Scope 3

Definitie / scope

Scope 3 ziet toe op alle andere indirecte emissies binnen de gehele waardeketen van Jumbo. De gerapporteerde uitstoot betreft ton (1.000 kg) CO2-equivalenten. 

Doel

In 2022 hebben we ons gecommitteerd aan het Science Based Target initiative (SBTi). In 2023 dienen we het 2022 resultaat als basisjaar samen met onze doelstellingen in bij het SBTi.

Toelichting resultaten

We hebben dit jaar een nulmeting uitgevoerd voor scope 3 emissies, waarbij we de emissies in de waardeketen van Jumbo inzichtelijk hebben gemaakt. Van de totale scope 3 emissies ziet het overgrote deel (94%) toe op emissies met betrekking tot aangekochte goederen en diensten. 

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot energie en emissies.