrijfsresultaat in 2017 ten opzichte van 2016 wordt verklaard conform hetgeen onder punt 3 is toegelicht. Het afschrijvingsniveau ligt in 2017 hoger dan 2016 als gevolg van het structureel hoge investeringsniveau in Online, onze winkels en restaurants.

  6. De netto schuld is gedurende 2017 fors teruggebracht tot een niveau van € 170 miljoen vergeleken met € 323 miljoen voorgaand jaar. De daling is voornamelijk het gevolg van aflossingen op de banklening voor een bedrag van € 150 miljoen. In combinatie met de verbeterde EBITDA resulteert dit in een sterke verbetering van de leverage ratio naar 0,48 ultimo boekjaar.

  7. Het aantal medewerkers betreft de stand ultimo boekjaar. Dit betreft de medewerkers die aan het einde van het boekjaar in dienst waren van respectievelijk Jumbo en La Place. In deze aantallen zijn niet de medewerkers opgenomen die in dienst zijn bij de franchisenemers.

  8. Het aantal winkels is beperkt toegenomen tot 585 winkels ultimo boekjaar. De toename van 5 winkels ten opzichte van eind voorgaand jaar is een resultante van de opening van 8 nieuwe winkels en sluiting van 3 winkels. Het aantal restaurants is sterk gegroeid tot 92 restaurants ultimo boekjaar. De toename van 33 restaurants ten opzichte van eind voorgaand jaar is een resultante van de opening van 37 nieuwe restaurants, waaronder de overname van 18 AC restaurants, en sluiting van 4 restaurants. In de vermelde aantallen zijn zowel de eigen als de franchisewinkels en -restaurants opgenomen.