Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Resultaten

Het resultaat over 2014 kan als volgt worden weergeven:

 

2014

2013

 

in € 1.000

in %

in € 1.000

in %

Consumentenomzet

6.815.914

 

7.091.998

 

Jaarrekeningomzet

5.468.531

100%

5.720.565

100%

Normalised EBITDA

252.544

4,6%

264.297

4,6%

Reported EBITDA

229.342

4,2%

226.300

4%

Afschrijvingskosten

-147.121

-2,7%

-149.947

-2,6%

EBIT

82.221

1,5%

76.353

1,3%

Resultaat deelnemingen

-977

0%

2.029

0%

Financiële baten en lasten

-38.651

-0,7%

-47.665

-0,8%

Resultaat voor belastingen

42.593

0,8%

30.717

0,5%

Belastingen

-15.757

-0,3%

-7.808

-0,1%

Resultaat na belastingen

26.836

0,5%

22.909

0,4%

Consumentenomzet

De consumentenomzet 2014 van Jumbo Groep Holding is per saldo met € 276 miljoen gedaald ten opzichte van 2013, doordat de daling van de consumentenomzet bij C1000 ad € 1.262 miljoen groter was dan de stijging van de consumentenomzet bij Jumbo ad € 986 miljoen. Dit is een rechtstreeks gevolg van de geplande leveringen van C1000 winkels aan derden, met name Ahold en Coop. Hierdoor daalde het totaal aantal winkels van Jumbo Groep Holding van 658 ultimo 2013 tot 623 ultimo 2014. Daarnaast daalde de omzet als gevolg van enkele winkelsluitingen bij C1000 en een toename van het aantal sluitingsweken door hogere ombouwaantallen van C1000 winkels naar Jumbo (102 in 2014 t.o.v. 78 in 2013).

De autonome groei van Jumbo had een sterk positief effect op de omzet. Deze lag met 3,5% ruim boven de marktgroei. Ook de omzetresultaten in de omgebouwde C1000 winkels droegen gemiddeld positief bij aan de omzetontwikkeling in 2014. De autonome groei van C1000 bedroeg circa -3%. Deze daling is conform verwachting en voor een formule in afbouw nog altijd tevredenstellend.

Normalised EBITDA

De normalised EBITDA van Jumbo Groep Holding is in 2014 procentueel gelijk gebleven aan het niveau van 2013 en bedraagt 4,6% van de jaarrekeningomzet. De daling van de omzet werd opgevangen door de realisatie van synergievoordelen uit de ombouw, waardoor de winstgevendheid gelijk bleef. Ondanks dat 2015 nog voor een belangrijk deel in het teken zal staan van de ombouw van C1000 winkels, verwacht Jumbo dat de synergievoordelen in 2015 verder zullen toenemen, met name indien de ombouwoperatie medio 2015 is afgerond en de transitie is voltooid.

Reported EBITDA

De reported EBITDA van Jumbo Groep Holding is in 2014 met € 3 miljoen gestegen ten opzichte van 2013. Werd de reported EBITDA van 2013 gedrukt door een eenmalige pensioenlast, in 2014 werd deze nadelig beïnvloed door een lager aantal winkelleveringen aan Ahold en Coop. Geschoond voor beide effecten was Jumbo in staat om de winstgevendheid op reported EBITDA niveau te laten stijgen, met name als gevolg van gerealiseerde synergievoordelen. De transitiekosten in verband met de ombouw van C1000 naar Jumbo lagen in lijn met het kostenniveau van 2013.

Afschrijvingen

De totale afschrijvingskosten daalden in 2014 met € 3 miljoen ten opzichte van 2013. De fschrijvingen op immateriële vaste activa daalden naar circa € 95 miljoen als gevolg van de verkoop van vestigingspunten aan derden. De afschrijvingen op materiële vaste activa stegen naar circa € 52 miljoen als gevolg van het relatief hoge investeringsniveau in 2013 en 2014.

EBIT

De EBIT van Jumbo Groep Holding is in 2014 circa € 6 miljoen gestegen ten opzichte van 2013 en betreft het gecombineerde effect van een hogere reported EBITDA en lagere afschrijvingskosten.

Resultaat deelnemingen

Het resultaat deelnemingen heeft in 2014 geleid tot een last van circa € 1 miljoen als gevolg van de financiële afwikkeling van Stichting Rocks’. In 2013 leverde deze deelneming nog een positieve bijdrage aan het resultaat van Jumbo.

Financiële baten en lasten

De rentelasten over 2014 daalden met circa € 9 miljoen als gevolg van een lagere schuld en lagere rentetarieven. De vervroegde aflossingen in 2013 en 2014 op de bankleningen van respectievelijk € 91 miljoen en € 35 miljoen hebben geleid tot een lagere basis waarover rente verschuldigd was. Daarnaast zijn sinds de amendering op de financieringsovereenkomst eind 2013 de renteopslagen verlaagd.

Door de vervroegde aflossingen en de daling van de rentelasten bleef Jumbo ook in 2014 ruim binnen de in de bankconvenanten afgesproken ratio’s. De leverage ratio (de verhouding Netto schuld / genormaliseerde EBITDA) bedraagt ultimo boekjaar 2,06x. De verhouding Gerapporteerde EBITDA / rentelasten (ICR) kwam uit op 7,01x. Daarmee verbeterde beide verhoudingsgetallen zich verder ten opzichte van 2013.

Belastingen

De belastingen zijn gestegen als gevolg van een hoger resultaat voor belastingen. De relatief hoge effectieve belastingdruk in 2014 wordt verklaard doordat het nadelige effect van de niet-aftrekbare afschrijvingen goodwill in 2014 slechts beperkt werd gecompenseerd door andere van belastingheffing vrijgestelde resultaten.

Eind 2014 is een principeakkoord met de Belastingdienst bereikt over de toepassing van een fiscale faciliteit. De verwachting is dat als gevolg hiervan de effectieve belastingdruk in de komende jaren zal afnemen.