Terug

Diversiteit en inclusie

Jumbo is van en voor iedereen. We willen dat medewerkers zich bij ons thuis voelen en zich herkennen in onze waarden. Daarom stimuleren we een veilige, eerlijke en open werkomgeving, waarin je als medewerker kunt zijn wie je bent. De veelzijdigheid van onze medewerkers zorgt ervoor dat we van elkaar kunnen leren en zoveel mogelijk uit het aanwezige talent halen. 

Onze aanpak

  • Leidinggevenden omarmen en ondersteunen een inclusieve cultuur

  • Aantrekkelijk zijn voor alle talenten

  • Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid

  • Klanten en medewerkers herkennen zich in onze communicatie

Bij Jumbo bouwen we aan een diverse en inclusieve werkomgeving. Een omgeving waar alle medewerkers zich thuis, gerespecteerd en gewaardeerd voelen, ongeacht wie ze zijn en waar ze vandaan komen. We geloven in de kracht van diverse teams en beschouwen dit als voorwaarde voor innovatie en groei. Samenwerken in divers samengestelde teams maakt ons wendbaar en innovatief én zorgt ervoor dat we de beste oplossingen voor de klant kunnen bieden.

Het in de praktijk vergroten van diversiteit en inclusie is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Daarom werken we hier op verschillende manieren aan. Zo is de vraag 'Hoe worden we nóg meer van en voor iedereen?’ een vast onderwerp van gesprek voor alle managementteams. We willen dat collega’s zich vrij voelen de dialoog met elkaar te voeren. We ondersteunen onze leidinggevenden door het bieden van een passend ontwikkelaanbod en tools voor het faciliteren van workshops.

We vinden het belangrijk een afspiegeling te zijn van de samenleving, zodat onze klanten zich herkennen in onze medewerkers. Jumbo bevordert diversiteit in de samenstelling van het personeelsbestand via instroom en doorstroom. Bij Jumbo vinden we dat iedereen ertoe doet en gelijke kansen moet hebben, ongeacht geslacht, leeftijd, achtergrond, geloof, seksuele voorkeur of beperking. We bieden een veilige werkomgeving, waarin je als medewerker mag zijn wie je bent en zo het beste uit jezelf kunt halen. Dat vinden we de gewoonste zaak van de wereld; het helpt ons bovendien om veelzijdige talenten aan ons te binden.

Hier vind je meer informatie over onze doelstellingen en resultaten met betrekking tot diversiteit en inclusie.

Onze acties

Een thuis voor alle klanten

We willen een thuis zijn voor alle klanten. Dit betekent ook dat klanten bij ons terecht kunnen voor alle producten die ze nodig hebben. Dat vertaalt zich in een breed en divers assortiment en in persoonlijke service.

De wijze waarop we communiceren in beeld en taal moet eveneens tot herkenning leiden. In 2020 hebben we de uitgangspunten van onze communicatie-uitingen onder de loep genomen. Op basis van de uitkomsten hebben we het beleid zodanig aangepast dat we meer diversiteit uitstralen.

Lees meer Inklappen

Vergroten bewustzijn

We onderzoeken per bedrijfsonderdeel (winkels, distributiecentra, hoofdkantoor) hoe we de diversiteit en inclusie in de verschillende organisatielagen kunnen vergroten. 

In 2021 hebben we voor hoofdkantoor en distributiecentra workshops georganiseerd om zo het bewustzijn te vergroten en concrete doelstellingen te formuleren. 

Sinds 2021 meten we jaarlijks in hoeverre onze medewerkers zich thuis en veilig voelen bij Jumbo, zichzelf kunnen zijn en gelijke kansen hebben. Dit helpt ons om zowel de voortgang van onze acties te meten als gerichte maatregelen te nemen wanneer actuele gegevens daarom vragen. 

Voor het Jumbo hoofdkantoor, de winkels, distributiecentra en La Place hebben we een per bedrijfsonderdeel toegespitste aanpak ten aanzien van ongewenst gedrag ontwikkeld. Tijdens workshops komt aan bod wat ongewenst gedrag is, hoe je het kunt herkennen en voorkomen, en waar je terecht kunt als je hierover een melding wilt maken.

