Elektriciteitsverbruik

Definitie / scope

Het elektriciteitsverbruik van alle winkels, kantoren, distributiecentra en zelfstandige pick-up points die gedurende het jaar in gebruik waren van de Jumbo Groep Holding. Gedurende het rapportagejaar nieuw geopende winkels worden meegenomen in de scope. Gedurende het rapportagejaar gesloten of verkochte winkels worden meegenomen tot en met de sluitingsdatum. Hierbij wordt het verkoopvloeroppervlak (VVO) naar rato gecorrigeerd (afronding op maandniveau). Verbruiken van nieuwe of gesloten niet-winkelpanden worden altijd meegenomen in de scope.

Toelichting resultaten

Het elektriciteitsverbruik was in 2020 hoger dan in 2019. Dit kan grotendeels worden toegerekend aan ingebruikname van het landelijke Jumbo Distributiecentrum te Nieuwegein, uitbreiding van Jumbo hoofdkantoor en ruimere openingstijden in onze winkels.

De berekening voor winkels is aangepast. Vanaf 2020 worden nieuwe winkels meegerekend vanaf de dag van opening. Voorheen was dat per eerstvolgend kalenderjaar. Het VVO is naar rato gecorrigeerd.

Het elektraverbruik van de winkels die niet over een exacte elektriciteitsmeting beschikken, is berekend op basis van gefactureerd verbruik. In 2019 is dat niet gedaan. In de rapportage voor 2020 is voor minder winkels een extrapolatie uitgevoerd. Het elektraverbruik per m2 is toegenomen voor zowel de eigen filialen als de winkels van ondernemers.