Scope 2

Definitie / scope

Scope 2 ziet toe op de indirecte emissies veroorzaakt door opwekking van ingekocht elektriciteitsverbruik. De gerapporteerde uitstoot betreft ton (1.000 kg) CO2-equivalenten. 

Doel

In 2022 hebben we ons gecommitteerd aan het Science Based Target initiative (SBTi). In 2023 dienen we het 2022 resultaat als basisjaar samen met onze doelstellingen in bij het SBTi.

Toelichting resultaten

De scope 2 emissies door elektriciteitsverbruik zijn in 2022 met 2% afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar. Het totale elektriciteitsverbruik is dit jaar met 5% toegenomen. Deze toename wordt onder andere veroorzaakt het gasloos maken van onze winkels, waarbij we omschakelen naar elektrisch verwarmen. Hierdoor neemt het elektriciteitsverbruik toe. De gemiddelde inkoopmix van stroom is dit jaar echter groener geworden, waardoor per saldo de CO2-equivalenten in scope 2 dit jaar met 2% zijn gedaald. 

Het aandeel eigen opwek elektriciteit is 4% van het totaal aan elektriciteitsverbruik. Dit is een verdubbeling van de eigen opwek van 2021. 

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot energie en emissies.