Lees meer Inklappen

Code Geel: de gedragscode van Jumbo

In 2017 is de Jumbo gedragscode ‘Code Geel’ geïntroduceerd. Het bewustzijn rondom Code Geel is uitgebreid naar de franchisenemers, alsmede naar de uitzendbureaus waar we mee samenwerken. 

Code Geel weerspiegelt de manier waarop we als bedrijf in de maatschappij staan. Deze gedragscode geeft niet alleen richtlijnen voor het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, maar bevat ook bepalingen omtrent integer handelen, respectvol samenwerken en de bescherming van bedrijfsmiddelen en -informatie. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij Code Geel respecteren en naleven. Sinds 2020 is als onderdeel van Code Geel het meldsysteem Speak Up van kracht geworden. Met Speak Up kunnen medewerkers melding maken van een (mogelijke) overtreding van Code Geel of een andere (mogelijke) misstand. Een effectief meldsysteem is essentieel voor een gezonde cultuur binnen een bedrijf. Jumbo hecht grote waarde aan integriteit en transparantie. Daarbij hoort een open en veilige werkomgeving waarin iedereen zich vrij moet voelen om – indien gewenst anoniem –  zorgen te uiten of misstanden te melden. Op die manier kan Jumbo problemen tijdig en op de juiste manier aanpakken.

Lees meer Inklappen

Verbindend leiderschap

Leidinggevenden omarmen en ondersteunen een inclusieve cultuur waarin we samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en met oprechte aandacht voor alle collega’s. 

In onze leiderschapsprogramma’s besteden we veel aandacht aan diversiteit en inclusie; we ondersteunen leidinggevenden bij het vormen van diverse teams met een inclusieve cultuur.

Lees meer Inklappen

Aantrekken nieuwe talenten

We bouwen aan een inclusieve employee journey. Dit doen we onder meer door met onze HR-processen de instroom en doorstroom van ‘divers’ talent te bevorderen. 

De afdeling recruitment zet actief stappen om in het wervings- en selectieproces inclusiviteit te waarborgen. In ons proces van werving en selectie hebben we stappen gezet met het opstellen van inclusieve vacatureteksten, waarin we gender en cultuur op neutrale wijze benaderen, en met het voeren van sollicitatiegesprekken die uitsluitend over de aanwezige competenties gaan. In onze onboarding en trainingprogramma’s delen we onze visie en ambities op het gebied van diversiteit & inclusie, en creëren we ruimte voor dialoog. In onze arbeidsvoorwaarden, bedrijfsreglementen en salarissystematiek verzekeren we een gelijke behandeling van al onze collega’s. Verder kijken we scherp naar onze communicatiemiddelen, zodat medewerkers zich hierin kunnen herkennen en daardoor thuis voelen bij Jumbo. 

Lees meer Inklappen

Women’s Empowerment Principles

Jumbo heeft in 2019 de Women’s Empowerment Principles van de Verenigde Naties ondertekend. Dit zijn zeven principes die bedrijven aanmoedigen om vrouwenrechten te respecteren in de samenleving in het algemeen en op de werkvloer in het bijzonder.  

Wij vinden het van groot belang dat vrouwen en mannen gelijke kansen krijgen en gelijkwaardig worden behandeld, zowel in onze eigen organisatie als in onze productieketens.

Op het vlak van man/vrouw verdeling binnen Jumbo boeken we stap voor stap resultaat. Eind 2022 bestond 29% van het senior management bij Jumbo uit vrouwen. Het directieteam telt drie vrouwelijke leden (38%), de Raad van Commissarissen twee (33%). Onze doelstelling is het aandeel vrouwen in de top verder te vergroten naar 33%. Van de medewerkers in de eigen Jumbo winkels is 52% vrouw. We willen dat collega’s bij gelijkwaardig werk een gelijkwaardige beloning krijgen. Daarom monitoren we binnen onze organisatie actief de beloning van mannen versus vrouwen.

Lees meer Inklappen