Gasverbruik

Definitie / scope

Het gasverbruik van alle winkels, kantoren, distributiecentra en zelfstandige pick-up points die gedurende het jaar in gebruik waren van de Jumbo Groep Holding. Gedurende het rapportagejaar nieuw geopende winkels worden meegenomen in de scope. Gedurende het rapportagejaar gesloten of verkochte winkels worden meegenomen tot en met de sluitingsdatum. Hierbij wordt het VVO naar rato gecorrigeerd (afronding op maandniveau). Verbruiken van nieuwe of gesloten niet-winkelpanden worden altijd meegenomen in de scope.

Toelichting resultaten

De berekening voor winkels is aangepast. Vanaf 2020 worden nieuwe winkels meegerekend vanaf de dag van opening. Voorheen was dat per eerstvolgend kalenderjaar. Het VVO is naar rato gecorrigeerd.

Het gasverbruik door de winkels is voor een groot deel geschat op basis van het gemiddelde gasverbruik per m2. Het gasverbruik in de kantoren was lager in 2020, net als in de distributiecentra. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt verhuur aan derde partijen en doordat 2020 gemiddeld een warmer jaar was dan 2019.