Genormaliseerde EBITDA en netto schuld

Definitie / scope

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten.
De netto schuld zijn de rentedragende schulden minus de liquide middelen. De netto schuld na IFRS 16 is inclusief leaseverplichtingen.
Op basis van IFRS 16 worden sinds 2019 leasecontracten door middel van gebruiksrechten en leaseverplichtingen op de balans opgenomen. Het gevolg hiervan voor het resultaat is dat de huurkosten in mindering worden gebracht op de leaseverplichtingen en niet als huurlasten worden verantwoord. Dit heeft een significant effect op de EBITDA: daarom wordt de EBITDA exclusief IFRS 16 impact separaat vermeld in de kerngegevens.

Toelichting resultaten

De daling van de genormaliseerde EBITDA  in 2021 ten opzichte van 2020 wordt voornamelijk verklaard door incidentele opbrengsten gerelateerd aan de verkoop van vastgoedlocaties in 2020 van € 40 miljoen. Het reguliere bedrijfsresultaat bleef relatief stabiel vergeleken met vorig jaar.
De netto schuld (voor IFRS 16) is gedurende 2021 gestegen als gevolg van gedane investeringen. Onderdeel van de netto schuld is een in 2021 uitgegeven Schuldschein. De kredietinstellingen corrigeren in de convenanten voor IFRS 16 effecten.