Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Corporate Governance

Jumbo is een familiebedrijf dat veel belang hecht aan goed en transparant bestuur van de onderneming. Zij laat zich hierbij niet uitsluitend leiden door belangen van aandeelhouders, maar van alle stakeholders, onder wie klanten, medewerkers en ondernemers. Jumbo streeft er voortdurend naar om een zo goed mogelijke afweging te maken tussen deze verschillende belangen.

Ook voor de integratie van C1000 geldt dat deze op een transparante wijze vorm wordt gegeven, waarbij alle betrokkenstakeholders een goed inzicht hebben in de voortgang van dit proces. Belangrijk uitgangspunt is om alle betrokkenen tijdens de integratie zo goed mogelijk te informeren over relevante zaken.

Een heldere verslaglegging naar alle stakeholders speelt eveneens een belangrijke rol. Dit jaarverslag is hiervan een voorbeeld. Naast dit jaarverslag streeft Jumbo naar een meer continue informatievoorziening door het jaar heen, waarvoor gebruikt wordt gemaakt van de website van Jumbo (www.jumbo.com). Tevens voorziet de website in de mogelijkheid om onderwerpen van het jaarverslag verder toegankelijk te maken en om geïnteresseerden van meer gedetailleerde informatie te voorzien. Nadat Jumbo eerder al haar MVO-verslag op de website publiceerde, zal deze website nu voor een meer integrale informatievoorziening benut worden.

Nederlandse Corporate Governance Code

Jumbo past zo veel mogelijk de Nederlandse Corporate Governance Code toe. Naleving van de Code is voor Jumbo als familiebedrijf een uiting van het op waarde schatten en naleven van breed gedragen algemene beginselen van goede corporate governance. De - beperkte - afwijkingen op de toepassing van de Code vinden hun grondslag in het karakter van het bedrijf als familiebedrijf. Kenmerkend is de sterke betrokkenheid van de familie van Eerd die het bedrijf leidt vanuit een lange termijn perspectief.

Aandeelhouders

De aandelen van Jumbo zijn geheel in handen van de familie van Eerd. Verkort weergegeven worden de aandelen gelijkelijk gehouden door Karel van Eerd en zijn kinderen Colette, Frits en Monique. In het verslagjaar zijn de preferente aandelen van Karel van Eerd volledig ingekocht en ingetrokken. In het Familiestatuut zijn de onderlinge verhoudingen en afspraken tussen de familieleden, gericht op continuering van het karakter van familiebedrijf, vastgelegd. Dit Familiestatuut is sinds 2012 van kracht.

Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in 2014 niet gewijzigd. Karel van Eerd is president-commissaris. De andere commissarissen zijn: Antony Burgmans, Harry Bruijniks (voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad), Wilco Jiskoot en Leon van den Boom (voorgedragen door de ondernemersverenigingen van Jumbo en C1000).

De commissarissen beschikken over een ruime bestuurlijke ervaring. Ook is in de Raad van Commissarissen veel expertise aanwezig op het gebied van foodretail, marketing van consumentenproducten, Supply Chain Management, financiering, fusies en overnames alsmede corporate governance. Vanwege deze sterke combinatie van vaardigheden binnen de Raad van Commissarissen, is in de huidige groeifase van Jumbo afgezien van een concrete invulling van de verplichting inzake de evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen (artikel 2:391 BW lid7).

Audit Committee

Het Audit Committee wordt gevormd door Wilco Jiskoot (voorzitter) en Leon van den Boom.

Commercial Committee

Het Commercial Committee wordt gevormd door Karel van Eerd (voorzitter), Antony Burgmans en Harry Bruijniks.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit Frits van Eerd (CEO), Ton van Veen (CFO) en Niels Onkenhout (Directievoorzitter C1000).

Directie Jumbo

De statutaire directie van Jumbo bestaat uit Frits van Eerd (CEO), Ton van Veen (CFO) en Colette Cloosterman-Van Eerd (CCO). Naast de statutaire directie bestaat het directieteam Jumbo uit directieleden voor de disciplines Commercie (Ed van de Weerd), Marketing (Matthijs Moeken), Winkeloperatie (Duncan Hoy), Vastgoed en Ondernemerszaken (Jan Heuving), Supply Chain Management (Karel de Jong), HR (Gea Kuiper), ICT (Dick Dijkstra) en E-commerce (Roland van den Berg).

Directie C1000

Het directieteam C1000 wordt voorgezeten door Niels Onkenhout en bestaat uit directieleden voor de disciplines Financiën (Jurriaan Pouw), Commercie (Jeffrey Jansen), Marketing (Niels Onkenhout a.i.) en Retail Operations (Ben de Vries).