Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Resultaten

Het resultaat over 2016 is als volgt weergegeven:

 

2016 (IFRS)

 

2015 (IFRS)

 

2015 (NL GAAP)

 
 

in € 1.000

in %

in € 1.000

in %

in € 1.000

in %

       

Consumentenomzet

6.762.401

 

6.646.359

 

6.646.359

 

Jaarrekeningomzet

5.443.156

100%

5.320.069

100%

5.320.069

100%

Normalised EBITDA

315.254

5,8%

274.875

5,2%

275.158

5,2%

Reported EBITDA

312.256

5,7%

244.973

4,6%

245.256

4,6%

Afschrijvingskosten

-134.691

-2,5%

-121.650

-2,3%

-159.744

-3,0%

EBIT

177.565

3,3%

123.323

2,3%

85.512

1,6%

Financiële baten en lasten

-34.976

-0,6%

-34.323

-0,6%

-31.534

-0,6%

Resultaat voor belastingen

142.589

2,6%

89.000

1,7%

53.978

1,0%

Belastingen

-33.152

-0,6%

-12.797

-0,2%

-11.335

-0,2%

Resultaat na belastingen

109.437

2,0%

76.203

1,4%

42.643

0,8%

Wijziging grondslagen

Vanaf het boekjaar 2016 wordt de jaarrekening opgesteld op basis van de IFRS verslaggevingsvoorschriften, en niet meer op basis van de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften (NL GAAP). Met de overgang naar IFRS wordt de vergelijkbaarheid van de jaarrekening met andere ondernemingen vergroot. Deze wijziging heeft impact op het resultaat en het vermogen. Voor het juiste vergelijk zijn in bovenstaande opstelling de vergelijkende cijfers 2015 zowel op basis van IFRS als op basis van NL GAAP gepresenteerd. Voor de hierna volgende toelichting is het resultaat over 2016 vergeleken met het resultaat dat in 2015 is gerealiseerd op basis van IFRS. Voor de relevante posten is voorts een nadere toelichting gegeven op het verschil in resultaat over 2015 tussen IFRS en NL GAAP.

Consumentenomzet

In 2016 nam de consumentenomzet ten opzichte van het boekjaar 2015 toe, bij een gemiddeld lager aantal winkels en bij één week minder omzet. Gedurende het jaar 2015 nam het aantal winkels van Jumbo Groep Holding af van 623 naar 580 vanwege de levering van C1000 winkels aan met name Ahold en Coop. Daarnaast bestond het jaar 2015 uit 53 weken ten opzichte van 52 weken in 2016.

Normalised EBITDA

De normalised EBITDA steeg in 2016 naar 5,8 procent van de jaarrekeningomzet (2015: 5,2 procent). Deze verbetering is toe te rekenen aan de realisatie van synergievoordelen uit de ombouw van C1000 naar Jumbo, die medio 2015 werd afgerond. 2016 was het eerste hele jaar na de realisatie van de genoemde ombouw. In dit jaar werden bovendien een belangrijke herstructurering op hoofdkantoorniveau doorgevoerd en diverse optimalisatieslagen in meerdere processen gerealiseerd. De hieruit voortvloeiende veranderingen en verbeteringen hebben geleid tot belangrijke kostenbesparingen.

De overgang van NL GAAP naar IFRS resulteert in een iets lagere normalised EBITDA in 2015. Onder IFRS wordt namelijk een andere waardering toegekend aan bepaalde pensioenrechten (Defined Benefit regelingen).

Reported EBITDA

Het gerapporteerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen is inclusief de eenmalige posten in verband met de overname en integratie van Super de Boer, C1000 en La Place.

Afschrijvingen

De toename van de afschrijvingen wordt verklaard door de investeringen die in 2016 gedaan zijn.

Door de overgang van NL GAAP naar IFRS zijn de afschrijvingen lager. In tegenstelling tot NL GAAP wordt onder IFRS namelijk niet geamortiseerd over goodwill. De impact van deze kosten op het resultaat 2015 bedroeg € 38 miljoen.

EBIT

De EBIT nam in 2016 toe door een hogere EBITDA. Deze stijging werd deels teniet gedaan door een toename van de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten stegen in 2016 met per saldo circa € 1 miljoen. Deze stijging bestond enerzijds uit een daling van de rentelasten met circa € 9 miljoen als gevolg van een lagere schuld en lagere rentetarieven. In totaal werd in 2016 € 34 miljoen afgelost op de bankleningen. Tevens vond medio 2016 een herfinanciering van de uitstaande bankschuld plaats, tegen lagere rentetarieven.

Anderzijds werden de lagere bankfinancieringslasten in 2016 voor een deel ongedaan gemaakt door de waardestijging van de participaties en mutaties met betrekking tot contante waarde-berekeningen. Onder IFRS worden de mutaties in de waardering van de participaties die aan ondernemers en senior management zijn verstrekt namelijk onder de financiële baten en lasten verantwoord. Onder NL GAAP blijven deze mutaties buiten de resultaatverantwoording.

Belastingen

De effectieve belastingdruk bedroeg in 2016 23 procent en ligt hiermee in lijn met het geldende tarief voor de vennootschapsbelasting. De effectieve belastingdruk is in 2016 gestegen als gevolg van de invoering IFRS. Daarnaast wordt een deel van het resultaat tegen een lager tarief vennootschapsbelasting belast (Innovatiebox) en is een deel van het resultaat van belastingheffing vrijgesteld.