Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Financieel

Jumbo heeft de formele beleidskaders voor alle activiteiten op het gebied van treasury vastgelegd in een treasury statuut. Dit statuut is vastgesteld door de Raad van Bestuur en door de Raad van Commissarissen.

Alle treasury-activiteiten zijn ondergeschikt en dienend aan het realiseren van de doelstellingen van Jumbo en gericht op de financiële continuïteit van de onderneming.

De volgende financiële risicogebieden worden onderkend:

  • Kredietrisico

  • Renterisico

  • Liquiditeitsrisico

  • Beschikbaarheidsrisico

  • Tegenpartij risico

Kredietrisico

Jumbo heeft te maken met kredietrisico’s op verstrekte financieringen aan afnemers en verstrekte zekerheden aan financiële instellingen ten behoeve van de financieringsarrangementen met afnemers en handelsvorderingen.

Om deze risico’s zo goed mogelijk te ondervangen, verlangt Jumbo van de betreffende afnemers bepaalde zekerheden, waaronder hypothecaire inschrijvingen van onroerende zaken, bankgaranties, alsmede verpanding van activa, vorderingen en levensverzekeringsrechten. Daarnaast bewaakt Jumbo voortdurend de incasseerbaarheid van uitstaande vorderingen op haar afnemers.

Renterisico

Jumbo loopt renterisico over het uitstaande bankkrediet. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken, wordt periodiek beoordeeld of afdekking door rentederivaten een verstandige optie is. Ultimo 2017 had Jumbo 57,1% van de rentedragende schulden afgedekt door middel van rentederivaten (ultimo 2016: 70,3%). Gegeven de renteontwikkeling en de verwachtingen hieromtrent voor de korte en middellange termijn meent Jumbo het renterisico hiermee in voldoende mate te hebben ondervangen.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat niet kan worden voldaan aan actuele en toekomstige (potentiële) verplichtingen. Jumbo wenst te allen tijde aan haar actuele en toegezegde financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Uitgangspunt is dat er altijd voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, dan wel dat er voldoende ruimte onder gecommitteerde kredietfaciliteit beschikbaar is.

Jumbo streeft ernaar altijd een ruime buffer beschikbaar te hebben. Hieronder wordt verstaan de som van de banksaldi en de opnameruimte onder de gecommitteerde faciliteiten.

Beschikbaarheidsrisico

Beschikbaarheidsrisico is het risico dat financiers niet bereid, dan wel in staat zijn om tegen acceptabele tarieven geld te verstrekken. Jumbo minimaliseert dit risico door haar financieringsbronnen te diversifiëren en door continu een actieve dialoog te voeren met de huidige en potentiële nieuwe financiers over de bereidwilligheid tot financiering.

Tegenpartij risico

Bij het aangaan van financiële transacties loopt Jumbo een kredietrisico. Het kan immers zijn dat de tegenpartij niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Teneinde mogelijke risico’s te minimaliseren, streeft Jumbo ernaar financiële transacties aan te gaan met financieel solide tegenpartijen met een zo hoog mogelijke lange termijn credit rating. Een spreiding over tegenpartijen reduceert bovendien het risico.

Voor nadere toelichting over de financiële risico’s verwijzen we naar het hoofdstuk Financiële instrumenten dat in de toelichting op de geconsolideerde balans is opgenomen.