Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Ons oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Jumbo Groep Holding B.V. een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap en de groep op 31 december 2017 en van het resultaat en de kasstromen voor de periode van 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017 in overeenstemming met EU-IFRS en de relevante bepalingen uit Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor de periode van 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017 Jumbo Groep Holding B.V. te Veghel (‘de vennootschap’) gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo Groep Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen (samen: ‘de groep’) en de vennootschappelijke jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit:

  • de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 31 december 2017;

  • de volgende overzichten voor de periode van 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017: de geconsolideerde en vennootschappelijke winst-en-verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde verloop groepsvermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht; en

  • de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is EU-IFRS en de relevante bepalingen uit Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van Jumbo Groep Holding B.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).