Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Bericht van de raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt met genoegen vast dat in het verslagjaar 2015 Jumbo haar positie in de sterk veranderende levensmiddelenmarkt heeft versterkt als ook het fundament van die marktpositie verder heeft vergroot. De omnichannel-strategie die Jumbo omarmt, werpt haar vruchten af. Niet alleen is het aantal Jumbo winkels gegroeid, ook innovatieve concepten als Foodmarkt en de online propositie Jumbo.com laten een goede ontwikkeling zien.

De komende jaren zullen Foodmarkt en Jumbo.com verder groeien. Hiervoor is een stevige basis gelegd. Daarbij zal de komende jaren de versterking van de verschillende formats over en weer kunnen plaatsvinden. Op allerlei terreinen is hierbij synergie mogelijk. Kenmerkend voor de Jumbo strategie is het over en weer versterken van ‘bricks’ en ‘clicks’. Een treffend voorbeeld hiervan is het benutten van Pick Up Points bij supermarkten door Jumbo.com. De komende jaren wordt hieraan verder vorm gegeven. Na een aantal jaren van acquisitie en integratie volgt nu een fase van optimalisatie, met een volledige focus op Jumbo.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar vijf maal in vergadering bijeen. Deze vergaderingen worden gehouden in aanwezigheid van de directie. De vergaderingen van de Raad vinden deels plaats in overeenstemming met een vooraf vastgesteld vergaderschema en worden voorts gehouden als daartoe aanleiding is.

Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen: de ontwikkeling van de foodretailmarkt in het algemeen, de implementatie van de strategie van Jumbo, zoals vastgelegd in het strategisch meerjarenplan en nader geconcretiseerd in het jaarplan, de voltooiing van de afbouw en integratie van C1000, de ontwikkeling van het concern in het algemeen en de overgang van de integratiefase naar de optimalisatiefase, de periodieke bespreking van de resultaten, de financiering van de onderneming, het ICT-beleid, risicobeheersings- en controlesystemen en het besturingsmodel van Jumbo alsmede overige onderwerpen die betrekking hebben op de toezichthoudende functie van de Raad. In het bijzonder was er aandacht voor de ontwikkeling van de nieuwe organisatiestructuur en de voorbereiding van de begin 2016 aangekondigde herstructurering. Ook is het jaarplan, inclusief de begroting 2016, van Jumbo goedgekeurd.

De Raad van Commissarissen vergadert gebruikelijk in de volledige bezetting. Er is geen sprake van een frequente afwezigheid van één of meer leden. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de directie bijeen, waarbij onder andere het eigen functioneren van de Raad en de relatie tot de directie werd besproken.

Audit Committee

Het Audit Committee kwam in het verslagjaar drie maal in vergadering bijeen. Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op de gebieden financial reporting, verslaglegging, jaarrekening, financiering, fiscaliteit en het systeem van interne beheersing en risicomanagement. In 2015 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Audit Committee besproken: financiële resultaten, jaarrekening 2014, managementletter van de externe accountant, risicomanagement, update Corporate Governance, fiscaliteiten, financiering, jaarplan en kwartaalrapportages Risk & Audit, benoeming extern accountant en het budget 2016.

Commercial Committee

Het Commercial Committee kwam in het verslagjaar drie maal in vergadering bijeen. Het Commercial Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op het gebied van de commerciële strategie en de daartoe behorende deelgebieden. In 2015 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Commercial Committee besproken: het formulebeleid, het marketingbeleid, het assortimentsbeleid met name gericht op invulling van het optimale relevante assortiment, het kwaliteitsbeleid met name gericht op het versassortiment, het prijsbeleid met name in het licht van een consistente uitvoering van de EDLP-formule, alsmede de verdere ontwikkeling en implementatie van de omnichannel-strategie.

Samenstelling Raad van Commissarissen

In het verslagjaar is de samenstelling van de Raad van Commissarissen niet gewijzigd. Ook vonden geen herbenoemingen plaats. Conform het rooster van aftreden zijn in 2016 de commissarissen de heren A. Burgmans en L.P.E.M. van den Boom aftredend. De heren Burgmans en Van den Boom worden voor herbenoeming voorgedragen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

De Jaarrekening 2015 is voorzien van een goedkeurende verklaring door Deloitte Accountants B.V.

De Raad van Commissarissen adviseert de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening 2015 vast te stellen en in overeenstemming met het voorstel van de directie het resultaat over 2015 toe te voegen aan de overige reserves. Tevens adviseert de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid alsook decharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen hecht er aan haar waardering te uiten voor de grote inspanningen die door de directie en alle medewerk(st)ers in het verslagjaar zijn geleverd, alsmede voor het in dit jaar bereikte resultaat.

Veghel, 19 februari 2016

Raad van Commissarissen