Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Geconsolideerde balans per 31 december 2017

Voor winstbestemming, in € 1.000

   
    

ACTIVA

Noot

31 december 2017

1 januari 2017

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

1

1.376.421

1.390.670

Materiële vaste activa

2

305.864

257.557

Financiële vaste activa

3

27.954

35.546

  

1.710.239

1.683.773

Vlottende activa

   

Voor verkoop aangehouden activa

4

2.196

7.577

Voorraden

5

150.585

145.255

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

6

221.447

234.884

Liquide middelen

7

96.409

93.520

  

470.637

481.236

TOTAAL ACTIVA

 

2.180.876

2.165.009

    
    

PASSIVA

Noot

31 december 2017

1 januari 2017

Groepsvermogen

   

Geplaatst kapitaal

 

8

8

Algemene reserves

 

279.856

209.432

Onverdeeld resultaat

 

156.446

109.437

Totaal groepsvermogen

8

436.310

318.877

    

Langlopende verplichtingen

   

Leningen en overige verplichtingen

9

291.158

458.630

Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

10

18.846

19.688

Latente belastingverplichtingen

11

172.291

179.608

Voorzieningen

12

30.186

30.212

Afgeleide financiële instrumenten

13

162

-

  

512.643

688.138

    

Kortlopende verplichtingen

   

Leningen en overige verplichtingen

9

48.472

45.504

Voorzieningen

12

16.803

18.689

Vennootschapsbelasting

14

16.603

14.906

Handelscrediteuren en overige schulden

15

1.150.045

1.078.895

  

1.231.923

1.157.994

Totaal verplichtingen

 

1.744.566

1.846.132

TOTAAL PASSIVA

 

2.180.876

2.165.009