Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Bericht Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt met voldoening vast dat de marktpositie van Jumbo in het verslagjaar verder is versterkt. De goede financiële resultaten maakten het - wederom - mogelijk een deel van de overnamefinanciering vervroegd af te lossen. De verdere integratie van C1000 verloopt succesvol waarbij de voltooiing in 2015 zal plaatsvinden.

De omnichannel-strategie heeft geleid tot een succesvolle introductie van Jumbo.com en de opening van de eerste Pick Up Points. Tevens is in navolging van de eerste Foodmarkt in Breda aan het eind van het verslagjaar Foodmarkt Amsterdam geopend. De Raad van Commissarissen is verheugd over de bereikte resultaten in deze innovatieve concepten. Zeker zo belangrijk acht de Raad de resultaten welke in de reguliere bedrijfsvoering zijn behaald. De Raad complimenteert de directie met de behaalde sterke autonome groei.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar vier maal in vergadering bijeen. Deze vergaderingen worden gehouden in aanwezigheid van de directie. De vergaderingen van de Raad vinden plaats conform een vooraf vastgesteld vergaderschema en worden voorts gehouden indien daartoe aanleiding is. Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen: de ontwikkeling van de foodretailmarkt in het algemeen, de implementatie van de strategie van Jumbo zoals vastgelegd in het strategisch meerjarenplan en nader geconcretiseerd in het jaarplan, de afbouw en integratie van C1000 mede in het licht van geplande voltooiing hiervan in het jaar 2015, de ontwikkeling van het concern en de beide bedrijfsonderdelen Jumbo en C1000, de periodieke bespreking van de resultaten, de financiering van de onderneming, het ICT-beleid, risicobeheersings- en controle systemen en het besturingsmodel van Jumbo alsmede overige onderwerpen die betrekking hebben op de toezichthoudende functie van de Raad. In het bijzonder is aandacht gegeven aan de uitrol van de omnichannel-strategie in het verslagjaar. Tevens is het jaarplan inclusief de begroting 2015 van Jumbo goedgekeurd.

De Raad van Commissarissen vergadert gebruikelijk in de volledige bezetting. Er is geen sprake van een frequente afwezigheid van één of meer leden. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de directie bijeen, waarbij onder andere het eigen functioneren van de Raad en de relatie tot de directie werd besproken.

Audit Committee

Het Audit Committee kwam in het verslagjaar drie maal in vergadering bijeen. Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op de gebieden financial reporting, verslaggeving, jaarrekening, financiering, fiscaliteit en het systeem van interne beheersing en risicomanagement. In 2014 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Audit Committee besproken: jaarrekening 2013, financiële resultaten, managementletter van de externe accountant, risicomanagement, jaarplan en kwartaalrapportages Risk & Audit, update Corporate Governance, fiscaliteiten, financiering, pensioenen, benoeming extern accountant en het jaarplan inclusief de begroting 2015.

Commercial Committee

Het Commercial Committee kwam in het verslagjaar twee maal in vergadering bijeen. Het commercial Committee is in 2014 vorm gegeven en ondersteunt de Raad van Commissarissen op het gebied van de commerciële strategie en de daartoe behorende deelgebieden. In 2014 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Commercial Committee besproken: assortimentsbeleid, prijs- en promotiebeleid, uitvoering van de EDLP strategie in relatie tot EDLC alsmede de omnichannel-strategie.

Samenstelling Raad van Commissarissen

In het verslagjaar is de samenstelling van de Raad van Commissarissen niet gewijzigd, tevens hebben er geen herbenoemingen plaatsgevonden. Conform het rooster van aftreden is in 2015 geen van de commissarissen aftredend.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

 De jaarrekening 2014 is van een goedkeurende verklaring door Deloitte Accountants B.V. voorzien. De Raad van Commissarissen adviseert de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening 2014 vast te stellen en in overeenstemming met het voorstel van de directie het resultaat over 2014 na aftrek van het preferent dividend toe te voegen aan de overige reserves.

Tevens adviseert de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid alsook decharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen hecht er aan haar waardering te uiten voor de grote inspanningen die door de directie en alle medewerk(st)ers in het verslagjaar zijn geleverd, alsmede voor het in dit jaar bereikte resultaat.

Veghel, 27 februari 2015
Raad van Commissarissen