Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Resultaten

Het resultaat over 2015 kan als volgt worden weergegeven:

 

2015

2014

 

in € 1.000

in %

in € 1.000

in %

Consumentenomzet

6.646.359

 

6.815.914

 

Jaarrekeningomzet

5.320.069

100%

5.468.531

100%

Normalised EBITDA

275.158

5,2%

252.544

4,6%

Reported EBITDA

245.256

4,6%

229.342

4,2%

Afschrijvingskosten

-159.744

-3,0%

-147.121

-2,7%

EBIT

85.512

1,6%

82.221

1,5%

Resultaat deelnemingen

0

0%

-977

0%

Financiële baten en lasten

-31.534

-0,6%

-38.651

-0,7%

Resultaat voor belastingen

53.978

1,0%

42.593

0,8%

Belastingen

-11.335

-0,2%

-15.757

-0,3%

Resultaat na belastingen

42.643

0,8%

26.836

0,5%

Consumentenomzet

De consumentenomzet 2015 van Jumbo Groep Holding daalde in 2014 per saldo € 169 miljoen ten opzichte van 2014. Aan de ene kant steeg de consumentenomzet van Jumbo met € 1.427 miljoen. Aan de andere kant was sprake van een daling van de consumentenomzet bij C1000 met € 1.596 miljoen. De daling van de totale consumentenomzet was met name het gevolg van de in 2015 geplande leveringen van C1000 winkels aan Ahold en Coop. Daarnaast daalde de omzet als gevolg van enkele winkelsluitingen en andere winkelleveringen. Hierdoor daalde het totaal aantal winkels van Jumbo Groep Holding van 623 ultimo 2014 naar 580 ultimo 2015.

Normalised EBITDA

De normalised EBITDA van Jumbo Groep Holding is in 2015 gestegen naar 5,2% van de jaarrekeningomzet (2014: 4,6%). Deze verbetering is toe te rekenen aan de realisatie van synergievoordelen uit de ombouw van C1000 naar Jumbo. De verwachting is dat de winstgevendheid in 2016 verder zal toenemen: 2016 wordt het jaar van het verder optimaliseren van de Jumbo organisatie. De doelstellingen die in dit verband zijn vastgelegd in het meerjarenplan bieden hiervoor de basis.

Reported EBITDA

De reported EBITDA van Jumbo Groep Holding is in 2015 met € 16 miljoen gestegen ten opzichte van 2014. In 2015 waren de transitiekosten volgens verwachting hoger dan in 2014 vanwege de afronding van de ombouw van C1000 naar Jumbo en het voltooien van de integratie. Toch was Jumbo in staat om de winstgevendheid op reported EBITDA niveau te laten stijgen. Dit was met name het gevolg van gerealiseerde synergievoordelen en in mindere mate door hogere boekwinsten met betrekking tot winkelleveringen aan Ahold/Coop.

Afschrijvingen

De totale afschrijvingskosten stegen in 2015 met € 13 miljoen ten opzichte van 2014. De afschrijvingen op immateriële vaste activa stegen naar circa € 104 miljoen (2014: € 95 miljoen) en de afschrijvingen op materiële vaste activa stegen naar circa € 56 miljoen (2014: € 52 miljoen). De toename was het gevolg van het relatief hoge investeringsniveau in zowel 2014 als in 2015.

EBIT

De EBIT van Jumbo Groep Holding is in 2015 circa € 3 miljoen gestegen ten opzichte van 2014. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door gerealiseerde synergievoordelen uit de ombouw van C1000 naar Jumbo.

Financiële baten en lasten

De rentelasten over 2015 daalden met circa € 7 miljoen als gevolg van een lagere schuld en lagere rentetarieven. De verplichte en vervroegde aflossingen in 2015 op de bankleningen van respectievelijk € 18 miljoen en € 39 miljoen hebben geleid tot een lagere basis waarover rente verschuldigd was. Daarnaast zijn sinds de amendering op de financieringsovereenkomst eind 2013 de renteopslagen verlaagd. Door de (vervroegde) aflossingen en de daling van de rentelasten bleef Jumbo ook in 2015 ruim binnen de in de bankconvenanten afgesproken ratio’s. De leverage ratio (de verhouding Netto schuld / normalised EBITDA) bedraagt ultimo boekjaar 1,71x. De verhouding reported EBITDA / rentelasten (ICR) kwam uit op 9,57x. Daarmee verbeterden beide verhoudingsgetallen zich verder ten opzichte van 2014.

Belastingen

De belastingen zijn gedaald ondanks een hoger resultaat voor belastingen. De effectieve belastingdruk is gedaald van 37,0% in 2014 naar 21,0% in 2015. Dit wordt veroorzaakt door van belastingheffing vrijgestelde resultaten en door correcties op belastingen in voorgaande jaren. Deze resultaten en positieve correcties waren in omvang hoger dan het nadelig effect van de niet aftrekbare afschrijvingen goodwill in 2015.