17. Liquide middelen

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking. De liquide middelen bestaan voor een bedrag van € 28.834 uit banksaldi (2022: € 27.075) en voor een bedrag van € 7.727 uit kasgeld (2022: € 6.297).

Waarderingsgrondslagen

Liquide middelen bestaan uit kas, banksaldi en termijndeposito’s met een oorspronkelijke looptijd van maximaal 3 maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Gegeven het kortlopende karakter van de liquide middelen is de nominale waarde nagenoeg gelijk aan de reële waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt daarvan melding gemaakt in de toelichting.