Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Compliance

Compliance risico’s zijn de risico’s en onzekerheden die voortvloeien uit wetten en regels (zowel intern als extern) en een directe invloed hebben op Jumbo en haar bedrijfsprocessen. Onder dit hoofdstuk worden de volgende risicogebieden onderkend:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving

  • Voldoen aan verslaggevingswetgeving

Voldoen aan wet- en regelgeving

In 2017 is onder de naam Code Geel de Jumbo gedragscode opgesteld en onder de aandacht van alle medewerkers gebracht. Code Geel weerspiegelt de manier waarop Jumbo als bedrijf in de maatschappij staat en helpt om de reputatie van Jumbo als organisatie en werkgever te versterken. Code Geel geeft richtlijnen voor het voldoen aan wet- en regelgeving, integer handelen, respectvol samenwerken en de bescherming van bedrijfsmiddelen en -informatie. Van alle medewerkers op het hoofdkantoor, in de winkels en in de distributiecentra wordt verwacht dat zij de code respecteren en naleven. Code Geel vormt de basis voor een verdere uitrol van Compliance binnen Jumbo, waaronder het huidige plan van aanpak Privacy inzake het tijdig voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De borging van Compliance in alle onderdelen van de organisatie is onderdeel van de doelstellingen van de directie en het management. De voortdurende activatie van Code Geel is opgenomen in het Internal Control Framework.

Voldoen aan verslaggevingswetgeving

De betrouwbaarheid van de interne en externe financiële verslaggeving is voor Jumbo belangrijk. De sturing van de organisatie en de interne besluitvorming vindt immers plaats op basis van deze informatie. Daarnaast dient de verantwoording naar externe belanghebbenden, zoals bankenrapportages en de geconsolideerde jaarrekening, te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van verslaggeving (BW2 Titel 9 en IFRS). Aanwezige onzekerheden en risico’s in de verslaggeving hangen voornamelijk samen met schattingen en de mate van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken. Deze schattingen en aannames zijn van invloed op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van de niet uit de balans blijkende activa en passiva op balansdatum en op de baten en lasten in de verslagperiode waarover wordt gerapporteerd.

De veronderstellingen, verwachtingen en prognoses die als basis worden gebruikt voor de schattingen vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van de vooruitzichten voor Jumbo. De schattingen weerspiegelen de opvattingen van Jumbo op de data waarop ze tot stand zijn gekomen en hebben betrekking op bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren. Dit houdt in dat de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Jumbo verwacht daarin geen materiële verschillen.